Home

ዜና ሬድዮ ስምረት 6 ሚያዝያ 201

- ህግደፍ ብሓይሊ; ንህዝቢ ናብ ማእቶት የዝምት ብሽም ሓባራዊ ማእቶት ህግደፍ ህዝብ ብሓይሊ ኣብ ጉልበታዊ ዕዮ የዋፍር ከምዘሎ ምንጭታት ስምረት ካብ ኤርትራ ይሕብሩ።

ጸረ ህዝቢ ቁንጭ ህግደፍ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ብመንገዲ ፖለቲካ’ውን ምምሕዳራውን መሓውራት ኣቢሉ ህዝቢ ኣብ ዝኮነ ይኹን ክፍሊት ዘይብሉ በስገዳድ ክወፍር ይገብር ከምዘሎ ይሕበር። እቲ ጉልበታዊ ዕዮ ኣብ ቁጠባዊ ሂወት ህዝቢ ዝኮነ ይኩን ኣበርክቶ ዘይብሉ የግዳስ ህዝቢ ንምክልባት፡ ኣእምርኡ ጅሆ ንምሓዝ ጥበብ መቆጻጸሪ ዝዓለመ ምኳኑ እቲ ምንጪ ይገልጽ።

ኣብዚ ጉልበታዊ ዕዮ ዝሳተፍ ሽማግለታት ኣቦታት ዓበይቲ ኣዴታት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምኳኖም እቲ ምንጪ ወሲኩ ይሕብር። ኣብዚ ጉልበታዊ ዕዮ ዘይሳተፍ ሰብ ብጠርነፍቲ መሓውራት ህግደፍ ከምዝቅጻዕ ወይ’ውን ኣብቲ ብህግደፍ ዝውነን ዱኳን ዓመጽ ሽመታ ከይገብር ከምዝሕረም ብካልእ ገጽ’ውን እቲ ሰብ ብመደብ ዝሕንግድ ዘሎ ተቃዋሚ ህግደፍ ተባሂሉ ጸጥታውን ፖለቲካውን ጠቀነን መጥቃዕትን ከምዝግበረሉ እቲ ምንጪ የረድእ። ዋና ዕላማ እቲ ብሽም ማእቶት ዝግበር ግዱድ ጉልበታዊ ዕዮ፡ እቲ ወፍሪ ረብሓ ህዝቢ ስለዘለዎ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ከይቀስን ንምሽቃሉን ምክልባቱን ብቀንዱ ከኣ ከም ፖለቲካ ተርሞሜተር ስምዒት ህዝቢ ንምፍላጥ መን ይቃወም፡ መን ይድግፍ መለለዪ መደብ እዩ። ይብሉ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ። - ጥዕናዊ ጸገም ዝፈጠሮ ብዙሓት ዜጋታት ኣብ ጸገም ከምዘለዉ ይሕበር ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዕለታዊ ዝገጥሞ ዘሎ ደረት ኣልቦ ዓመጽን ጭቆናን ንሱ ዝፈጠሮ ማእሰርቲ፡ ሞት ስደት ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ዜጋታት ኣብ ከቢድ ስነልቦናዊ ጸገም ግዳያት ስነኣእምራዊ ጸቅጢን ውሽጣዊ ነውጺ ይኮኑ ከምዘለዉ ምንጭታት ስምረት ይሕብሩ።  በቲ ዕለታዊ ዝገጥሞ ዘሎ ኣደራዕን ባርባራዊ ግፍዕታት ስነልቦንኡ ይጉዳእ ስለዘሎ፡ ኣብቲ ሃገር ጽሬቱን ብቅዓቱን ዘይተረጋገጸ ውሕስነት ዘይብሉ ዕሹግ ሃለክቲ ነገራት ህዝቢ ይጥቀም ከምዘሎ ናይዚ እኩብ ድምር ኣብ ኤርትራ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት ብፍላይ ከኣ ብጸቅጥን ዓይነት ሕጽረት ኣመጋግባ ዝክሰቱ ሕማማት ሽኮርያ፡ ደም ጸቅጢ፡ ካንሰርን ካልኦትን ቀተልቲ ሕማማት ሂወት ብዙሓት ዜጋታት ይቅዘፍ ከምዘሎ እቲ ምንጪ የረድእ።

እዚ ከቢድ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጸቅጢ ዝፈጠሮ ብዙሓት ግዳይ ምኳኖምን ብቁዕን እኩልን ጥዕናዊ መሳለጥያ ዘይምህላው ከኣ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ክከብድ ናይ ብዙሓት ሂወት ክጠፍእ ይከውን ከምዘሎ’ዩ ዝሕበር። ገለ ዕድለኛታት ዝኮኑ ብቤተሰባዊ ደገፍ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንምኳድ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክገብሩ ከምዝርኣዩ’ውን እቲ ምንጪ ይሕብር።  ምንጪ ወሲኩ ከም ዝገልጾ እቲ ሓሶትን ዘየሎን ዘጋውሕ ምድንጋር ዝባህርያቱ ቁንጮ ጉጅለ ኣብ ኩርናዓት ኤርትራ እኩልን ብቁዕን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከምዘሎ ብቀጻሊ ምቅልሑ ነቲ ዘሎ ርኡይ ጸገም ከም ጽሓይ ዝደመቀ ሓቂ ንምክዋል ዝዓለመ እምበር ክውንነት ዘይብሉ ፈጠራ ምኳኑ ይገልጹ። 

ኣብ ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥዕናዊ ማእከል እኩል ክኢላዊ ዓቅሚ ሰብ እኩል መድሃኒትን ከምዘየሎ፡ ሰብ መድሃኒት ወይ ፈውሲ ተኣዚዝሉ እቲ መድሃኒት ኣብቲ ጥዕና ማእከል ወይ ሆስፒታል ኮነ ኣብ መድሃኒት ማእከላት፡ ፋርማሲ ከምዘይርከብ ይገልጹ። እቲ ዝከፈአ ነገር እዚ ምኳኑ ይሕብሩ። እቲ ገዛእ ርእሱ ኣታሊሉ ህዝቢ ብስኑዕ ሓበሬታ ከደናግር ብወረ ከመሓድር ጉጅለ ጥፍኣት ኣብቲ ዝውንኖ መራከቢ ሓፋሽ ዕለታዊ ድዉን ምስሉ ንምክዋል ዘካይዶ ምስሩሕ ዘመተ ካብ ክውንነት ዝረሓቀ ምኳኑ’ዩ እቲ ምንጪ ዝሕብር። ብሰንኪ ሕክምናዊ ሕጽረት ግን ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ከቢድ ስቃይን ሞትን የስዕብ ከምዘሎ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቂ ምኳኑ፡ ህግደፍ ብማእሰርቲ ምርሻን ማህረምቲ ጥራይ ዘይኮነስ ዜጋታት እኩል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከይረኽቡ ብምሕራም ግዳያት ሞት ይኮኑ ከምዘልዉ ህዝቢ ክፈልጦ ከምዝደሊ እቲ ምንጪ ወሲኩ የተሓሳስብ።

- ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ሕሱም ደርቂ ህዝቢ የበሳብስ ግዑዝይ ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍን ድኩም ክራማት ተደሚርዎ ዝበዘሐ ህዝቢ ኤርትራ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቱ ኣብ ሕርሻ ብምኳኑ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ሓያል ጸገም ኣንጸላልይዎ ከም ዝጸንሐ ብተደጋጋሚ ክሕበር ጸኒሑ እዩ።  እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ውሁብ ሓቂ ናይ ዕለታዊ መግቢ ልዑል ናይ እንጀራ ጸገም፡ ግቡእ መልሲ ስለዘይተዋህበ ህግደፍ ነቲ ክዉን ከዊሉ ብምጽቃጡ ደገፍ ከይሓትት ብትዕቢት ተወጢሩ ነቲ ልሉይ ጸገም ጸማም እዝኒ ስለዝሃበ እንሆ ሎሚ ሂወት ዜጋታት ክቀትል ሕጻናትን ሽማግለታትን ናብ ዝከፈአ ሓደጋ ክወድቁ ይገብር ኣሎ። ምንጪ ስምረት ከምዝሕብሮ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከበሰ፡ ምዕራባውን፡ ምብራቃውን ቆላታት ሃገርና ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ሕጻናትን ሽማግለታት ብሕጽረት መድሃኒት ገለን ግዳይ ሞት ክኾኑ ገለ’ውን ኣብ ድርኩኪት ሞት ተጸልዮም ከምዘለዉ’ዩ ዝሕብር።  እቲ ምንጪ ኩሉ ግዱስ ንህዝቡ ዝሓሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህግደፍ ዓቢጥዎ ዘሎ ሓቂ ዓለም ክትፈልጦ እዞም ዜጋታት ቅልጡፍ ረድኤት ዝረክብሉ ኩነታት ክፍጠር ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ፡ ጽዑቅ ድርኪት ብምግባር ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ጸቅጢ ክገብር እቲ ጉዳይ ክምርመር እቲ ሰዓት ሎሚ ምኳኑ የተሓሳስብ።