Home

Erkulamikin nawosuma kabara 01

Kunama bacana katiriyana urfa bora kitoma kolama Šabiya usula Kunama igida sukela kobuce kika gas gosumowa Erkulamikin nawosuma kabaram italalike.

Inna damanenabbu tela uya 13/03/2018 kin 25/03/2018 kosima fanakenalle nuus zoba Šambakko kanada mara Kahasay Aykota, Tole gamuja, Tole aymaba, koytabiana igidiyala kokosima suka ňaňalenasi badikossabu summade kimin kišimowaa kotakke. Summada ajende:-

  1. Biša laga minta kellasi/ duma dinesi hectare 4 kominti kišona kišamowa,
  2. Deda anfura, okodoka kiša sola laga haroda kimalamma,  Šabiyakin kejima biša laga inammowa fanes kišoke. Kunama agarowa inna Šabiya sana mongorenassi anda fifis koybama kišayana, haddadabbu bodesi biša laga kiminti kišoki bodesi iwimowana nawosuma kabarowa itafki italalike

Ajenda abarma Erkukodisu kittita kililikimabbu kišaki,  Erkukodisu kittita Sudan kasakala fišša kinama sabbatasi, orgata malatta masobbu eliki kittitette kefaliki ekke keko kenene, woina kokuya isa laga gamunasina lajina kolunasina kesasa ide adaga lagata dugule menname adaga dine kesasabbu itemaki bacowakin kinolanasi kemini, okodoka isa lagata kotengena memininala šolda tagama meynaya hakumata etengenena, innakin adagata mewibbu oloki fada komella kokaya, Kunama agarowa sasabbu dusuma kasaratowa jabisuna okodoka ikke bacala kokosima ašiyowaye mabusa mekollinandabbu kika haddadosumowa kotalalike.

Inna innekes kosimala Tela uya 16/03/2018 amela Erkukodisu orgata kiko fasso okitiyala meloki asasamme dabbu askara magada 18 dine Woddi Hagos olliye Taykanaba agarekin ke satte mabusa kibinimowa kotakke. Inna mabusa kibinima kunama kišenaye kida,

  1. Lawwi Ambo
  2. Tesemma Siday
  3. Nallu Andada na kosamowa kotakke.

 Innayette kollima kabara tela uya 17/03/2018 amela Koona sukakin Koona manna Toše Šula na Koona miliša antata Jelan Anjelona ka asatta kidiya kotakemma milišellana mabusa kibinki Barentu kika gammowa Erkulamikin nawosuma kabarowa itafki abbareske.