Home

Šabiya Usula Arabe Lagette Kuwa Gosuma Kotengena Magotowa Agara Nafa Bagana Kišamowa Kotalalike

Tama okitenalle Šabiya usula Arabe lagette kuwa gosuma kotengena magotowa alalakin battasumana agara nafa bagana tabilabbu kiggas gosuma kišamowa,

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada, Erkukodisu Kokkolata Manna Kornelios Osman Wegahta Aradiya menatte kiggasuma kokele kasidala abbaresumowa Wegahta aradiya mena šas kolama kabariyala ossoske.

Erkukodisu Kokkolata Manna Kornelios osman kokele kasidowalle kotengena išigola lagebbu kobinina suma kulabbu, Higdef usula išigoliyesi tukuski kadana diibette kiggasuma kotengena magotowa gujilliye nafasi ditta agarala kikona nafa kinammowa abbareske. Inna Šabiya iggas gosuma kotengenena agariňňa nafasi lakasuma strategic kotengena kišakessa ekkena išigolebbu kibinina kogošamowa ossoski, lakin Šabiya išigolesi iwiki Saudi Arabiya idoroma magotowalle kotaf gosumowana inna tabilena amanabbu agariňňa nafasibe diyya išammowa deya ski derňaske.

Eritrea, Sudan kime Ethiopia yettekin šašama kišama išigola inamme suma Erkukodisu Kokkolata Manna Kornelios Osman, iňalla Higdef usula imiriya galle kimanye kikanasi kimin gosuma kišamowa oratos kolamala; Eritrea koybišala arbiya honki inna subbiddadenassi kokoma Sudan agarette Ethiopia agarette kosamowabbu imette strategiya tabilabbu kotengeneki išoki ikana ondobabbu kosodakessa mayda kišanandiya innakeda suňadenaye inamme ditta suma kulabu Higdef usula imiriya galla munute kussumesi kigallena kišayyana kotengenena kišama sabbatasi inna tama kiggas gosuma suňadena Higdef gujille nafasina imiriya kigallenasi kišamowa kotakena heske ski derňaske. Okodoka inna Šabiya usula kosodena sabababbu tama okitenalle Sudan akumata ududiya kisey kolamowa Kornellios Osman itafki abbareske ski Wegahta Aradiya mena kabariyala sasiyabbu derňaske.