Home

Aprille kabare Ashakra kambekin

Eritrea Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu košita galle 23 wasuma Aprille 1, 2018 furda, Erku koybiša baškulla kondore bubiyela ammara taggimabbu koggasumowa kotakke.

Inna bobabbu: Erkukodisu koibiša baškulle kamba anda Dembe mangul-la Erkukodisu košita galla 23 wasuma Aprille ella furda ammara andabbu tillan kolutamowa koytema kabarowa abbareske.

Inna damanenabbu fardowa mola sate 8:00 kobinimala, Erkukodisu Agastana guja Atambo Aroda furdowa kililikima bitirita lesuma kulabbu, fitetomme kokayya kogganki kubula hoda gujekin furdowa kegawema ananena sosa kolenabbu kokošigida kolutamowa nawosuma kabarowa itafki duwaske. Aprille ella kililikimabbu šas kišama Kittita yedetta kunamabbuna dalabbuna Erkukodisu Agastana guja Atambo Aroda ikidamala fardowassi kossuma baškulla yedetta baškulla Nati Armadanbu kokidamowa asamadaňa wagowaki kitafki abbareske. Fardowalle kowwa kokobin kolima igida mallayta agarena, darida guduratekinna bubiyebbu ke 62 okotafema kišaki kunama bacowassi totagesuma asannaydiya yedette šan kinolamowa baddala šolda birr 75.00na sebbummowa wagowakin koytema kabara itafki abbareske.

Okodoka fardowa; lida ugena kamaša aňňadenabbu košigidama kišaki; okos kolutama kamašekin:

1. Aprille sama kunama urfakin kotadannima danna ugan deya!!

2. Danna gosuna, agarana lagana ditta, danna gosuna abayana haydana kosimmema kuname targadi

3. Akkaneye makoskema kofegeda tamasi meneya keula gunumu

4. Aprille ella kunama samala kotadannima amela nacan sumena kamaša bodenabbu košigida kutamowana; komaldala fitetomme kokayyabbu kobinima fardowa fitetomme kokayyabbu koseymowa koytema kabarowa italalike.

Okodoka Erku koybiša baškulle kamba Makarim lana Aprille ella furda mola sate 9:00 kobinimowa kotakke.

Aprille ella furda fardena weykedala, baškulla mara Angili Aggar bitirita lesuma kulabbu fitetomme kokayya kominke. Oynakin Asaana kubula guja fardowa kibin kikki ananena sosa kolena kalikenabbu kišigida šas kolamowa kotakke. Inna fardenalle Kittita yedetta kunamabbu baškulla Kottu Lubab ikidamala baškullowa yedetta baškulla mara Angili Aggar ikidamowa kotalalike. Inna fardenatta, igida mallayta agarena darida guduratena sasiyabbu ke 58 kowwa kokobin kolime kosaki kunama bacowassi totagemma yedette šan kinolamowa baddala bir 770.00na sebbummowa kotakke. Okodoka Erkukodisu košita galla 23 wasuma Aprille ella furda fardowa, lida ugebbuna kamaša aňňadebbuna košigidamowa kotakke. Okos kolutama Kamašowayekin angude:

1. Šomakin Fitetabbu Leledata

2. Dugula kule salliyebbu Aprille šomfala idi

3. Kunama baca, ayiba luša, lilika luša, nadifatasi ditta tokora lawesi kabbatesunni

4. Iddire išimma terabowa ilattekema, kuname dibowatta ummadiki elegowa kanandi

5. Firisione salliyeta helekadiki, baca edetta šad kawla

6. Aprille yokema buba kašigidaki buba kakošigida sumena kamaša bodena okos kolutamowa kotakke. Erkukodisu koybiša baškulle, inna mola sate 9:00 la fitetomme kokayyabbu kobinima Aprille ella furdena suda sate sallela fitetomme kokayybbu koseymowa koytema kabarowa duwaske.

 Abarma; Erkukodisu koybiša baškulle kamba Lij kondoralana Erkukodisu košita galla 23 wasuma Aprille ella furda ammara andabbu kokki gas kutake.

Inna damanenabbu tela uya 01/04/2018 Sambata amela Lij kondorala kusukama Erku koibiša baškulla Aprille ella furda ammara taggimabbu kigas kutamowa kotakke. Fardowa mola sate 10:00la kobinima kišaki, ekkena Aprille ella kililikima bitirita, baškulla mara šukkur Musa itelano fitetomme kokayyabbu fardowa woikeda usula koggasumowa kotalalike. Innalle furdowassi kowwa kokobin kolima Eritrea bagana kittitena igidowalle kosukama mallayta agarena Ethiopia darida gudurtena okkoitemabbu sasiyabbu agare 500 kin baddala kosane okotaf kolutamowa Lij kondorakin nawosuma kabarowa itafki abbareske. Innalle Erkukodisu košita galla 23 wasuma Aprille ella furda kililikima kittita edetta Kunamabbu kolattama baškulla mara Šukkur Musabbu šas kolamala Tigrinya ňelabbu kolattama kittita edettowa baškulla Asini Karar šas kolamowa kotalalike. Ardellalabbu fardowalle kokkoytema mallaita agarekin ka andekinna, kaššekinna mesterekinna, tanfedekinna okodoka darida guduratekinna furdowassi kililikima totagediya yedetta šan kolamowa kotakke. Inna baddala igidowa mallayta agare kunama koybiša bacowassi totagenki sebbusuma sadiyate:

1. Šoldabbu …………. Birr 1,180.00

2. Ca takase ……………….......60

3. Hawa iribite…………………14

4. Kina irbite ……………………2na kosamowa kotakke.

Oina fardowassi girmita kosoma lida ugena fardowa kogawema sosa kolena baca ananenabbu košigidamowa baddala kamaša aňňadiyiddena šan kinolamowa kotakke. Okos kolutamowa kamašowayekin angude kantinasi

1. Kaňamma Kanomma Anabbu Iddiriňňe Lida Ugala Tod Kaso!!

2. Aprille Konyumama Haka Tabilowa Ferňasuman Deya.

3. Kunama Košerasi Sullumiya Digos Kišonowa Erku Nissiloka Ndeya. 4. Aprille Telala Kolema Tummada Gilowa Kunama Ňela Ňaše Konsattiyesi Deya.

5. Tamfeda kalma tokomowa aprille siyabe tilladala kosoda.

6. Šabiya Mabusa Itala Niňin Gomma Kininiňesi Aprille Siyabe Lelen Kišoma Kosa.

7. Iddirowaye Arda Biyan Dako Suka Aykalle Tikkosso sumana kamaša bodenabbu kokošigida kolutamowa koitema kabarowa ossoske. Inna fitetomme kokayyabbu kobinima fardowa ašik suda sate 5:30 kogganki fitetomme kokayya kominki batafalabbu tillammowa wagowakin koitema kabarowa itafki duwaske.

Asatta; Erkukodisu košita amela Aprille ella furda Erennay Safa Kondorala ammara taggimabbu koggan kolutamowa kotakke.

 Inna damanenabbu tela uya 01/04/2018 Sambata amela Erkukodisu košita galla 23 wasuma Aprille ella furda kililikimabbu Erennay safa kondorala Erku baškulla iddire ammara andabbu kofurda kolutamowa kotakke. Fardowalle mola sate 9:00 fitetomme kokayyabbu kobinima kišaki, kowwa kokobinima mallayta agarena darida guduratekinna sasiyabbu ke 128kin baddata kosane okkoite kolutamowa koitema kabarowa abbareske. Inna fardenalle kunamabbu kolattama kittita edetta baškulla Gabil Kawaja šas kolamala Tigrinyabbu baškulla mara Anday Kenna šas kolake. Okodoka samara furdowassi kililikima edetta baškulla Dergi Kallibbu šas kolake.

 Inna fardenalle mallayta agarena darida guduratena koibiša bacowassi totagesuma edette lewen kolutamowa baddala birr 200.00 sadayta sebbummowa wagowakin nawosuma kabarowa itafki abbareske.

Inna fardenassi gitana girmata kosoma sosa kolebbuna anana bulukebbuna furdowassi kogawe kolutamowa baddala kamaša anňňadiyiddebbu dasowa igin košigidamowa kotakke. Okos kolutama kamašekin angudabbu; 1. Iddire sama iddira kodiyabbu kotatona. 2. Agariňňasi kufuma buňňowa seledasi ušurdiňňe naudi. 3. Alilosuma baškulla agariya siyaba kitalalina. 4. Fitetomma iddiriňňe kannakema o dedame urfala kaka. 5. Aprille ella kunamasi waňa dadanno laňamanni ay kišayyana. 6. Na kunamino Erku iyama gilowa kitikamma sumena kamaša bodenabbu kokošigida kolutamowa kotakke. Inna fitetomme kokayyabbu kobinima fardowa ašik suda sate 4:00 ta kogganki fitetomme kokayya kominki batafalabbu tillammowa wagowakin koitema kabarowa itafki duwaske.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!