Home

Kittite Salle Samara Conferensa kabara

Eritrea Bagana Kittite Salle Samara Conferensa Kogganki Batafalabbu Tillanke. Eritrea bagana kittite jimatekin; Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada, Erkukodisuna;

Sawrawi Dimokrasiyawi Ginbar Eritrea, Sedegena; Ginbar Hagerawi Dihnet Eritrea, Gihadie – Hidrina; Simret Minkiskas niDihnet Hager kittite sallenaye tela uya 7-12/2/2018 amelata samara conferensa sasa kogganki batafalabbu tillammowa wagowakin koytema kabarowa abbareske.  Inna fitetomme kokayyabbu kobinima conferensena, “Eritrea Agarana Lagana Arsibakin Kabesana Bacowassi Salufa Kaso” suma kamaša olkomala koggamma kišaki kittitowaye badditana marena kadarena okotafemowa kotakke.

Seminarowa kobinimala laga sasana igidiňňa, Eritrea kasakala kosima siyasata daňňoda kililikimabbu Simret Minkiskas antata Tesfu Atsbaha elema gemgama lattala darma sasa kogganke. Inna gemgamenalle košita laga Eritrea agara gata bubiyalabbu kite gosuma mengelowaye hegawen kontiki anake gosuma ajalena kinatawaki bagana kittite suňadana hegawemma kulabbu imekin koludama bubiya baca aca tamabbu tillamunasi gomatommowa nawosuma kabarowa itafki abbareske. Okodoka kittite salle conferensenalle šasuma tummada bacala kokkontima kososone kililikimabbu Sedege antata Berhane Yemanebbu isumala sadiyata dora kililikimabbu Gihadie-Hidri antata Oqbazgi Dubbus elema kosada lattowabbu kosasa koytemowa kitafki abbareske.

Inna badasi Erkukodisu kokkolata manna Kornelios Osman, aginjara Šabiya usula Eritrea arsibakin saros kišana baca gatana kobinakin nawara kišama secular kanada kililikima kosada latta keleno summada akotafe kosasa udumala koytemowana šadiyabbu kobinakin nawara kišama secular akumata dora kililikimabbu laga sasa kososonette saws kintima kosada lattowa kosasa sasa kišomowa abbareske.

Kabarowa itafki ossosumala kittite salliye tummanki sadiyata kodoronasi kogošama siyasata matarebalana dorda fanedala kodarmaki sana gedena kiširgamowa baddala baca taggima uluda gosumowa ossonke. Inna bobabbu tummadowa, Eritrea Košita Laga Sadiyata ERKOLASA dabbu kokidanasi oššalonke. Okodoka Sadiyatowa diiba tumma summada kiggasunata maromuna antatena kinatawaki saniya gedena kidor kišomowa kotakke. Kittite salle conferensowa komaldala kosayda faneda kossuki okidama kulabbu fitetomme kokayyabbu kosaymowa koytema kabarowa sasiyabbu abbareske.  Kittite sallenaye galla igida 2015 kin kobinki badditana marebbu fanaka keldala kodarmaki agara abaya kišama Šabiya usulena sarodasi tummada kogošina kišamowa koširgaki seminarena laweta gafuda fardena kususuki agasiyala kosima aňňadidelana keka šabbuna gomatabbu kodarmaki inna subbiddadenassi kolomowa koytema kabarowa  itafki abbareske.