Home

Erkulamikin nawosuma tamfede bare kabara

Agara abaya kišama Šabiya usula tama fanakenalle Kunama tamfede koyšeki asarita kiki kibal fas gosumowa Erkulamikin nawosuma kabarowa ossoske.

 

Inna damanenabbu Tela 4/2018 komaldala Kolluku sukakin ke bare kibinki inka kikibessa kotakemmowa Erkulaminkin nawosuma kabarowa italalike. Kabarowa itafki Inna Kolluku kin kibinima kenamme Amos Lager na, Agasi Amaniel na mišaki tamata aykalle  mikosibessa kotakemmowa nawosuma kabarowa itafki ossoske.  Kabarowa itafki, ogošama kowaye kinitemmala iniňa, osamiye, iše kibin kilili gommowa kitafki abbareske.