Home

Eritrea Bagana Kittite Salle Gufeda Kosayda Faneda

 

Eritrea bagana kittite salle; Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu)na, Sawrawi Dimokrasiyawi Ginbar Eritrea (Sedege)na, Ginbar Hagerawi Dihnet Eritrea-Hidri, (Gihadie – Hidri)na,

Simret Minkiskas Eritreawiyan niDihnet Hager kittite; tela 11, 2015 kin kobinki Eritrea lagana agarana baddala hellis gosuma arsibana šilida ajalowakin kobesanasi kalmiye kisamaroki obacinasi koluma gomatowa batafala kitenasi tugulnan kosanake. Oyna oluma wafagatowa bobabbu, tumman kobacina, siyasata kittitoda sasa tufen kodoronasi tela uya 7 kin 12/2/2018 ta Aksum mandarala gufeda sasa kogganke.  Kittite salle gufedowalle laga sasana igidiňňa siyasata daňňodana, sasiyabbu košitiňňa laga Eritreala, ide šadiyabbu kaggad godima agara kabesana bacenatte kollimabbu sasabbuna tokoredabbuna gemgemenke. Laga sasala kalma tonkoša koynama akumate agasala konti gosuma kasalowana, agastana suda kona zona igidala konti gosuma bukunadowa ikoma tagamowana kintike. Oyna igidowa haydina agare, fanaka aňňadela kontima kobaydowabbu hayn gommowana inna sabababbu balana lajinata huledana lila ajalala kokoya gommowa kintike. Kittite salle gufeda, laga sasala kokkonti gomma ajala aňňadowayena fantašoske. Šadiyabbu gadiba aňňadebbu kiša ko gosuma foforine suňadana, Nukler masa suluba ajalana, laga sasa šimala tokomana, kanuna kinamma masa sulube tarebana, sayber aw internet masana, ara-ummanda košera katawana lajinata huleda ajana; ka kiša woiniyodala sullumana dayšadana košumburema ajale kosamowa kintike.

Okodoka gufedowa inna ajalenayekin elle košitiňňa laga Eritreatana fon kolo kokkonti gommowa kitalalike. Eritrea bagana kittite salle gufedena aňňadabbu ulfa kišo kintima nekedekin ella igidiňňala kito gas gosuma damanowa deya. Košita laga Yemenla fanaka keldala kiyaros gosuma siyasata daňňoda tagamowana, igidowalle kokosima kalma koynama akumate igidabbuna tibbibiyabbu koggan gomma mase sabababbu, Yemen agara tummada, ajalala koya gosumowa kibinke. Okodoka Yemen agara badabbuna lilabbuna lajinata huledabbu hays gosumowana kintike. Amuska sanabbu kotakema danta Esayas marabbu kosodama Šabiya usula, eňaňende kofegedaki gujulliya sultata imira kigalle kikanasi Yemenla konti gosuma tagamowalle koniya kutuki osama kosama Yemen agare šukabbu hos gosumowana gemgemeske. Inna gošittabbu kona kutu gosuma suňadenassina gufedowa koybiya anda šas kolake. Aňňadabbu gufedowa intima nekedekin ella danta kišama Šabiya usula kosodama polisiya šakafowabbu, Nilo suba biya nafoda kana Nilo Osa Anda sanatte kollimabbu Ethiopiatte Eyittoyette agasala konti gosuma wa taytowa nafos kikki gosumowa deya. Innalle Šabiya usula, osama kosama Ethiopiana Eyittona akumatena agarena, Nilo suba igidala koynama aňňadidowaye segenki bariye nafasi misanaki igidiňňa sullumana dayšadanala arbiya homunasi kisanana udabbu, oyna fanakiyasi kontima wa taytowa nafos kikki wokila masa kiboki Eritreasi masa addata kifegedaki agara koššenasi sagus gosumowana gemgemeske. Oyna bobabbu gufedowa, akumatename bariye minama kotakallowa samarabbu mifirinasi ossoski; inna kotakallena sabababbu imiriya kigallenasi suňas gosuma Higdef usulasina koybiya šas kolake.

Okodoka Higdef usula iggas gosuma agarana lagana ajalala kele gosuma suňadenassi, agariyana bagana siyasata kalmette kotafki ibacina kišamowa kitalalike. Kittite salle gufedena, košita laga Eritrea kililikimabbuna gemgama sasa kiggaske. Innalle siyasata gatalabbu; Eritrea, danna faneda kinamma laga kišamowana, gujillella kanada olkomala koyaki siyasata barabbu lagiňňala dusuma ajalesi akokela kišana kalma dawski, šakariba sanena amuska mongora sana baye timbata agun kosama laga kišamowa kiširgake. Higdef siyasatabbu koya gas gosuma tasowakin keji kišanasina imiriya kigallenasi nafos kikama siyasata tikilede kitokori gosuma fada komowaye, Eritrea amuskabbu kotakema askara kanadala koyanasi kiminki Košita laga kanunabbu dittiya foforabbu konadinasina lagowa arsibos kolanasi suňas gosumowana gemgemeske.

Kotorona gatalabbu gemgemesumala; Higdef, košita lagowa ayibena burana angataras kibinki, sana bakata bubiya kisey kolaki, Eritrea agara barabbuna dawdabbu woyniyosunasi kimin gosumowa kitalalike. Higdef usula, kotorona gatalabbu kotula jinisa aňňadiyedde nafos kikaki, matarebabbu kisana gosumowana; ide siyabiyowa, agara kolilabbu goski kasiyokasi lawasunasi kiminimowana kiširgake. Inna ka kiša ankata baganana, amuska, alumma sanowaye laga sasa fardala jarimata taggime tillas gosuma kišamowa gemgemeske. Samara woyniyoda gatalabbuna, Eritrea agarasi, kosima samara woiniyodakin kitena ayibe bubiyekin saros kolamowa medanoske. Tawdasina fajanasi kurtogida irawa kišama kosasa goodowa bušukus kolake. Inna sabababbu agara takitta goddala koyaki hayda andala koske.

Agara afiyata digos kišona tikiledena ankoradena kutu was kišommowabbu kokada badana bada aňňadebbuna hayski fulkus kebonasi košita laga aňňadeta gas tagamos gosumowa kitalalike. Higdef usula kanada mongorowabbu Eritrea agara ayibe kosameda; košitiya lagala kinama maa, agara ayniye darida kosa, kodada, aba fitetonabbu ena ite suma lilika, iddira sanena innakes kinenema bodena fanaka keldala šimalala šilin kosa gommowa baddala kos kinammana kobin kokamma agara furdena kososonenatte gasumma sana baye osa kolomowana kintike. Innakeda damanenaye lagowa dannodasi ajalala fas kutumowa kiširgake. Oynabbu laga košita bubiya ibacina kogošamowa ossoske.

Higdef kanada sabababbu kiša koma lajinata huleda ajowa, Eritrea agara atura komintiki arsibos kiša gosumowana, innana Higdef usula imiriya kigallenasi matareba kola suňas gosuma ondoba kišamowa kitalalike. Innakedabbu agara kotudaki šilis kišabbu, unusi baganosuma kalma kosimmabbu woyniyosunasi kolama ajenda kišamowa gufedowa gemgemeske. Kittite salle gufedowa, agara kililikimabu kiggasuma gemgamala, galle 26 anala mannosuma Higdef usulenalle ora sukela oyniyosuma agara biša babowassi bišiya laga kufulki sana kisana kišona kalma bubiya kasiba askarodala has kutuno lagana asana kalmana dawske. Okodoka inama šigidena damana aňňadebbu nawn kikano gata bubiyalabbu kobaro kiša gosumowa kintiki. Sugala gosuma agarana isana kiňana sana dawdabbuna barabbuna oyniyoski kotoroniya koya kišamowa baddala samara woyniyodala nafos kikana ayibe dawdabbu hayda andala koyake. Mala kinaki isanana hesuma aburowassina korma wabbu kintiki asangiya gaysunasi kimminke. Tanfeda saba harodalana lajinata ajana kišake. Darka kišesi kasibabbu kitingiriki mengela gata bubiyalabbu baddiyala dusumowa gemgemeske. Isa lagela woyniyosuma agariňňana ondoba aňňadebbu kibinki passport kossu kišonasiddabbu mujakin kone bare (2%) jabimunasi kika haddadosumowana kintiki. Gufedowa, Eritrea agara, iňalla usula Higdef kanadasi kuriyakin tus fasunasi kiggasuma suňadowa fanakakin fanakata itiriba gosumowa hegawes kintike.

Inna kasakalabbuna isa lagela kosima agara itiriba kikki gas gosuma agara košišinena, sanata kofegedanasina fanakena kokela gosuma jilada bacena batafalabbu fos kišanasi, sawrata kalma bubiya, osa koloma agara kokelanayesi ide šadiyabbu košita laga tikiledebbu kotinkišaki agara woysuma nissalowaye bobabbu baca kogošamowa ellanda kinamma inna fardena jilada sana matareba kišamowa kiširgake. Kittite salle gufedowa, sasiyabbu bagana jimate ide šadiyabbu Eritrea Košita Laga Diiba Dimokrasiya Kofegedasi aw Bayto kililikimabbu sasabbu gemgemeske. Innakedabbu sadiyataňa, diibowa tiribiyena dekediyena fantašoski hakala kotinkišama gatabbu totageski arbiya hosunasi oššaloske. Okodoka kittite šan koloma kososonowayela koddima gemgama kiggaski, agara dargiyala lakasunasi, “agarasi agasa maydaba kolama” tabilokowa kišamowana ammata udumalabbu agara kokele kikasina gatabbu tugulnaski kittitosuna okitowa tama kišamowa abbareske. Inna hakena asbatala kikamabbu gufedowa, kalmaňa bubiye kisamaroki okitena nissalena kobindela samarabbu kibacinasi matarebiya kiširgake.

 Inna bobabbu tuleda gufedena Sadiyataňa tufes kodorona kurtogida uga kimmi kidorke. Innakedabbu sadiyatowassi “Eritrea Košita Laga Sadiyata” (ERKOLASA) da kida kišoke. Okodoka gufedowa, sullumana kanuna tabilabbu kosodasi koybaki agara masulata kufulki mengela taggima kele gosuma danta Higdef usulasi, baca gata bubiyabbu kibacki saros kolanasi, Eritrea Košita Laga Sadiyata ERKOLASA mara ňela kišanasi oššaloske. Gufedowa tama okitenalle zoniňňalana igidiňňala ajala taggima kiša gosuma foforine suňadowa, Higdef usulabbu korugki lagiňňala hellis gosumowa kibinki, agariňňa, košerena kobina mose okosimowalle kotinkišaki tummadiya kitiribaki Higdef usula bagana kibacki sullumiyana konandiyana kitalalinasi “akumata kobine gadiyatala, okodoka kobinena akumata gadiyatela kona kotunnima” aw kobinakin nawara kišama secular akumata dora suma lilikabbu kosodana kišamowa kittite bubiye gomatabbu oššalonke. Batafalasina kitiriba kibacinasi oššaloske.

Gufedowalle koddimabbu kokkossuma koosada latta aňňadena siyasata lattena imuno sasabbu kodarmaki ossuma kulabbu obin kokamowa ňelellabbu oššalonke. Kittite salle gufedowa, šas kinolama dokumentena siyasata oššalenabbu kotinkišaki arsibala kokosima siyasata kittite bubiyette kidarmanasi akkossa kišamowa kitalalike. Okodoka siyasatiya matarebala “akumatana kobinena, agasiyala kona taa kosinnimasi” nki odoromena, Košita Laga Sadiyatena kobin kokama siyasata kittitette inna sadiyatenalle makotafki samarabbu mabacina damana kosinasi kowwiya lewes goske. Inna baddala Eritrea košita bubiya, kittite sallaňe mabinima lagana agarana kobesanasi koggasuma samara bacenalle šosuma kallabbu unukin koludama arba sebbusunasi kowwiya lewes goske. Bubiyakin laga sasala kosima Eritrea tanfeda agara baca motorana tawdiňňa wasana kišama kalla, ide Eritrea darka kišowana agara ula minta kišama kallana, kosasama laga kišowana takiyabbu agariya totagesuna kalma kinamowabbu inna sadiyatena iggasuma bacenalle kotafki lagiyana agariyana arsibos kišannimakin kibesanasi inna otomenabbu nagarataňa yedetta šan maula maso gomake. Komaldala, dimokrasiya bacenassi gata bubiyalabbu totagediya saromumma išigola agarana akumatana sasiyabbu, ide šadiyabbu Ethiopia agarana akumatanasi aftata udumala leweski kittite salle gufeda batafalabbu tillaske.

Fanakena nissalena lilikena kakkobbiki agarana lagana kabesana bacowassi salufa kaso!!

Eritreala kosima košerena kobine fawdowa ulaňana ankataňana alemata ndeya!!

Eritrea Košita Laga Sadiyata ERKOLASA Febrayo 12, 2018