Home

Erkukodisu koshita April ella furda kabarena, April kontalle fitetomme amela kabarena.

Erkukodisu Košita Amela Aprille Ella Furda Šimelba Lajina Kambala Koggasuma Kabara Riporta Erkukodisu košita galla 23 wasuma Aprille ella furda Šimalba lajina kambala ammara andabbu kofurda kolutamowa kotakke.

 

Šimalba lajina kambala kosukama kunama agare Aprille ella furda ammara taggimabbu kofurda kolutamowa koytema kabarowa abbareske. Inna fanaka gerakin kobinki okossu košimenayekin ekkena minda balla hoda sasabbu adda kiše gante 10na darka kiše gante sallena agasala koggaske. Abarma ananebbuna sosa kolebbuna okodoka šolda kowawiki aprillesi sebbumunasi kossa taggima kokki gan košimowa kotakke. Inna damanenabbu tela uya 31/3/2018 amela molala šimalba lajina agara kubula bande ita kasalabbu ganki aša ananebbuna kamašebbuna agarowa kotuno hawwasuma kulabbu bandowaye Aprille kililikimabbu hoda kišonasi kokkossuma fardowatta sate 9;00la kolimowana agarowana fanakiyasi sokamaski killidabbuna gogodabbu fardiya kobinimowa kotalalike. Inna otomenabbu agara bande bubiye ellabbu tummanki Erku feskema suma manderata anana konanake. Oyna kulabbu agara wagiya kibin kikki gosumala Ekra band furda kubula gujowa fardowa kibin kikki anisumowa kotakke.

Inna bobabbu šimalba lajina kambala kosukama agara kubula gujowaye arba kokosoki hoda taggima kogganki agarowassi kotika taggima kotu koso kolutamowa koitema kabarowa abbareske. Okodoka agasa agasala sosa kolena kamašena mala sebbuda artana kos kutamowa baddala kunama agara kotade bubiye Erkukodisu košita Aprille 1 furda kililikimabbu edette šan kinolake. 1. Eritrea Kunama Kodada Kotada Erkukoko yedetta Fekadu 2. Eritrea Kunama Tanfede Kotada Erkutako, yedetta Gabba sale 3. Eritrea Kunama darkakiše kotada Erkudako Jimati Ali 4. Eritrea Kunama Aggere Kotada Erkuagko Mikele Oššala Innakedabbu edetttiya šan kinola kolutamowa kotalalike. Innakedabbu mola sate 9;00 fitetomme ankatabbu kobinima kubula fardowa suda sate bareta ammara andabbu kokki ganki batafalabbu tillammowa Šimelbakin koytema kabarowa itafki italalike. Inna innakes kosimala tela uya 1/4/2018 sambata amela Aprille ella furda kililikimabbu Šimalba lajina kambala kittita kubula guja Erku band koitemabbu ammara andabbuna kotika taggimabbu koggan kolutamowa kotakke. Aprille kamiša kankanda “šoma kin fitetabbu leledata” suma kamaša olkomala fardowa mola sate 8;00 fitetomme kokayyabbu kobinima kišaki Erkukodisu košita galla 23 wasuma bitirta numurta 23 Erkukodisu kittita akattabana kittitoda antata Malaki Timateyo les kišoma kulabbu kubula gujowaye ellabbu kokotafki Erku feskema suma banderata anana konanaki fardowa woykemmowa kotalalike. Inna kulabbu fardowa Erku band ibin kikki anisso agasa agasala edette šada ola fardana kossuki oggan kolutamowa kotalalike.

 Inna damanenabbu kunamabbuna tigrinyabbuna kolattama Erkukodisu kittita edetta Erkukodisu kittita Akattabana kittitoda komita Malaki Timateyo šas kolake Okodoka ARRA antatekin Gaytom na edettiya šas kolake. Ardellalabbu kunama darkiša Miriam na kotikiya sosa kolabbu šas kolamowa koytema kabarowa ossoske. Inna kulabbu Erkukodisu košita galla 23 wasuma Aprille ella furda kililikimabbu minda balla kasala koggan košima addena kišena gantesi fadubiya kišomowa kotakke. Inna baddala Erkutako tamfede kotada Ogagen bank si kunama darka sawarabbu kossuma faduba kosomowana albitresina faduba kišomowa katakke. Inna fardenalle Ogagen bank birr 10,000.00 sebbusumowana okodoka fardowalle kokotafema agare birr 6,000.00 anala kišama šoldana šilila ňaňalena sebbun kolutamowa kotakke. Inna fitetomme ankatabbu woikesuma fardowa ašik sate 12;30 kogganki fitetomme ankatabbu koseimowa Šimalba lajina kambakin nawosuma kabarowa itafki duwaske.

 Innakin angadisumma tabilabbu, Fitetomme amela Aprille 6 furda Erkukodisu fišše bubiyelana kunama agara usukama wage bubiyela fitetomme amela kotika andabbu kokayya kolutamowa waga aňňadekin koitema kabare ossonke.

Inna damanenabbu Fitetomme kokayya amela aprille 6 farda, Erkukodisu Aradiya Mena Tanta Mekelelana kotika andabbu kokkayya kolutamowa kotakke. Inna damanenabbu tela uya 06/04/2018 akussuma amela Mekele maktabala kokosima kittita kadare, Aprille 6lle kokayya orba kulabbu suda sate 4;00 kin sate 5;00 ta kokki gan kolutamowa koytema kabarowa italalike. Fardowa weykedata kolumma anabbu Erkukodisu kokolata manna badišindana ištada komita mara Towelde Minasebbu bitirita lesso fitetomme ankatasi munutella gayn kišoma kulabbu šas kolama yedettala kunamiňňa agara koibišasi fitetomma abacaca iddiresi gallala mindelloka kakkayyanowa dittiya baca farda bubiyalana saniňelana kakkayyaki kaluma kolowa tilladasi kabacina kogošamowa abbareske. Okodoka fardowalle itakinna iddire kigewema sosa kolena kamašena šan kinolamowa baddala fardowa anin kogganki Erkukodisu agastana guja Dawit Petrobbu darma nekede okkaleno odarma kolutamowa kotakke. Oina ika gan kolutama nekedowaye; 1. Kunama kiša iddire košeriya koybišasi suluba kokošigidamana fitetomma iddirowaye ayiba sokomasumalana 2. Aprille 6 fitetomme amela, kunamiya koybišasi šukiya sebbumma abacaca iddirena kunama kosamokowabbu abaya iki kibal fasuma kunama kiša narkabowaye kokayyasi kišamowallena 3. Kunama košeriyabbu konandi aniski ke olima subbiddadowassi kinasi kalmiyabbu kibacki koybišiya ikke fitetabbu kitalali kikanalana. 4. Kunama agara Aprille otomabbu kola tame kuwaki ununki koludama arbowa tillasuna kogošamalana 5. Kunama košera ikama fanaka kikayyana koybišiya kitalali kikanowa kittitiya Erkukodisu afunala tummas kibacimokala kišamowa kitakki sagus gasuna kogošake sumena nekeda bodena kinalaki odarma kolutamowa koytema kabarowa ossoske. komaldala anidiya gadasi kišana baca lawete kokosoki fardowa fitetomme kokayyabbu kosaymowa koytema kabarowa duwaske. Okodoka Aprille 6, 2018 fitetomme amela furda, Šire Inda Sillaselana kokayya kolutamowa wagowakin koytema kabara ossoske. Inna damanenabbu tela uya 6/04/2018 amela šire inda sillasela aprille 6 furda fitetomme kokayyabbu kobinki oggan kolutamowana inna fardena woikeda usulala bitirita numurta 23 Erku koibiša baškulla agastana komita Amaniel Daniyel itelamowa kotakke. Fardowa mola sate 8:00 kin kobinki ašik sate 10:00 ta koggammowana Aprille 6 kililikima edetta Agastana komita Amaniyel Daniyelbu šas kolamala agasta komita Evar Gabrielna lawetiya kelemowa kotakke.

Oyna kulabbu Erku koybiša baškulla Fagi Marbatibbu darma nekede kika ganki sasabbu kodarma kolutamowa nawosuma kabarowa itafki abbareske. Inna fardenalle amelowassi kililikima sosa kolebbuna kamaša aňňadiyiddebbu kokošigida kolutama kišaki, okos kolutama kamašowayekin angude kantinasi 1. Šomakin fitetiňňabbu leledata 2. Danna kokayya abacaca fitetomma iddiresi 3. Kabo kakoma koibiša bacowa komaldiya hirata kakina 4. Tamana Erkukodisu Nissile Aritomuna sumena kamaša bodenabbu kokošigidaki fitetomme kokayyabbu woikemma fardowa fitetomme kokayyabbu kosemowa koitema kabarowa duwadiyabbu kitafki abbareske.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!