Home

Erkukodisu Agastana Komita Summadiya Issega Abarma Batafalabbu Tillaske.

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu Agastana Komita uye sattesi kiggasuma summadiya issega abarma batafalabbu tillasumowa Erkukodisu Ištadana Propogandana Fiššakin koytema kabarowa ossoske.

Erkukodisu agastana komita tela uya 31/3/2/2018 ta kiggasuma summadenalle Ertereya kasakana, igidiňňana, laga sasala kosima siyasata daňňodena bukunadena, sasabbu kintiki idarmaki medaniya kidoromowa baddala, Šabiya usula Eritrea agaralana šadiyabu kunama agarala kele gosuma hira lawsuma mengelowaye kosas kidarmaki oššaliya kišoke.

Okodoka Erkukodisu diiba tumma summada akussuma kulabbu kiširgama matarebena komite bubiye katirabbu tillammowa koytemowa kittitowa kalma tiriba kišamowana kitalalike. Higdef usula; Kunama agarasi Eritrea koybiša bacasina lagowa konandasi osamiyette kotafki šukiya jabisumma kalla kibin kišoki, Kunama tamfeda targaski furdiyana ňeliyana akkabes kikannimasi ušumbure kilankaši kolaki; kosasa goodowallena jola kiša tarfosunasi kasibos gosumowana ERKULAMI igida masa fardata kifegeda kolaki ke diibeta hules kosima tamfedowa kimamajiki Eritrea kasakata kutuda gosumowa abbaresuma agastana komitowa; kunama tamfeda targaski masa utungulana kararmatana kišanakin doggagosunasi koyšišamowa kabarowa itafki abbareskke.

Okodoka inna abaya matarebenaye kamusunowa kakosasamowabbuna kotoronana siyasatiňňa kalma kanandimokowabbu kišamowa katakki bubiyakin tamfeda kosasiyala kitiribanasi agastana komita yedettiya lewesumowa kabarowa itafki ossoske. Kabarowa itafki Erkukodisu agastana komita Eritrea agara samara woyniyoda gatalabbuna kanadala kite gosuma tagamowaye derňas kidarmimala Higdef usula mannodiya imira kigallenasi ay elatette kotaytaki Ertereyasi masa fardata kiyaroski bahara ude kirosumowa Ertereya agara niyatabbu kišammowana Ertereya agarana lagiyalabbu lagittana oššala kinamma agarana kišamowa kitalaliki Ertereya košere ellidaudiye katirabbu fenki afiya laga kobesanasi tumman kobacina hesumowa Erkukodisu agastana komita sasabbu kifakalla kintike. Eritrea abagana kittite kililikimabbuna arsibala kosima ajala bayowassi urfa koso kotarbiki ayniya bile agasala koggas gosuma tirišo weydowakin okobetiki agariyana lagiyana kobesanasi kobacina kogošamowa ossoski Erkukodisuna Kunama košerakin koludama bubiya tillasunana lewesunasi akossa kišamowana agastana komita summadiyala kimmi kidoromowa nawosuma kabarowa itafki abbareske. Komaldala sana komite oširgama tele kontalle sana matarebala kidarmaki oššale šas kinolamowa baddala kittite salle conferensa fardasina akossa kišamowa kitalalimowa Erkukodisu Ištadana Propogandana Fiššakin koytema kabarowa duwadiyabbu ossoske.