Home

Tamana Kunama ankatana dannodasi dittiya Kunama košera dannoda nafiyata kofegedanasi lakammette sagudinnimowa kotakena heske:

Šabiya akumata tama okitenalle Kunama košerasi nafiyata kifegedanasi kalmiya bubiyabbu kisana goske. Babara uyella way kekabbu mabusa kaliliki, acca kayaki, asaritta kabal faski, igidiňala dayšedam kosinnimasi kiminki ka urfina bubiya kitadama kulabbu,

na unusi wa kekeki inna baya košeraňa tenda nitadanasi nimin gonke suna šibabina targasuma Kunamowa bubiya kimalama kulabbu, lawiyakin šamummena unu yende Kunama kidabbu tašatomune kinandiki dannodiňasi ajala bayata kiki goske. Kunama sukela Kunama košerabbu dannoski konadina niyatowa kukumakin feski košerelle kiko burkeski Kunamossi tanšina kidorke. Bakatabbu Kunamokabbu oiniyos gosuma ora sukesi ayniye bilebbu kutuno monki ardanki okodadinnima okufulumma hirasi kikoke.

Tama uye barenayela adikiša otomesi miliša kiweki turkana kisbatabbu kišoke. Adikišomake šomaki naumaddinnimmala mešima dedena ekka kišesi kesoski artingida kutu goske. Kollukesi turke 50, Koonesi 29, Karinesi 13 kiki kisbatabbu kokanasi kiminimowa Kunama nafasi dittiya Kunama nafa irawowa kutukušenasi deya. Targasumma agara nafiya bagana lakasunammowano turkowa kisbatabbu kiwema siyabowa kotakemma Kuname šabiyowa išoma sana gedowa kokki andiliya kokoya gonke. Kunama koibiša bacanda majiyana hakiyana dannodiyasi laka sumowa bagana kokosoda gonke. Oina sanowa tillamowabbu šabiyakin aňadabbu Kunamellana gogosunnimowa maydabbu kotakena heske. Ide niyatiyabbu dittiya kisbatabbu doros gosumowana kittitana yikišake. Angude lakin nafiya kosaki Kunamiyana dannodiya bagana suňan gommowa konti goske.

Šabiya akumata udude salliyela kokosima išigola lagette mosumowabbu tammake Kunamiňa kelesuna šarba dauski, homa keleki, asaba kifeki, dahaba kita goske. Kunama košera dannoda hira bayala kosimowa kitakemma Kunama kosimme. Kosasamowa kišano šabiyata dargemme Erkukodisu yette ay angadida koinayana laga sasa akumate fardela kokotafki Kunama majana dannodasi kobacinowa udabbu gegadende itiyoka kota kokamowa iddimmeno Kunamowa kidabbu kotadena communitena kidorki lakin Kunama agara aw košera maja kotalalinowa udabbu uliya nafa koguramowa ididimmeno kittita ta kodeki unukin kokoluda gonke. Fajanosuma laga mintela kokosime Kunamiyabbu nafa koitena hemuya ekkenabbu Kunamowa ankatana dannodasi kosanaki batti Kunamowa kidabbu nafon kokana heske. Inna deya tabila kekowa. Kunamowa kosimma kišaya Kunama kotada kišano community kosinni. Kotadekin kišano communitowayekin koitena nafana kosinni. Oinabbu targadi. šabiya ay sabbatasi turka awe gosubessa maydabbu katakena heske. Katakena targadina heske. Targadinasi siyasata fardela kakotafki siyasatiňa targada kagotana heske.