Home

Tummadabbu Nokosodaki Gomatonumma Kišaya Kasaratiya Hira Kinamanume.

Inna kakosima fanakenalle kunama darka kiša, kalma taggima kinamowa unu uliyabu faneski aba akedan sunokowa iwiki koniya sane šute okoske.

Iša ditta tamana innasi kotatoki atos niňisummabu kisanana sana arte ofaramowa itakena hesuma nekedandea. Tummada abina darga kifegedana kišamowa andiňňe masalowa kosiyana tummasuma kalla gomatoski iširgama materebe sanala kika kutamma kišayya kasaratiya hira kinamma kišamowa kotakena heske. Innale kišaya tamana Fila arte kosaba dawňkesuma masalowalle kokoyannimasi, Erkudako kotadata sokomamuna kalme okosimowa asabinni. Inna kalmenaye gomatoňki tummammaladea Abina darga kofegedanowa.

Ekkena darka kiša akosasowa tummiya sokomaski, nadifatosuma lilikala kidarmaki, laweta tokore kin laws kišaki, abayiya andowa Šabiya kišamowalle kidarmaki fuňgadiyasi kibicina heske.

Abarma, Anniyam išoma targada udumala kinama bulukowana akotafa kišanasi adugiya takkos keweki fesuna heske.

 Asatta inna tummadena akosaseňňa bišibabeňňandittabu aba darka kišan sumowa kililikimowassi kobiňki, kalmiyana haykiyana takiyana kuburkeki, kanuniyesina Nissaliyasina aňkatosumokala dea batafaloski kokidanowa.

Asalla Kobina kanunela koyaki, afiya dade galasi furdakin šillay kinola faski, furdiya ayibesi laňas kiša gosuma darka kišana koske. Inna  uliya darka kiša afa furda baddala masa sakas gosumowa ikišana heske.

Abaya Šabiya inna borena nafos kikama sabbatasi deya, kunama darkasi furdiya kin ugura kolaki, darka kiša tummada kisalada kola gosumowabbu enasi keulanowa afeya furda kišamowa kitakki furdeya gale dorda maida akkabeda kikaki  kula dedetana šada kola kišo.

Akussuma šabiya usula kalma taggima kinama kallabbuna kobata kofelennimella kallabbu kontiki  košeriyana tirafiya tummadala kokotafemma kokomamaji gomma darka kiše okoske.  Lagala danna kišama usula kosimmowa kotakema. Iša ditta šabiya usulasi samanan nišono sogala nuwa nibicima kišano arsibos keulanakin kulisunnimowa kitakki darka kiša tummadala kotafki  koibišeya bacala  serkida.

Oynabu kunama darka kišowa inna ajala taggimenalle koyaki kosimowa hegawes kontiki, inna nekedenaye kin kišanasi baca mema ifara gosumowa maydabu kitakki, ibišiyasi sana kisanana heske. Inna kiminimokala deya majiyana aňkatiyana kitakki ke kin ay aňňadi naynanoski, kalmiyasina takiyasina amanatoski kosodanowa.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!