Home

ናይ ዮሃና መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ምስረታ ዲምሓኩኤ 03/04/2018

ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ሃገርና ብብዙሕነት ትልለ ሃገር ኢያ፡፡ እዚ ኩለንተናዊ ኤርትራዊ ብዙሕነት ከኣ ሓደ ካብ'ቲ ተፎጥራዊ ትዕድልቲ ኤርትራ ኢዩ። ዘይቅየር ዘይልወጥ ተፎጥራዊ ዉህብቶና ስለዝኾነ፡ ክንቅበሎን፡ ከነኽብሮን፡ነፍሲ ወከፍ ሕብረተስብ  ገዛእ ርእሱ መሲሉ ኣብ ዙርያ ዓባይ ኤርትራ ብሰላም ክነብር፡ መሰሉ ምዃኑ ተቐቢልና፡ ኣብ'ቲ ዝፈላልየና ዘይኮነስ ኣብ'ቲ ሓደ ዝገብረና ተሳኒናን ተጸዋዊርናን ክነብር እቲ ካልእ ምርጫ ዘይብሉ ጉዳይ ኢዩ።

እዚ ኤርትራዊ ብዙሕነት ተቀቢልና፡ ኣብ ዙርያ ብዙሕነትና ሓድነታ ዘዉሓሰት፡ ሃገር ክንሃንጽ እቲ ናይ ሎምን ናይ ጽባሕን ህዝባዊ ዕዮ ገዛና ምዃኑ ምርዳእ የድሊ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ ሰለም ከየበልና ክንሰርሓሉ ዘሎና ጉዳይ ኢዩ።

 ናይ ሎሚ መሪሕነት ህግደፍ፡ ናይ ትማሊ መሪሕነት ህ.ግ፡ ነቲ ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ኣብ ዝተኻየደ ሰውራ፡ ኤርትራ ኣደ ትሽዓተ ብሄራት ምዃና ተቀቢሉ፡ ነዚ ብሄራዊ  ብዙሕነት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጽ ይፍትን ኔሩ ኢዩ። እቲ ትማሊ ዝበሎ፡ ሎሚ ዘይደግም ጉጅለ ህግደፍን መራሒኡን ግን ነቲ ብሄራዊ ብዙሕነት፡ ኣብ ጽባሕ ነጻነት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ፡ " ኣብ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት'ምበር፡  ብሄራት ዝበሃላ የሎዋን" ብምባል  ናይ ሓደ ህዝቢ ዘይሕከኽ  ተፈጥራዊ ክዉንነቱን ትዕድልቱን ክኽሕድ ፈቲኑ ኢዩ። እዚ ማለት ከኣ ብሄራት ኤርትራ ገዛእ ርእሶም መሲሎም ምንባር ምሕራም ማለት ኢዩ። እዚ ስጉምቲ'ዚ  ኩለንተና ብሄራትና ንምህሳስን ንምድምሳስን፡ ንገዛእ ርእስኹም ዘይኮነስ፡ ነቲ ብህግደፍ ተዓቂኑ ዝተዋህበኩም ፖለቲካዊ መንነት ብቐስበን ተቀበሉ ማለት ኢዩ።  

ድሕሪ'ዚ መግለጺ እዚ'ዩ እምብኣር ህግደፍ ኣንጻር ኩሉም ብሄራት ኤርትራ እዉጅ ኩናት ዝኸፈተ። በዚ ከኣ ንኹሉም ብሄራት ኤርትራ ብጃምላ፡ ባህሎም፡ ታሪኾም፡ ክብርታቶም፡ ያታኦም፡ ቋንቋኦም ከጥፍእን መሬቶም ክምንዝዕን፡ ብመደብ ማሕበራዊ ምህንድስና ከካይድ ግዱድ ወፍሪ ጀመረ። እዚ ሎሚ ኣብ ሜዳ ሳዋ ዝካየድ ዘሎ፡ እዉጅ መስርሕ ማሕበራዊ ምህንድስና ህግደፍ መቐጸልታ ናይ'ቲ ኣብ ጽባሕ ነጻነት ብወግዒ ዝተገልጸ ክሕደት ኤርትራዊ ብዙሕነት  ኢዩ። ህግደፍ እዚ ክብል እንከሎ፡ ባዕሉ ዝሃንደሳ፡ ለኪዑ ዝጠፍጠፋ፡ ሓንፈጽ፡ ተፎጥራዊ መንነታ ዝበረሰ ኤርትራ ተግባራዊ ንምግባር ኢዩ። እዚ  ዘይስነ ፍልጠታዊ፡ ምስ ተፎጥራዊ ተውህቦ ዝራጸም፡ ኢ-ሞራላዊ ኣካይዳ ህግደፍ ብግስ ክብል፡ ካብ ብዙሓት ብሄራት ተቓዉሞ ገጢሙዎ ኢዩ። ሓደ ካብ'ቶም ቀዳሞት ከኣ፡ ተቓውሞ ብሄረ ኩናማ ኢዩ። እዚ ሕብረተሰብ'ዚ ነቲ  ዓንዳሪ፡ ዓማጺ ፖሊስን ኣካይዳን ህግደፍ ብትብዓት ብኩሉ መዳይ ክቓለስ ዝጸንሐን ዘሎን ኢዩ።  

ወጽዓ እንተልዩ ቃልሲ ክዉለድ ግድን ኢዩ። ኮይኑ ከኣ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ፡( ዲ.ም.ሓ.ኩ.ኤ) ከም መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብሄረ ኩናማ፡ ካብ'ቲ ህግደፋዊ ወጽዓ ዝተወለደ ኢዩ።  እዚ ዉድብ'ዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኩናማ፡ ብህግደፍ ክወርድ ዝጸንሐን ዘሎን  ባርባራዊ ግፍዕታትን ሰፍ ዘይብሉ በደላትን ክብቅዕ፡ መሰልን ማዕርነትን ክብረትን ብሄረ ኩናማ ንምርጋግጽ፡ መሪር ቃልስን መስዋእትን ዝኸፍል ዘሎ ኢዩ። እቲ ዕላማ፡ መሰልን ማዕርነትን ክብረትን ኩሎም ብሄራት ንምውሓስ ዝዓለመ ክኸዉን እንከሎ፡ ብፍላይ ከኣ ንወጽዓ ብሄረ ኩናማ ብዘይዕጸፍ ቃልሲ ኣውሒስካ፡ ብሄራዊ ማዕርነት ብሕግን ቁዋምን ምርግጋጽ ኢዩ፡፡

 እዚ ወጽዓ ብሄሩ ዝወለዶ ውድብ ዲምሓኩኤ፡ ኣብ ባሕቲ ሚያዝያ 1995 ባርዕ  ቃልሲ ካብ ዝዉልዕ እንሆ 23 ዓመታት ኮይኑ ኣሎ።  ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ነዚ ዕለት'ዚ ኣመልኪቱ ዘሕልፎ መልእኽቲ፡ ንሕብረተሰብ ኩናማ ብሓፈሻ፡ ንኣባሉ ዝኾነ ውድብ ዲምሓኩኤ ከኣ ብፍላይ፡ ናብ'ዚ መበል 23 ዓመት ጽንብል መስራቲ ቃልስኹም እንቋዕ  ኣብጻሕኩም፡ ዮሃና ከኣ ንብል። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ምስ ሕብረተሰብ ብሄረ ኩናማ ብሓፈሻ፡ ምስ መሪሕ ዉደቡ ዲምሓኩኤ ከኣ ብፍላይ ብምዃን፡ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ንህዝባዊ ሓርነትን፡ ማዕርነትን፡ ክብረትን ኩሎም ብሄራት ኤርትራ፡ ምትካል ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓተ ምሕደራ፡ ክዉን ንምግባር ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንቃለስ ኢና። ደጊምና ንመላእ ዉጹዕ ህዝቢ ብሄረ ኩናማ፡  መሪሕነት፡ ካድራትን መሰረታትን ደምሓኩኤን ፈተዉትን ዮሃና ንብል።

               ብዙሕነታዊ ሓድነትና ፡ ንድሕነት ሃገርና ! !

            ህዝብና ክድሕን፡ ሃገርና ክትቅጽል፡ ብውዳበን ቃልስን ኢዩ ! !

        ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር      

  01 ሚያዝያ 2018