Home

Šabiya Usula Kunama Agaram Usuka Gosuma Wagowakin Kibo Gosumowa Kotakke.

Agara abaya kišama šabiya usula kunama agaram usuka gosuma wagowakin kibo gosuma saniya bayowa anis kikki gas gosumowa Erkulaminki nawosuma kabarowa abbareske.

Inna damanenabbu Tela uya 26/12/2017 amela askara magada 18 dine Asoka koliki agarowassi inna wagenakin ekkoli gamumama metikammeno gon gombe dabbu ke bare kibin kikaki Bilbilna kikino karemmo, tela uya 27/12/2017 amela kinolamowa oina nawosuma kabarowa itafki abbareske. Inna ibinima kunama kišename kide

  1. Andu Andal
  2. kidiya kotakemma iwa kida Mariyoda kokidama kišamowa nawosuma kabarowa itafki duwaske. inna amelokena Taykanabakin Tontolla Kenna dabbu kokidama kunama kišella gallatanno biya foda gas kino unusina kobinki dede barowammette Bilbiinala kilililino karemmo sakammowa  kabarowa itafki abbareske.

Inna innekes kosimala Tela 9/2017 kasakala Taykanaba košita Addoko Kenna da kokidama kunama kišellalasi laša kunyake dabbu kobinki Bilbilnala mabusa kolliki šolda 6000.00 kinano oful kokki sakan košiki, tela uya 2/12/2017 amela šoldeya masonaňamma dabbu Šambakkota kokidano ino uye 26 mabusa kolliki tela uya 28/12/2017 amela kolaki šoldiyana kosommabbu kogura kosamemowa, Erkulamikin nawosuma kabarowa abbareske.

Aginjara Šabiya Usula Kunama Agarala Kele Gosuma Mengela Anokata Kitaf Gosumowa Kotalalike.

Aginjara šabiya usula askere kunama kiša šigidadesi inna kominkeda sababa kosimmabbu kibinki kirabbu kilili kiya gommowa Erkulami igidakin koytema kabara ossoske. Inna damanenabbu tela uya 12/12/2017 amela Taykanaba košita Tori dabbu kokidamana kidiya kotakemma kodiyana  šigide mibalki šigide heda Karina igidowa mimino askara magada 21 silleya guje ibinki kirabbu kililiki ya gerbeba kiyamowana; dedowame kitakema Karinala kokosima miliše itakki innaye ollaňeno šigide mibalki mimokedabbu šutomuno inolamowa koytema kabarowa itafki ossoske. 

Ardellalabbu Šabiya usula deda damadesi nyumadabbu miliša kilatta gosumowa Erkulami igidakin koytema kabarowa ossoske. Inna damanenabbu Karkašala deda tamfede 24si-tela ekkenenalle kilattamowa kotalalike. Šabiya usula aniski miliša kilattamowayesi Kormanna talima tanta kikimowana tamata talima tantowalle kikima agara fawda 7,000 kin baddala kosamowa koytema kabarowa italalimala tamana wikelda waga aňňadekin mujabbu kokkelama agaresi miliša kilattaki Kormanna talima tantata kikiki konasi kitaf gosumowa koytema kabarowa duwadiyabbu kitalalike. Sulluma koybaki moda šinkadabbuna masa nagarata yabbu kotakema Šabiya usula, Kormanna talima tantala kikima milišowayesi koddima ňada kišonasi šosummowabbu agara lilabbu hays gosumowana, aše kidiya kolimala koki kišoma dogona alababbu weyniyomunasi kasibommowabbu agara arta talima tantakin keji kišamana wa lin koso gommowa šamma kabarela osson maso mašimowa kokayyidada.

Aginjara Šabiya Usula Kunama Ora Suke Kibo Gosumowa Kotalalike.

Agijara šabiya usula kunama agara kikki jajenas gosuma saniya mongorowa anokata anis kikki gaski tela uya 22/12/2017 amela Aleda Šila agaresi Nuz zoba Šambakko kanada mara Tesfay, summada kimin kišoki kunama agara kikki jajenas kutamowa Erkulamikin koytema kabarowa italalike.

Kanada mara Tesfay, summadiya ajenda elloka kišaki, suka kinolinasi ordina kelema kišaki; tela uya 24/12/2017 amelata Aleda Šilakin fenki Tardoni, Ugaro, Uganna, Tukunsubana Makole wageta koli kota kokanasi fanes kišomowa nawosuma kabarowa abbareske. Inna damanenabbu agarowa kokela nawski; “aši Tardoni, targiya udalano masella fesumala emesi ajalala kekinan ninama tama ajala asonnibe?” dowa kokkelano, “ordina masomowa masoke, aura kosimme” dabbu kikas kišoki uye barowayela femunasi haddados kutamowa Erkulami igidakin nawosuma kabarowa itafki ossoske.

Inna innekes kosimala tela uya 27/12/2017 amelakin kibinki Aykota igidala kokosima dahaba wagela agara artabbu koliki osanano; Aykota milišena, Tole gamuja la kokosima milišena Šabiya sillayowayette kokotafki agarowassi ogura gommowa wagowakin koytema kabarowa ossoske. Dahaba wagowaye Kosolda, Addalla, Ebaro, Dabalnana kosaki ugurama sababowa galla tamaňňabbu doggogiyasi kominima kišamowa kisasayyana Eritreala konti gosuma lilowa sabababbu agarowa galla ešata ina kišimmowabbu sanowakin tarfosunasi šosummowabbu. Šabiya sillaye wikelda koliki agara imin kiňannimasi kogura gommowa Erkulamikin nawosuma kabarowa abbareske.