Home

Galla Tamenalle Kunama Darka Kin Koludama Tillade Ayeno?

Katakema kalla darka kiša košerella konandasi kurtogida irawa ekkena ajjina tamba agasa maydabowa dea. Darka kiša ka bodowaye oyna kalmowa bubiya kinamanditta,

koskamabbu kontina bakatowa kosimme. Ide itena dada majalana oyna kalloka kitena kišamowana tiridinni. Isananasi gudurta kinake. Kosasanasi šibaba kinake. Kam iminima bubiya kiminina bakata kinaman ditta dogolasuma kosimmowa kikaylona kišano, kormena minaduma kosimmowa keka kotakema hakowa dea. Innale kišaya kunama darka kišowana laga sasa darka kiše kin dogolasuma damanellana kosimmowa maydabu kitakki koskoma lilike saros kinolana heske. Ide kittitiya uddoda Erkukodisu innalle kobinimasi dea, kotadiya kidor kišoki, anidiyasi unu kin koludama arbowa sebbusumowa. No kittitowa inna arbena hosuya darka kišowaki arbiya aykiša? Inna kokelenammesi kasa agigata kasoya darka kišowa inna galla tama 2018bbu kisanana sanowassi akkossa kišanowa kakormenni.

Tamana inna kin anata kunama darka kiša sasiyabu aba darka kiša aynamininiňino? Danda uleyabu šuttala konta lilikowa saron nolana heske. Nisanama sana bubiya ojina kišamowa ayneyana nintiki nitakki, sagun gonumowa šuta kogošamanume. Sana kalma ninamowa nitakki nokobinima kokala atillada nišanasi kolana damanellana kosimmowa uleyabbu nokobinina dada.  Dekedeya kin kosasa nikki, kula dedeta sama lušowa šannolana kišaya inna hayda orena kin nokobetimokala kišamowa urfala kika. Kommeya diniseda, ekkenabu abaya Šabiya kunama darka kišanda kidowassi, inna laga arsibena kin awsa amamatende ayokoma kišabu naws kolanasi lawasso tagis kiya gosumowa targanki ninišaki beniya kin tušinnokofulunasi, galla tama 2018 baca fanakenalle minta olabbu koleya nuwaki fen lakanuna dada. Okodoka ayneyabu bora nišo gonuma lilikeda šuttala kontowa kin šillay nokobeti nišanasi serkideya sana hesumowa nitakki fitetomma kolla mallayteye kidabu koleya nikas nuwaki niminti nolana kogošake. Inna kin šašamabbu baciňňala kišano anidiňňa gadala faguda uga kišama kotikanda aša kotikowassi laga burun meyaki anata mindeya fan mekominasi akkoybišabbu targanki mentina heske. Kokalasi na kiši fiteta nokkoybaki na kiši fitetasi tamenubessa asbatala nikana dada nekeda andowaye kin ella dea.

Uleyasi fiteta fardata neleki, ekkasi baca fardakin saron nola gonumowabbu koybišeya kotalalinnimowa urfala kikki ekka sasa fardowatta kotafki  koybišeyasiddabbu šukiya fitetosuna  enakin koludama arbowalle totagenuna kogošake. Inna nekedenana galla tama 2018 kidabu nawňki firkin nintina sanala nikki nutana  heske. Fiteta alala tummadeya kekala kišaya manderatiňňa Humme Bide Aro kokala kunama waa dadala kontinowa nokobinina kogošake. Kittiteya olkomala kotadeya fardala sokomaňki kalmeya nububureki, benellabu abayata gawinki nibata nifalemala dea aňkateya fefemowa nitenowa ditta, laweta tokorabu gadowa haydasi Sanduna dadende meneyala nikki kareňki nuta gonuma kišamowa kitakki, ibišiyasi targada, kalmowa ninakema.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!