Home

Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu Agastana Komita Summada Abarma Kosayda Faneda

Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada-Erkukodisu agastana komita summadiya issega minda abarmasi kiggaske. Agastana komita summada ekkenana diiba tumma summada akussumakin tamata kos kišima sana suňadena tilladena bulaske, fattašoske idarmake oššalena kimimi kidorke.

Inna summada abarmenalle Ertereya kasakana, igidiňňana, laga sasala kosima siyasata daňňodena bukunadena sasabbu kintike, medaniya kidorke. Ertereya agara haydana kosusan Kunama košera baddala yis gosuma meňgelana haydana kililikimabbuna gate salliyekin kotulki asbatiyana kidorke. Erkukodisuna Kunama koibiša bacana:- Diiba tumma summada akussuma tillaski agastana komita summada ekkenala kiširgama matarebe bubiye sanala kolutamowa inna fardenalle kekabbuna agigatabbu kitalalike. Komite kussumiyela kokonti košima fagudena dangiradesi katirabbu kiteki tillaski inna fardenatta fos komowa kittitowa kalma tiriba kišamowana kitalalike.

Ertereya Kunama Koibiša bacana hira aňňadana kofegeda maydinata kikadamowana mallaytoka dittiya abayiňňena otalalima hirasi kaloke. Šebansubbu keladiňňabbu angudiyana majiňňana dannodiňňasi gonidina šuka kainammowana sanala katuno uta goske, ide konti goske. Kittitos kišaki targsuma agara majiyana dannodiya adugaba kišanowana sanabbu kontimowano tammake Kunama agara košita laga taudana anidala kinana arbowa aykišabessa abayiňňa šabiyana kekabbu kidorke.

Ertereya Kunama šasuma koibiša masala kišano košita laga kobesama kulabbu majiňňana dannodiňňa katalalinasi jabidima fitetowa SAMA taggima kalle kadoroma kišayana Kunama košera afiya laga kinamma, Kunama košera afiyekin kinandima SAMA kinammella kallabbu kontiki oskama košimowana Ertereya košita laga gadiyata fardela koiteki arbiya hosunnimasi oskama fan kowi košimowa kekittana mima kišamowana ayniyena oli kosake.  Oli kosaki maydabbu lilikowana ankata kosonowa udabbu Šingiruwa kubula fardana kotade fardandabbu igidiňňa ERKULAMI la imesi kilamabbu kamamaji gonke. furdiňana ňeliňana kilankaši kolanasi kowe feski furdiyaabbu kotatomma tamfeda konandinasi agariňa kasakata toras kutugoske. Kunama tamfedowa targaski, furdiyana ňeliyana akkabes kikannimasi, kosasa gatalabbu jola kaša tarfosunasi kasibosgoske. Oina baddala Higdef usula tamana aši kokaloka ERKULAMI masa fardata kofegedanasi koola kuki kunama kokobab kobesanasi, išgola lageta huleski, sokomadab gosuma tamfedowa kimamajiki Eritreata kutuda kiki kibalena matarebab suňas goske. kasiya Kunama tamana targaski masa utungula, masa Kararmata kišannimasi doggaga kiminina heske. Inna abaya matarebenaye kamusunasi kakosasamokowabbuna, kotoronana siyasatiňa kalma kanandimokowabbu kišamowa katakki, bubiyakin tamfeda kosasiyala kitiribanasi agastana komita yedettiya leweske.

Ertereya agara samara oiniyodana kanadiya tagamana:- Ertereya agara kotoronabbu aši kosimakin diyadatabbu arsibos kišamowa fanakakin fanakata ambos kiša gosumowana konti goske. Ertereyada bahara ude bare kinama lagowa tammake išana bora kinamma lagata kifegedake. Etiyipoyatte moski osama kasama košerena agare kaminti kanolaki maydalabe bayala ardadki kakodadi kaynamowa bubiya kušumbure kolake. Ide tamana ikaski Sudan yette mosso Ertereyata kuna kotorona bore bubiye kise kinolano oine tammake agariňňa lilabbuna šenšabbu amanida mintala koske. Yemen bu bora koitennimasina tammake bacabbu Yemen si kibinki Higdef usula bagana suňas gosuma Houtis ke kosamowabbu oina gatenakin koitena kotorona samara oiniyoda dayšedana kosimme. Kodamowa baddala Higdef usula mannodiya imira kigallenasi ay helatette kotaytaki Ertereyasi masa fardata kiyaroski bahara ude kirosumowa Ertereya agara niyatabbu kišammowana katalalike. Oinabbu Higdef usula sabababbu Ertereya laga ke dibe laga kišano, Ertereya agarana lagiyalabbu lagitta oššala kinamma agara kišake. Babara uyella Kunama laga kinamma, Erkulami ayniya kinamma lagas kišima polisowa tamma Ertereya ayniya kinamma laga Ertereyanena lagiyalabbu oššala koinamma agareta kafegeda kanolake. Innassi Ertereya košere ellidaudiye katirabbu fenki afiya laga kobesana hesumowa Erkukodisu agastana komita sasabbu kifakalla kintike.

Ertereya bagana kittite fardana konti gosuma siyasata daňňodana:- Ertereya bagana kittite Ertereya arsibala konti gosuma bukunada kišano ajala bayenayesi asbatala utu gosumme. Tummaski kalmiya kitaribaki Higdef usula sarodasi kibacki isananowa udabbu tirišo oidala kobal kosake. Inna dekedenakin kakobetina kišaya ila kišoma gatidabbu sadiyata kadorki katiribama kulabbu siyasata hellelata kakobucenokowa deya ankoradiya komaldowa. Erkukodisu agastana komita Kunama kittita uddoda Ertereya bagana kittite tummadasi jabisuma fitetowa taggima kišamowana italalike. Ide wamiyoka Kunama košera angudella kallabbu Kunamakin koludama arbowa bubiya jabisumowana tillasumowana koddimana kakofaramowakin diyadata kišamowana ossoske. Tamakin anatana Erkukodisuna Kunama košerakin koludama bubiya tillasunana lewesunasi akossa kišamowana immi kidorke.

Komaldala komite kussumiye oširgama tele kontalle sana matarebala kidarmaki olaki itafki immi kidorke. Kittite salle conferensa fardasina akossa kišamowana išanneke. “Tummadana sadiyata fardekin kakotudame lakin bušukun kanolanata kakoludame kakolaňadame” suma kamašowana asbatala kutumabbu kišamowana immi kidorke. Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu agastana komita išigola lageda Ethiyopia kime Sudan yette agarena hakumate agariňa lajinowassi kabbatenki tamata helinmišoki midadigommowassi aftatiya leweske.

 Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!

 Eritrea Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu agastana komita summadiya Issega Abarma

 Febrayo 3, 2018.