Home

Šimelba Lajina Tanta Kin Nawosuma Kabara.

Aginjara Šabiya usula Eritrea agara arte kibin kilili gosuma mabusa ite inna tela ekkenenalle Šimelba lajina tanta muluma Kunama kiša Šabiya askare oroton kolake.

 

Inna damanenabbu telauya 6/01/2018 Šimelba lajina tanta muluma Šabiya askare kunama kiše bare Erkukodisu Aradiya menasi šam mola mišoma kabariyala, tama fanakenalle Šabiya usula agara arta kibin killi gosuma mabusa ite suka aňňadiyedela kišaki agara artasi jajenada sanena meňgela taggimabu kiya fan gommowa kabariyala mitalalike. Šabiya akumatam ibin kilili gosuma suke kida derňada.

  1. Barentu mandara kasa kala kokosimamabusa ite
  2. Tisinay mandara kasa kala kokosima mabusa ite
  3. Keren mandaralakokosima mabusa ite
  4. Asab mandaralana
  5. Dado sukalana
  6. Addinifas mabusa itela agara arta kobin kolliki, aškoba sana taggime tillan gommowa Šimelba lajina tanta muluma kunama kiša šabiya askarowamme keka molaki derňaňke. Inna baddala kokodoroma sukenayela kokosima mabusa itenaye damanaňabu kulimaki derňan masonaňamma ekotule.