Home

Aprille furda kabara Addis Ababa

Eritrea kunama koybiša dimokarsiya suňada Erkukodisu kittita košita galla 23-te wasuma kokaya furda Tela uya 01/04/2018 sambata amela, Addis ababala kokosima kittita kadarena kittita  dinette ammara andabbu kokkaya kolutake.

 

Inna fardena orba kulabbu satellakin kobinki  Šomakin fitetabbu Leledata suma kamaša olkomala ammaron kolutake. Inna kokaya furdena ekkena Erkukodisu agastana jimata jinner ermiyas-bbu Bitirita kotelama kulabbu,  fitetomme ankata  kominki okkayamowa kotakke. Inna baddala Erkukodisu košita furda 23 kililikima kolatta salasuma kittita edetta Erkukodisu agastana jimata Mahari kuri-bbu kokidama kulabbu, fardowassi sosa kolebbuna kamašebbuna,  Aprille kogowema  ananena kutuki fayyammowa kotakke.

Okodoka darma nekede Erkukodisu kadara Marko Šabi-bbu kokkaleno fardowa akotofe arba kokosoki lawetiya lewemmowana,  Inna darama nenekedenayekin,

1, Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu kittita koybiša baca tulesuma fanakowakin inna tamma ingida košita galla 23te wadima furdenatta kinitema fagudena, katabosuma batafalena derňadabbu darma Kokkki gas kutamowa kotakke.

Inna darma nekedenalle itowa  idoromekin

Šabiya usulabbu kišano, helata aňadebbu kittitena kodarakin kibinki ašik tama kosima fanakenatta baddiyala kokela komalamma fada komana kittitowa buškudasi osanamma olamma matareba kosimma kišamowa kodorki, iša ditta Erkukodsu kittita, mogosumma laisummabbu tummadiyalana nissaliyala serkis lakaski tamma galle 23 te kufurda gosumowa fiteta anguda kišammowa san kodama kolutake.

2, Tammala Erkukodisu košita furda 23-tte kamaša andowa šomakin fitetabbu leledata dabbu kadorki kafurda godike, inna kamašena olkomala kunama agaram tillaunasi kifarama arba ayšino?  Suma kokela isso fardowa akotofe sasabbu kodarmake.

Innalle kodoromekin ekkena inna kamašiňanda šomakin fitetabbu leledata sumena tilladinasi bacena ekenakin inna tamma kalomenatta  fitetodima fitetowa kakkayaki kunama agara unukin koludama arbowa tillasunasi

1 laweta tokorena ora suka lilikakin kobeti kišana kogošake

2. Tummadiyala ellabbu lakaski isanana kogošake

3. Kosasa gatala konti gosuma dogoladowa kifedanasi fesuna kogošake sumena laweta bodena kidorki odarma kolutmowa kotakke.

Inna fardenalle kokos kolutama kamaše

1. Šomakin fitetabbu leledata!!

2. Darkellana, abišellana, ersasellana lakasunata kunamaiňa koybišabaca anisuna!!

3. Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu, Eritrea Košere Maja Talala Wasan Deya!!

4. Lilika Tummadabbu Košigidama Kunama Koybiša Baca, Kunama Agara Sasa Kalmabbu Batafala Kitena!!

5. Šoma badalabbu leledam kosimowa kakaolaňadana kogošamme!! Sumena kamaša bodena kogošigidaki orba kulabbu Sate 1:00 fitetomme ankatabbu weykemma fardowa ašik sate 3:30 kogganki komalda fitetomme ankatabbu kosaymowa kotakke.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!