Home

Kuname tummadki oja kakona kishaya ayibe bare kannamana suggunnedimmana kosadki sugunnedima kannama kishaya diyadatabbu budesunasina nadifatosunasi kasanana heske.

Ekkenowa tama Yakob nitafema kalla ka ella shukiya falala ay tawatosuma kinano? Ka nafarabbu kishano gummatela kotafki hosuma arbowabbu kikoma bata falowassi gummatowaye kosano agara sasowana shutosuma kishaya inna bata falellabbu kokana.

Amfura waski duumiya kishaki ikke kitatoki dumiyana ikkena nauski tabeski hira maidala koma ka ayfardala ojina kishana. Dumiya marosuma ayibana shibabowabbu oriya suka aw dibalana laweta alilana elle obin kokame kikoki diibowa taudasi kishano gummatowa aw kosherowa fajanana taudasina arba hoski gummatowana agarowana diina fardelana shuta kitena. Inna baddala samara oiniyodalana iwa ininga sukiya koshita kidadiki totageski hira maydata kigotama kishaya innabbuna shuta kitena inana. Oiniyodiya hirala kosasabbube tarebabbube diiba aw kotade marella kallabbu tawatosuyana shuta mayda kitena. Oinabbu are kishano humme lagala community aw agara kotada kaminki nafod kaka dinenaye shukiya fala kulata odeki bulanki inkalle tawatonki inkalle fashalonki inna hirenassi kalobe dabbu uliyasi okkelabe? Duumabbu duuma kinamma, dinabbu dina kinaki dinellala lakasumma( aslama koski kristiyanata aw algamsiyabbu kofegedanowa majiya kisha gosubbu), gummate marabbu tammata agare shuton kosoma sana aw mara ayiba tillaski akkabesumma, siyasata fardala kotafki mara aw laweta alile kikoki agarasi kontiki kotalalima targadana kofegedana kikomma ka farda aykalleno shukiya falala bata fala katabosunowa? Kaloma tasowabbuna farda angadela derngadima gatowabbu tawatosumma ka tama kishake sellasi tawatosunni. Inna idoroma community anisumme unu aw kokaliyette kotaytaki tufesuma community aw kotade tikileda, tashata duumana anisunni.

 Anisunnimowa kitakemana kotakema fashalinowaye agara komamajiki oful konganasi faymma ngirfa kishamowa maydabbu kotakena heske. Inna ayiba ekkenowa. Ayiba abarmowa ANKATAN dimowa deya. Kunama kosherala ankatamma ayibowa waga inamme. Kunamela ankata iwa ininga kitareki maa kafabbu kotakemossi kosaroki unu kokalammo ime uliyakin shanki duguleta kotela kotuno tammata agaleke agaleke kette kotumenume moda mode udine dabbu sellasi wadurba taytinge kosaki afulunesina bada deda kashi godke. Anidki ayiba ekkenolle kadoromeda farda angadiyidela tawatosumasina sosa kida sowana tafuradki kaful kanganowakin shadki oina ka nafarowa aw gummatowa inama ayibossi ankata kasonni. Inna keena abasi shibababbu kishano kosasabbu, eshetabbu kishano gallabbu abatkeno ankatonanan lilikowa kosimme. Inna ayibena wagiyata kakas kakoki Kunama giitowana laweta alilowa katawaki tawatowayena batafalowaye bubiyesi giitana wagana kasomma kande tama kokaloka shukiya falala irigella fardellala sana alila kosanki dumiya gongenki ankatiya akkabenki gamuna kikailono darke bare satte sakanki, dine bare satte kokofegedaki, kotade male farda angadela tafuradabbu kokotakemena nissala daudabbu siyasata fardakin siyasata fardata kokofegedame shaltute kasanowakin shadinni.

Inna baddala min Hailesillase wokitakin ora sukabbu kishano gummatabbu Kunama summada kosaladaki tashaton koiname tamana okkamalike ditta ocu kosamme. Agara moosanda Ertereya kasakala kosimowa lilikasi asbatala kotumma, naun kokoma godowalle kosasana furda taka kalma koinammabbu tamana babara uyella kalloka kososoniya kalla inakema ajala otakemmiya, oina takiyana ka kida atimowabbu oli kosana hirana kotakemmiya Kunama tummada ankata kosan gonke. Erkukodisu innakes kinenema nafarela kiggas gosuma kotulowa anguda nume. Oinabbu shukiya falala tawata bata fala koinamme Kunama sasowa ayiba kawibbu nafon kokana dada nume fardiyata kalina dadanume. Babara uyella kalla farda kossuki aful kongki adaga awbala fan kawinowakin koitena oja kosimme ide kosinnima innakes kinenema salagekin doggagodi. Oinabbu Yakob ilattama anibodowa kittita lilika kishamowabbu kobin kokama! Inna baddala tama fanakena Kunama ankata kagotana fanakowa deya. Ay wagala dannosuma Kunama inama kalmabbu Kunama ANKATA kigotanasi serkisu. Abaye sheban subbu okoluguki Erkukodisuna mariyena kittita dine kida kotimaki femuyana tamana babara uyella kokaloka fashalomunowakin okona kofegeda kosinni. Omeno okuno Kunamasi targadana kotorona siyasata targata kigota kishoma ERKUKODISU na ERKUKODISUNA bilan deya.

Kittitette angadida oinayana (Erkukodisu hegewedabbu sultata kotikakin shanki laweta alilabbu angadimma kosimmowa kodorobbu) shabiyossi baganonki diplomasiya fardala arbiya hommowayesi aftatiya masoki anin koggasunasi totagemaki Erkukodisu kittita sana ondobana agasa marabbu kosodowabbu kakodadinnima kishamowana kekabbu madorki aniski Yakob ilattama kayshindolle “engambe kideyabbu ka angade olattabe” dabbu kowa kokobinki okokela gommowayesi kekabbu nadorona nekedam koske. Erkukodisu fardala lilika kekowa kodoroma kulabbu mara kadera kittita dina unusi kimi kishoma tabilabbu kilattana. Oinabbu Erkukodisu fardala Yakob ilattano ka angadam ilattano kittita lilika kishamowa sholdeya mekoshemma kishaya mayda. Abarma Erkukodisu la konyumabbu kilattana mara kadara kittita dina kosimme. Sawariya kodor kolattame ditta sosa kidabbu kolattame nume. Inna nalattamena aba Adolay nalattake ide kittita lilika kishamowana maydabbu kotakena heske.