Home

Poska shodada

Eritrea Kunama kunama koybisha dimokrasiya sungada Erkukodisu kiritiyana akobine bubiyesi asannay afuringa Yesu kiristo kasa feda furda poskata sullumabbu nawomuyyaski urfiyakin kerima shodada lewes goske.