Home

Antita kunama tamfeda

Saminabbu kitoma kunama tamfeda

Išiša sotab taben kotatoma naca

Iwa iniňana afunakin battas kinamma

Lagiyana košeriyana kotika kinama

 

 Aše aura fayyeski tabitiya tabiliyabbu goňňes kikki

Košita gallabu kotomesi sebbudadiyabbu ankatos kišoki

Koda kolla mallaytiyette amma kekab kuta kinama

Baya sane kin battaski mayda aybe košigidama

 

Tamfediya kalma tokoma tabiliyab nafos kikki

Kunamiya košera dannodasi adugaba ekkena kišaki

Uya awada agariya dargala lakaski

Abaya mengela sana baye kotul orotoski

Tama Haddirabbu Abaya Kasakala Nokosima 

Šoma gandalla šukiyabbu kusullume goske

Udamowa kona sanab tilladata kifegeda kolake

Nadifatosuma lilikebbu kodušeki hayka kokoba kuturke

Išana dada arbowa koylilimmab tillas goske

 

Talawsuma datesi igošammab

Uliya mezana ketawaki abbarab

Iňalla kotika kin kobetiki sasa nafasi

Laga damana ketawaki fanaka kofegedette kosodake

 

Lilikiya issegowa kidorki mayliya ketawake

Kokoba farda duski tamfediya kalmabbu kokidake

Okontima tagamowaye sarodasi olkomiyala lakaske

Kaggošama sulluma leledowa šukiyab kikonasi tameske

 

Naud kakoma koybišiňňa bacenasi seriňňa kira kallabbu kontiki

Kakad kasannima bahara ošiyanela dudima kallab kobinki

Kaňki kakowe talaudimmowassi adaudella kallab kaliliki

Tummadiňňala lakadimowassi aboma atakitta ummalab kakaki

 

Innayesi sogeya sasowabbu nawnki

Etaremasi targada dawda lilika tokorala esmanki

Koybiša bacala kolona dangiradesi kosadabbu nususuki

Agun nišano abaye okkayloke melumelowakin

Alla Erku Baškulla Siyasatana Masa Sulubana Nokošigidaki Agara Jallabasi Lakanuma

Osanana kalma koyname koniya ummanki šukeyabbu kokobesana hemmala

Tagamiňňa kafirimmabbu bura koweda mayda kosa koguramala

Šoma kasa ka kin kasammabbu ke sullumabbu kokotatomala

Ayano kaya kakana gudurta kaynamiyabbu uliya komeki fiteta farda kin kolajimala

 

Abaye tummadiňňa fetidasi kowwa kokobinki ardan kokosomana

Mallaytab kokaloki kasakiňňa nyumude kitakenasi darbemmana

Košeriňňabbu kokkidaki baciňňa kokomalinasi kotatugumana

Kidiňňitta kasoki marautiňňa kasanenasi ašiňňe kibin kilili kiyamana

Attile Dinnariye Makiliyala Abaya Kiyanasi Amanatiya Oykedabbu Ankarala Kuwaki Lakasuma Iddira

 Lilikeya elloka lakadadeyasi

Siyabe unu agareya koybišasi

Kotikeya kekema sasa dannodasi

Niyateya sulluma nissaleya batafalasi

 Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!!!!