Home

Šimelba lajina kambala kusukama kunama agara kobuca sasa kiggaske.

Šabiya usula kanada mongorowa kokki etiopiata šimalba lajina kambala kusukama kunama agara sasa summada kiggaski batafalabbu tillasumowa asamedaňňa šimalbakin kisame kasoma kabariyala ossoske.

Inna damanenabbu tela uya 24/2/2018 akontalla amela košitiya laga Erku lamila kokosima sukowaye asbatala kutumabbu firisiyonela geski wage sattela kobuca sasa kiggasumowa šimalbakin nawosuma kabarowa italalike. Summadowaye  firisiyona alummu,  firisiyona gegana, tagudana, okodoka firisiyona sosale suka agoddedabbu geski, iggasumowa kotalalike. šabiya usula Erku lami igida koniyala kutunasi kunama agara bišiya lagena itiya kufulki iminima jarimata kosimmabu waa mumeše kibinki mabusa kutu kiyamowa baddala, ňeliyana furdiyana kušumbureki košerowa atura kimintinasi kokela kolamma amusaka sane kiggasumowa sabbatasi imema  lagiya sakaki lajinata kuwama agarowa summadowalle laga sasalana igidiňalana Eretria kasakala kontima siyasata daňňodana kittita suňadalana, kabare kikaki idarma kutamowa kabarowa itafki ossoske.

Inna baddala agara kasakala konti gosuma jola lilike taudiňasina tummadiňasi kulata kakasima sada usa lilikowaye, šillay saron kosanasi tugulnada kogošamowana, šabiya usula kunama tummada kisaladanasi kalusiye kisameno, agarala bukunada koboki modana ankatitta kosodana, atta ottada ajana agara dayšada košumburena sane tillan gommowa kotalaliki, okontima šabiya ušurufesi tummadabu darinki fašalon kinolanasi oššole šan kinolake.

inna damanenabbu šifta kanunabbu kosodama šabiya usulena saros kišanasi agarowa kasakala komam inandibbu gata bubiyalabbu kalmiye kissamaroki tummadiya kotiribanasi summada farde sattiye menellabu kotalalimowa šimelbakin koytema kabarowa duwadiyabbu kitalalike. hakuma usula tillana mannoda Eretria kunama laga minta Erkulamisi firisiyona alummu firisiyoma gega firisiyona taguda firisiyona sosaledabbu  wage sallela geski mannos kišimowa latta aňňadela koširgano kosimowa kotakema.

Inna innakes kosimala, Eritrea kunama siyasata diiba Erku sidi summadiya issega ekkena batafalabbu tillaske. Eretria kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisuna, agara kotade salliye abbariya Erku tako, Erku dako, Erku agko, Erku kokona jimatebbu kodoroma Eretria kunama siyasata diiba Erkusidi summadiya ekkena issega tela uya 25/2/2018/ amela batafalabbu tillasumowa nawosuma kabarowa ossoske.  Eretria kunama siyasata diiba Erkusidi summadiya ekkena issegenalle, laga sasana igidiňňa siyasata daňňodowa egawes kintimowa baddala, Eretria agara šadiyabbu kunama agara damanana ekema ajalowayelana egaweski, usulowa uruku gosuma masa gandallowayelana, sasiyabbu kidarmake. okodoka Eretria bagana kittite fardana sasiyabbu kintimala šadiyabbu kittite sallowaye fardana egaweski Eretria košita laga sadiyata Erkolasa tufedasi unukin koludamowa tillasunasi akkosa kišamowa kabarowa itafki ossoske. Erkusidi jimate šasuma summadala kiširgama sana materebe derňanki odarma košima tagamesi ifira kišomowa baddala, išama sana materebena kinolaki agariya konandinasina, kofuldiyasi imenki koludamowa tillamunasi kooliya koluki summadiya batafalabbu tillamowa nawosuma kabarowa itafki derňaske. 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna !!!