Home

ምሕዝነታዊ ናይ ደገፍ መግለጺ፡ ብምኽንያት ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር።

ኢትዮጵያ ኣብ'ቶም ዝሓለፉ ከባቢ 25 ዓመታት፡ ኣብ ትሕቲ ሕገ-መንግስታዊ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ብኣመራርሓ ኢህወደግ፡ ብጎደና፡ ሰላም፣ ዲሞክራስን ልምዓትን ንቕድሚት ክትምርሽ ምጽናሓ ዓለም ብዓለሙ ዝመስከሮ ሓቂ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ልዕሊ ክልተ ዓመታት፡ ኣብ ውሽጢ ላዕለዎት መራሕቲ ኢህወደግ ብዝተራእዩ ዓበይቲ ድኽመታት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት፡ በብእዋኑ ዘይምርግጋእን ግጭትን እናተስፋሕፈሐ፡ ኣብ ሂወት፣ ጥሪትን ንብረትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘሕዝን ዕንወት ክጋጥም ተራእዩ እዩ።

እዚ ተርእዮ'ዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ'ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ብሰላምን ቅሳነትን ክነብሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ይኹን፡ ብሰንኪ ጨካን ምሕደራ መንግስቲ ህግደፍ፡ በብእዋኑ ናብ ኢትዮጵያ እናተሰደዱ፡ ከም እምንቲ መዕቆቢቶም ክወስዱዋ ዝጸንሑ ኣማኢት ኣሽሓት ስዱዳት ወገናትና፡ ስግኣቶም ካብ እዋን ናብ እዋን እናበረኸ ክመጽእ ጸኒሑ ነይሩ።

ኢህወደግን ኣባላት ውድባቱን፡ ኣብ ውሽጦም ዝማዕበሉ ዓበይቲ ሕጽረታት፡ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዘይምርግጋእን ግጭትን ምዃኖም ብልቢ ኣሚኖም፡ ንህዝቦም ብዕሊ ይቕሬታ ብምሕታት፡ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናይ ኣመራርሓ ለውጥን ምምዕርራይን ከካይዱ ምጽነሖም እናተኸታተልናዮ ዝመጻና እዩ፡፡ ካብ'ዚ ንላዕሊ ድማ፡ ነቲ በብእዋኑ ዝማዕበለ ፖሎቲካዊ ቅልውላው፡ ኣብ ምፍታሕ ኣወንታዊ ተራ ከምዝህልዎ ብምእማን፡ ቀዳማይ ሚኒስቴር ነበር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ኣቦ-መንበርነት ኢህወደግን ካብ መንግስታዊ ስልጣኑን ክወርድ ድሉው ምህላዉ ብዕሊ ኣፍሊጡ፡፡ ኢህወደግ፡ ነዚ ሓላፍነታዊ ውሳኔ'ዚ ብጸጋ ተቐቢሉ፡ ኣብ ውሽጡ ጽዑቕ ናይ ምሕዳስ ቃልስታት እናካየደ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ፈለማ ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ፡ ናይ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣቦ-መንበር ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ናይ ኢህወደግ ኣቦ-መንበር ክኸውን መረጾ፤ ብ02 ሚያዝያ 2018 ድማ፡ ቤት-ምኽሪ ተወከልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ብኢህወደግ ዝቐረበ ሕጹይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ፡ ቀዳማይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኮይኑ ክመርሕ ከም ዝተቐበሎ ኣረጋጊጹ።

ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ፡ ብሂወት ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስቴር ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ብሰላማዊ መንገዲ ንካልእ ኣመራርሓ ከሰጋግር፡ ንፈለማ እዋን ዝተራእየ ኣብነታዊ ፍጻመ እዩ። ብምኽንያት'ዚ ታሪኻዊ ፍጻመ'ዚ፡ ንመላእ ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ንመላእ ኣባላት ኢህወደግ ድማ ብፍላይ፡ እንቋዕ ኣሐጎሰኩም ብምባል፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ምሕዝነታዊ  መልእኽቱ የመሓላልፍ፡፡

ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡  ቀዳማይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ክኸውን ከም ዝተቐበሎ ብድሙቕ ጣቕዒት ምስ ኣረጋገጸ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኵናት ሃዋሁው፡ ነባሪ ፍታሕ ክረክብ ንሰላማዊ ዘተ ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ እዩ። ይኹን'ምበር፡ ካብ ህውከትን ዕግርግርን ወጻኢ ክነብር ዘይክእል፡ ዝተፈጠረ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ብምብራዕን ንዕኡ ብምምሕዳርን፡ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሕኡ ካብ ምምላእ ወጻኢ ካልእ ጥሙሕ ዘይብሉ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ክቕበሎ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ኵናት፡ ዘውረዶ ህልቂትን ዕንወትን፡ ነባሪ ፍታሕ ዝረክብ፡ ብሰላማዊ ዘተን ዘተን ጥራሕ ምዃኑ፡ ካብ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ብምብጋስ፡ ንጻውዒት ሰላማዊ ዘተ ቀዳማይ ሚኒስቴር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ደገፉ ብዕሊ የረጋግጽ።

ኣብ መደምደምታ፡ ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ዕድመን ጥዕናን ክረክብ፡ ኣብ ውድባዊ፣ መንግስታውን ህዝባውን ስራሓቱ ድማ፡ ኣሳልጦን ዓወትን ክጓናጸፍ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ልባዊ ምንዮቱ ይገልጽ።

 

 ምሕዝነት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይደልድል!!

ነባሪ ፍታሕ ጎንጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላማዊ ዘተ ጥራሕ!!

ብዙሕነታዊ ሓድነትና ንድሕነት ሃገርና!!

ፈጻሚ ኣካል፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር።

02 ሚያዝያ 2018.