Home

Šabiya kanadenabbu laga kišam itemma haida kosimmme.

Ye  katakema kalla tamata šabiya kanadenabbu laga kišam itemma haida jajenada komengela, iňňa bibalabbu koyaki haida kosomma laga košita kosimme.

šabiyad godimala dictator kišaki, kanadiya igidala taleniyebbu daris kikki suňasumandeya. Laga kiše majiya koiteki ime hemma damanabbu lagiya hirala niyatiya koiteki omin koňannimasi ka kiša maje bubiye kanadiya orata has kuti kinolaki, Eritrea agara   turka udabbu kenadi goske. Okodoka  šabiya  iňalla usula kišamowa kotakennimasi Eritrea agare suluba baca fanakowalle agarasi fesuma kittitella kallabbu faneski laga kiše agasala isanamma kolowa kuwaki niyateya ayneyebbu oššalaski lakin kasakalabbu kidoroma nyumadiya dukumentowa laga kiše otakemma damanabbu kibinki suňasso, Eritrea  agara lagiyala kinama komowakowa ditta šabiyam nyumadabbu kidoroma dukumentowaye itekemma sabbatasi tummadella sellala gufeski Dergi usulasi gudurtiyabbu kibat kifalki sullumiya kitalalike.

Eritrea agara jabisuma šukowa siyaba sulluma kišamowabbu ikka ummena bibena fitetowassi iba kiyama kišayana agara kiše ime šukiya jabimubbu kula dede sulluma koitenasi dea. Ide ikke fitetowa oja niyateya ayneyabbu  oššola ašik kosaladata majowa kotalali kišona kobinnowa  koinamowabbu Eritrea agare kokobabbu fos koma akumata tamowassi agara akumata kišaki danna sulluma agara konala kutubbu laga kiše niyatiyala kotinkišama kanadala sof muna koludowa koina  košike.  Iša ditta šabiya usulasi kuriya tokidakin kobinki maida kotakema mara maidesi jarimitiyitta kišoki, mabusa kutuki iya kinolake. Okodoka laga kiše uwa kišima kolowa kutu wasunan suma  amanidowalle kokoluda kokosimala  šabiya diktatoriya kanadowa kišobbu ontinasi, sudana karesummiya agarasi sosonella kalla turkabbu kugura kiyyano hoy hoymmala, išigola lageta masa sakaski minda abarmasi  agara šuka arta koššeke. Innakedabbu Eritrea agara galle 30 jabisuma šukowa oja šabiya usula kanadala koyano kona awba kišaki bettalabbu lakasumowa baddala galla igida 1997 la agara kokelan da danna fanedowa kosi suma kokelowassi  šobora sana megganke adama meminkeski agara arta kiya kišike.

okodoka mai habarla koibiša bacala  uliya tatayya kosama manye oiniyodiya kossu kišonasi kokkelamala samanaditta berenebbu kiyya kišimowa baddala, 2001 la G 15 dabbu kikidaki minsterena kabinena mara arte asariya alle ditta kiki kibal faske. Anda kiba keyanowa askara gadima koibiša masa komal kolome kosano, mara maideda siyasata targada maida koinaki  kososona koinamowaye bubiyesi mabusa itela ufkeski deda tankanda košita laga tamfedowassi kosasa bakata kišobbu lagana agara jallabasi kisanana udabbu, askata talima tantata gudurtabbu šukus kikiki, siyasatiya bajolinowabbu kudušeki agariya kotikala dittiya majiya bagana lakasunasi kisana gosumowa deya.

Innakedabbu šabiya kanadowa maida kišama kallabbu kintimowa ditta kommiki komengele gosumowa itakemma sabbatasi tamfedowa ayniyabbu  agariya kimal gosuma subbidadala koske. Šabiya usula kanadiya šakafowabbu laga košite halala kinama mannodala kokoyanasi kiminimowa baddala, mabusa ita aňňadiyidde košitiňňa laga sasiyala kitaki agara arta kimal goske.  Inna unudiyam itama mabusiya ita assaribinenaye  mandara andekin kibinki ora suke bubiyeta kitamowa baddala darida gudurte osukama askara kambe bubiyelana kitaki aniyala kitema laga kišasi ominima jarimata kosimmabbu kibinki ka kišala nelennima mengela kele kišo goske. Bubiyakin kunama agarala kelema mengelambe assariba sanowa hira kinamanume. Okodimala kunama agarala kibinima atura minta materebowa ekkenabbu lagala kinama wa bidakin kišamowana, abarmabbu kunama agara targaski ikiša kitemma šabiya  minstiram kosimowa nintina. Šabiya usula  kunamasi kišona sababowa unu hesumabbu kudaki sababo suyana, Eritrea agara, Tillanala kuwa kibacimmam kosim ingilišala kuwa kibacimmam kosim Haile Sillsena Dergila usulalana okodoka Eritrea bagana kittitela kuwa kibacimmam kosimme. Iša ditta šabiya innaye bubiyesi iwiki kunama agarowa ketawaki atura kimintinasi kimin gosuya, tamana kunama agarowa targaski hekis kintinowa šabiya lagala kinama ankaladakin feski aya goske dokowa numeki inaki idor kikki gosuma kunama itakemma nyumadowa ayšino dowa kunama agara sasa ita sana  kišana kogošake. Oinabbu šabiya kunamala kiggas gosuma  ya fada sanena wa ayokomabbu kantina gadita kišammowana, inna nyumadena kaitenasi ay kunama košeriya afunala lakasuna kogošake.

Tamana Erkukodisu Nissile Aritomuna