Home

ናይ ዮሃና መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር

ናይ ዮሃና መግለጺ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ምስረታ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ህዝባዊ ግንባር ከም መሪሕ ናይ ነጻነት ሓይሊ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ዝኣተወሉ፡ በትረ ሰልጣን ምስ ተቆጻጸረ፡

ሓደ ካብ'ቲ ብቐጻሊዝቐረበሉ ዝነበረ ሕቶ፡ ናይ መሰልን ማዕርነት ክብረትን ብሄራት ኤርትራ ኢዩ። ናይ'ቲ ግዜ'ቲ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓደ እዋንኣብ ጉዳይ ብሄራት ኣመልኪቱ ኣብ ዝቀረበሉ ሕቶ፡ " ኣብ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እምበር፡ ብሄራት ዝብሃል የለዋን" ክብልገሊጹ።

ከም'ቲ ኩልና ንፍልጦ ኤርትራ ብብዙሕነት ትልለ ሃገር ኢያ። እዚ ብዙሕነት ብሄራት ኤርትራ ከኣ ሓደ ካብ'ቲ ክኽበር ዘለዎኢዩ። ብዙሕነትና ተፍጠራዊ ጸጋን ከም ሃገር ተወህቦናን ምዃኑ ኣሚንና፡ ሓድሕድ ተኸባቢርናን ዘሎና ፍልልይ ተቐቢልናን ክንነበርሓደ ካብ'ቲ መሰረት ሃገርነት ኢዩ። ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ'ቲ ዝነበረሉ ሃገር፡ ብኩሉ መዳይ ገዛእ ርእሱ መሲሉ ክነበር ካብ'ቲ ዘይሕከኽመሰሉ ኢዩ። ኣብ'ታ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ትነብር ዘላ ኤርትራ ግን ዜጋታት ወይ ሕብረተሰብ ገዛእ ርእሶም መሲሎም ክነበሩ ኣይፍቅድንኢዩ። እቲ ስርዓት መቲሩን ለኪዑን ካብ ዝሃበካ መንነት፡ ባህሊ፡ ቋንቋ፡ ታሪኽ፡ ያታ፡ ኮታስ ኩሉ'ቲ ሕብረተሰብ ዝዉንኖ ወጻኢ፡ካልእኩሉ ዓቢ ገበን ኢዩ።ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ህግደፍ "ከም'ቲ ተፈጥሮ ዝዓደለኒ ገዛእ ርእሰይ፡ ንባዕለይ፡ ክመስል ኣሎኒ ዝብል ኩሉ ገበንኢዩ።"ኣብ ድሕሪ ነጻነት፡ ህግደፍ ነቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እምበር፤ ብሄራት የለዋን ዝበሎ ፋሽሽታዊ ኣዋጅ ክዉን ንምግባር፡ ኩሉ ኣካል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ'ቲ ህግደፍ ዝሰርሖ ቁራዕ ክጥጥቖ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን፤ ካብቶም ብዙሓት ብሄራት፡ ነዚ ዘይፍትሓዊዘመተ ህግደፍ ብወግዒ ተቓዊሙ፡ መንነተይ፡ ክብረተይ፡ ታሪኸይ፡ ርስተይ፡ መሬተይ፡ ባህለይ ዝበለ ሕብረሰብ ኩናማ ኢዩ። እዚ ሕብረተሰብ ንብሄራዊ መሰሉን ክብረቱን ደዉ ብምባሉ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኡ ተፈጺሙ ኢዩ። ብዙሓት ንመሰሎምን ብሄራዊ መንነቶምን ጠጠው ዝበሉ ዜጋታት፡ ኣደዳ መግረፍትን ሕሱም ጭፍጨፋን ደምን መግልን ኮይኖም፡ ገለ'ዉን ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ሂወቶም ሓሊፎም ኢዮም። እዚ ከኣ ካብ'ቲ ዝዓበየ ገበናት ህግደፍ ኢዩ።

ነዚ ባርባራዊ ግፍዒ ህግደፍ ዝተቓወሙ ሓርበኛታት ደቂ ብሄረ ኩናማ፤ መሰሎም፡ ክብረቶምን ማዕርነቶምን ብቓልሲ ንምዉሓስ ከኣ ኣብ ባሕቲ ሚያዝያ 1994 ብወግዒ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ተኺሎም ኢዮም። እንሆ ከኣ ዉሉድ ወጽዓ ቃልሶም ዝኾነ መሪሕ ዉደብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ( ደ.ሓ.ኩ.ኤ) ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ብሓያል ጽንዓትን መኸተን ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ እንዳኸፈለ ቃልስታቱ የሰላሰል ኣሎ። ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር፡ ብሓፈሻ ንሓፍሽ ተቃላሳይ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ፡ ንዉደብ ደምሓኩኤ ከኣ ብፍላይ ናብ'ዚ መበል 23 ዓመታት ጽምብል ምምስራት ዉድብኩም እንቋዕ ኣብጽሓኩም፡ ዮሃና ይብል።ስምረት ብሓደ መዳይ ከም መሓዛን ፈታዉን ደምሓኩኤ፡ በቲ ካልእ ከኣ ኣብ ሓደ ግንባር 'ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር" ብምዃን ኣብ'ቲ ናይ ሓባርና ዝኾኑ መስረታዊ ዕላማታት፡ ዓቅምታትና ጠሚርና እንቓለስ ዘለና ኢና። ነዚ ናይ ሓባርና ዝኾነ መድረኻዊ ዕላማታትን መትከላትን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ከም እነዕዉቶ ጥርጥር የልቦን፡፡ እቲ ቃልሲ ዝሓቶ ኩሉ ንምኽፋል ከም ወትሩ ድልዋት ኣሎና። ብእነካይዶ ግንባራዉን ሓበራዉን ቃልሲ፡ ሕቶ መሰልን ክብረትን ማዕርነትን ብሎም ብሄራት ኤርትራ ክረጋገጽ ኢዩ። ሕቶ እቲ ንመሰሉ መሪር ቓልስን፡ መስዋእትን ዝኸፍል ዘሎ ሕብረተሰብ ኩናማ ከኣ ይንዋሕ ይሕጸር ክምለሽ ኢዩ። ዮሃና ንመበል 23 ዓመት ምስረታ

 

ደምሓኩኤ ኤርትራን ኤርትራዉነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም ! !

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ!

 

ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሰምረት ባሕቲ ሚያዝያ 2018