Home

መግለጺ “ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር” ኣብ መበል 27 ዓመት ጽምብል ናጽነት፡

ልክዕ ከም'ዚ ሎሚ ቅድሚ 27 ዓመት ኣብ ግንቦት 24 -1991 ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ተበራረይቲ ባዕዳዉያን ሓይልታት ዘካየዶ ናይ ወለዶታት ቃልሲ ንናጽነትን ሃገራዊ ልዑላዉነትን ብዓወት ተዛዚሙ። ኣብ'ዚ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ቃልሲ ንሃገራዊ ናጽነትን ልዑላዉነትን፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ደቒቕ ክሳብ ሊቕ ካብ ቆልዑ ክሳብ ሽማግለ፡ ሃገረይ ብዝብል ዘይጽዓድ ሃገራዊ ወኒ፡

ነቲ ርስቱ ክሓዝእ፡ መሬቱ ክግብት፡ ብሓይሊ ብረትን ዓርሞሽሽ ስራዊትን ኣሚኑ ተሃንዲዱ ዝመጸ ባዕዳዊ ሓይሊ መግዛእቲ፡ ብዘካየዶ ዘይሕለል ቃልስን፡ ዝኸፈሎ ናይ ሂወትን ኣካልን መስዋእቲ፡ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይሊ ተባሪሩ፡ ኤርትራ ካብ ጎበጣ መግዛእቲ ነጻ ኮይና። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ነቲ ብቓልስን መስዋእትን ዘዐወቶ ሃገራዊ ናጽነት፡ ሕጋዊ መዳዩ ንምትሓዝ ብመንገዲ ሪፍረንዱም ኣቢሉ ብ 99.8% ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም እወ ንናጽነት ብምባል ብድምጺ ዳግም ብምብሳር ኤርትራ፡ ከም ናጻን ልዑላዊትን ሃገር መበል184 ኣባል ሕቡራት ሃገራትን መበል 53 ኣባል ሕብረት ኣፍሪቃን ኮይና።  ህዝቢ ኤርትራ ዘይከምቲ ባህጉን ትጽቢቱን፡ እታ ብሓጎስን ፍስሃን፡ ብጓይላን ደበላን ዝተቐበላ ቅርጫት ናጽነት ግን ኣብ ውሽጣ ሰላም ፍትሒ ሓርነትን ዲሞክራስን ዘይኮነስ፡ ዓመጽን ምልክን ብምምጻእ እንሆ ሎሚ 27 ዓመት ድሕሪ ምርጋግጽ ናጽነትን ልዑላዉነትን ኤርትራ ሃገርና ኣብ ኢድ ዉሑዳት ጉጅለ ወዲቓ፡ ንሕና ከም ህዝቢ ከኣ ኣብ ኩሉ ዓይነት ጸብጺብካ ዘይዉዳእ ሓሳረ መከራ ወዲቕና ንርከብ። ኣብ'ዚ ናይ ልዕሊ ርብዒ-ዘመን ጉዕዞና ከም ህዝቢ፡ ክንበታተን ሓረግ ወለዶታት ክብተኽ፡ ግዳይ ማእሰርትን ጭዉያን ዓፈናን፡ ኣደዳ ሕሱም ድኽነትን ጥሜትን ማሕበራዊ ምምዝባልን ክንከዉን፡ ክብርታትና ክብለሉን ክሃሱን ንኸዉን ኣሎና። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም እዋን ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከብ ዕለታዊ ብግብሪ ንነብሮ ዘለና ኩነት እዩ። ናይ'ዚ ኩሉ መሰረታዊ ጠንቂ፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድሌትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ኮሊፉ፡ ብዘይ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ብረት ኣብ ናይ ምልኪ ዙፋን ተወጢሑ ዘሎ ዓማጺ ጸረ ህዝቢ ገባቲ ጉጅለ እዩ። ልዑላዉነት ህዝቢ ረጊጹ፡ መሰሉ ዓፊኑ፡ ብዘይ ፍቓድ ህዝቢ ፖለቲካዊ ባይታ ብሒቱ፡ ሃብትን ጸጋን ሃገር ገቢቱ ብምሓዝ፡ ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ከይዋሳእ ብምውሳን፡ ካብ ጸጋታት ሃገሩ ተጠቃምን ተረባሕን ከይከዉን ንኹሉ ዕድላት ዓጽዩ፡ እንሆ ከም ህዝቢ ግዳያት ምልክን ዓመጽን፡ ኣደዳ ሕሱም ድኽነትን ነዳይ መነባብሮን ንኸዉን ኣሎና። ከም ህዝቢ ብኸቢድ ሓደጋ ክንክበብ፡ ከም ሃገር ከኣ ኣብ ቀራና መንገዲ ወዲቕና ንርከብ። ብዘይካ'ዚ ጉጅለ ህግደፍ ንጸቢብ ረብሓታቱን ውሕሰነት ፖለቲካዊ ስልጣኑን ክብል፡ ነቲ ብሰፍ ዘይብል መስዋእትን ሂወትን ኣካልን ዝተረኽበ ዝኸበረ ኤርትራዊ ሃገራዊ ልዑላውነት ኣብ ሓደጋ ንምእታው ኩሉ ዝከኣሎ ኣብ ምግባር ይርከብ ኣሎ። 

 ብሓደ መዳይ ዘይፍትሓዊ ኩናት ምስ ጎረባብቲ ብምጽሕታር መንእሰይ ክጸንት፡ ህዝቢ ክፈናቐል፡ ንብረት ክበርስ ክገብር እንከሎ፡ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ ንጸቢብ ፖለቲካዊ ሕሳባትን ጉጅለኣዊ ጥቕምን ክብል፡ ልዑላዊ መሬት መደበር ወተሃደራዊ መዓስከራት ናይ ግዳም ሓይልታት ከም እትኸዉን ጌርዎ ይርከብ። እዚ ከኣ ብዋጋ ኤርትራን ህዝባን ፖለቲካዊ ጠላዕ ምጽዋት እዩ። ሳዕቤናት ሕሱም ምልክን ደረት ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ዝወለዶ ዓሚቕ ድኽነትን ስእነትን፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቆልዓ ክሳብ ሽማግለ፡ ኣብ ገለ ስድራ-ቤታት ገዛ ዓጽየን ይስደዳ ኣለዋ። እዚ ደረት ዘይተረኽቦ ስደት፡ ኤርትራ ናብ ሰብ ኣልቦነት ከተምርሕ ይገብር ኣሎ። በዚ ከኣ እቲ ክቡር ባህልና፡ መንነትና ኮታስ ኩለንተናዊ ጸጋታትና ይበርስ ኣሎ።  ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)፡ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልዉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታዉ፡ ነቲ ኤርትራ ብኹሉ መዳይ፡ ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ከተምርሕ ዝገብር ዘሎ ነገራት ብዕምቆት ብምፍታሽ፡ እቲ ሓደን መተካእታን ዘይብሉ መንገዲ፡ ኩሉ ዓቕምታት ጠሚርካ ኤርትራን ህዝባን ካብ ብርሰትን ጥፍኣትን ምድሓን'ዩ ዝብል ጭርሖ ኣልዒሉ ክቃለስ ዘሎ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ 27 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ንዘላ ኤርትራ፡ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ክትምለስ ካብ ዝገበረ ጉዳይ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ተቓሊሱ ዝዐወቶ በረኸት ናጽነት ዝኾነ ሓርነት፡ ፍትሒ፡ ዲሞክራስን ልዕልና ሕግን፡ ብመንፈስን ግብርን ኣብ ባይታ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ኢሉ ይኣምን።

 ህግደፍ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ መሰልን ክብረትን፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘለዎም ወሳኒ ተራ’ውን ከይተረፈ ከኽብር ብዘይ ምኽኣሉ እዩ። ኤርትራ ኩለንተናዊ ብዙሕነታዊ ክውንነታ ክሒዱ፡ ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ጓና፡ ኣብ ዉራዩ ዕዱም፡ ኣብ ገለ ህላዉነቱ’ዉን ከይተረፈ ብምጉሳይ፡ ኤርትራ ብሕታዊት ንብረት ህግደፍ ክገብራ ስለዝፈተነ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ እንሆ ኤርትራ ናብ ፍጹም ዕንወት ከተምርሕ ትርከብ።  ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤ.ሃ.ግ) እምብኣር፡ ኣርባዕተ ዉድባት ዝጠመረ፡ ኣብ ሃገራዊ መቖምያታት ዝተሰረተ፡ ሓባራዊ እዋናዊ መድረኻዊ ራእን ዕላማን ሓንጺጹ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝሓቁፍ ሰፊሕ ናይ መቃለሲ ባይታ ፈጢሩ ዝቃለስ ዘሎ ሃገራዊ ሓይሊ እዩ። ከም ግንባር እዚ ብነዊሕን ዝተሓላለኸን ቃልሲ ዝተዓወተ ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላዉነትን፡ ብሰንኪ ዓብላልን ገባትን ፖለቲካዊ ባህርያት ህግደፍን ዘለዎ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ፖለቲካዊ መስመርን፡ ዝኽተሎ ጸረ ሰላም ናይ ሓይሊ ስነ-መጎት፡ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ምህላዉ እዩ። ከም ግንባር ነዚ ኩለንተናዊ ብርሰት ህዝቢ፡ ዕንወት ሃገር ንምዕጋት፡ ኤርትራ ካብ ውድቀት ክትድሕን፡ ከም ህዝቢ ህላወና ክቕጽል ቀዳምነት ህግደፍን ጸረ ህዝቢ ተግባራቱን ምሕዩ ንምድርባይ ኩሉ መዳያዊ ሓርነት ቃልሲ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ቀንዲ መለለይ እዚ ግንባር፡ ኣብ ኤርትራ ንብዙሕነታዊ ክዉንነትና ዘእንግድ፡ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ዘረጋግጽ፡ መንግስትን ሃይማኖትን ኣብ ሕድሕዶም ክተኣታተዉ ዘየፍቅድ ፖለቲካዊ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ክትከል ዝብል እዩ።  ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤ.ሃ.ግ.)፡ ኣብ'ዚ ንመበል 27 ዓመት ዝኽሪ ኤርትራዊ ናጽነትን ልዑላዉነትን ዘሕልፎ መልእኽቲ እንተሎ፡ "ብመሪር ቃልስን ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ስንክልናን ዝተረኽበ ልዑላዉነትን ናጽነትን ኤርትራ፡ ብህግደፍን ኣዕናዊ ፖሊስታቱን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ስለዘሎ፡ ንምዕቃቡን ንምዉሓሱን ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ኣብ'ዚ ተሃዋሲ እዋን ሓላፍነታዊ ተርኡ ክጻወት ይጽዉዕ። ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ናጽነትን ልዑላዉነትን ኤርትራ ውጽኢትን ዓወትን ዘይጽዓድ ቃልሲ ህዝቢ እዩ። ኣብ ታሪኽ ምዕራፋት ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ዓቢ ዝኽሪ ዘለዎ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ጎይታ ሃገሩ ዝኾነሉ፡ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ቃልሲ ሓርነት፡ ምትካል ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ባብ ዘርሓወት እያ። እዚ ዕለት'ዚ ኤርትራ ሃገር ክትከዉን፡ ልዑላዊት ግዝኣት ክትከዉን ዘበሰረ ብምዃኑ ወትሩ ክዝከር ዘለዎ እዩ።  እዚ ዝኽሪ'ዚ በቲ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ጉጅለ ዘይኮነስ፡ ብደለይቲ ፍትሒ ዓጸፋ ክዝከር ዝግብኦ እዩ። ምኽንያቱ ጸረ ህዝቢ፡ ጸረ ሃገር ዝኾነ ህግደፍ፡ ጽምብል ናጽነት ከእንግድ ሞራላዊ ሓላፍነት የብሉን። ንዓና እቶም ንፍትሕን ሓርነትን ህዝቢ ንቃለስ ዘሎና፡ ኤርትራ ከም'ቲ ሃገራዊ ልዑላዊ ናጽነት ዝተረጋገጸ፡ ዳግም ብህዝባዊ ሓርነት ክትዉለድ ዕላማና ስለዝኾነ፡፡ 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነትና፡ ንዘልኣለም ተኸቢራ ትንበር!! ብዙሕነታዊ ሓድነትና፡ ንድሕነት ሃገርና!! ህዝብና ክድሕን፡ ሃገርና ክትቅጽል፡ ብውዳበን ቃልስን እዩ!! ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!

 

ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም.