Home

Aginjara Šabiya usula Kunama igida sukela kobuce kika gas gos goske.

Inna damanenabbu Tela uya 14/03/2018 kin 19/03/2018 amelata Luter Musa-na nuus zoba Barentu antata Awreliyo Jakominobbu Karkaša, Taykanaba, Ugummu, Mariti, Tuta kurana agoddesi badikossabbu summade mika ganke.

Erkukodisu kittita yoki fada koma kikaya samanditta akura agarasi koyana kišamowana abacace ašašesina mabusa kililina kišamowana kittitowa suňada agarowa kotulki hakumatata kisasanasina fanen mišomowa baddala Erkukodisu suňada kokotulenasi deda tamfede ke 15 Karkašakin kinolabbu turka kokki okokotulenasi fanen mišomowa kotakke. Ime mitafki, tela 4/2018 kasakala talima Sosonata kišona kišamowa mudaki, innakin aňňadabbu Karkaša kanadala kokosima sukowaye nuus zoba Barentukin Šambakkota kifegeda kinolamowa fanen mišomowa kotakke. kabarowa itafki inna tela uyokenalle Uganna kanadala kokosima Kedagul, Ašoši, Mardami, Šišili, Gullu kesina turka kokoweki kittita suňada kokotulenasi fanen mišoki, turke 90 Uganna suka manna konala salamommowa Erkulamikin nawosuma kabarowa itafki ossoske. Kabarowa itafki, Koona, Kolluku, Fode igidana Dase Aburna, Kuftale, Agani, Dagilona agoddabesina turka kiwenasi fanen mišomowa abbareske. Gata aňňadabbu tela uya 16/03/2018 amela Šabiya askare Dase dahaba wagowa koliki, dahaba asasesi inna wagenatta ka tama yoya ameta kekobbu matakebbu imin kiňanki imamajiki, sella fanaka tela uya 17/03/2018 amelana okos kode koliki manjiyena massiyena suluba bodena kuful kikaki afašiya artowa toma kutu kinolaki, ugura kisamemowa kotakke. Inna tela uyokenalle Šambakko akontalla adaga kina lagin kokanasi kolimala, tamma hakumata kinan ditta šabe kina lagimunnimasina aňňadakin lagin kokannimasi donki, odaker gitasi šolda 400.00 nakfa kuntala 800.00 bbu lagin kokanasi fanen kišomowa kotakke. Kalma kinammowa ke bare ellalala koluki lagin kokamala, agaranda kina lagidasi kimowa adaga wagata immabbu šarela konyumabbu lagis kikki utamowa nawosuma kabarowa ossoske.

Tamamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!