Home

DEDE NIŇA ORITA DAGASAM KOŠOMAKE LAGI FEDA. MINTA AKONSATTANA KOMALDANA

Dede niňa orita makilasi kobin lakaski laga inamoka fayyaske. Galla fanaka iddino agara bubiya biša ba imma fanaka kišake. Orita kiša Molida kokidamella,

Iniňa oritasi ikidaki, Nini aba tamma bišaňa sabasi kaya famuna kišayana damin kiša fayanaki oyna bišiňa laga totomowa nawinniski buteya has kikaki bišiya wagata kike. Molima nuwwiya sakiski  butiye laiski Gooda ella kiyama fanakala Biše wagabbu ganki likin kokosima šabiya askare gerokalabbu Molisi arfan kotareki masasama metikammebe? inna bišena koneyala kosima nifakki noki niibo gonube? hakumatammebe ikama? dabbu koda kotareki Moli-si bišiya wagakin kobinki girabbu badata kolliki oyna bišiya sabowakin kobin kokkili ganke. Molisi obinimowa ditta ayka waga kokkili gambessa asariya kotakemme. oina fanakowakin Moli kabara komalda kominti kišake.

 Moli mišama Anneda kokidama kišella ina biša gasumowano itakin ununu ňadade albatiyala kutu kikaki bišiya wagata seges kimala. gerokalabbu bišiya bute intike lakin ina Molisi intimmeno urfiyokalabbu šamaski  amino aina bišiya butette kosimmaski, dadadokabbu bišiya saba kike. ditta biša butuke tarfommowano mišama Moli kosimme. Anne mišama Molisi aws kikidake ditta moli mena kotikamme anne imbiya naus kikki yoma mindokowabbu ita kideke.

Dede niňa orita innama ikke bubiye dagasiyakin gušan kosano ikka kiša Annette dagasiyala tarfonke. laga konokasi kotaf ambos kišano orita ikka annesi afuniyala komalda dedabbu kibin kikke. Anne fanakella oina gomma nadurowakin date kita kikanasi suga ki kutaki ita kidema fanakala makinabbu kolima šabiya asakretta dargiyala koleke. oina makinowa kasakala šimta minama šabiya askare barena makinatowa baddala dugababbu kokosima sulba koynama askare sallena okoske. makina agurowassi, oina sultata minama antatowame mikidaki makinena utubbu lakasunki misasano makina agurana oina anatatowame aura kikki yoma tabilowakin damadoka ofaiski lakaske. Anne kiša damada sola tama wasuman deya. Annesi yoma mindowakin obin kokki askare waga kokike. antatowame kišowa asaniya kišanasi ellowa aba anakabbu asanaňa kišanasso ellowana aba nakabbu asanaňa kišanasso bariye oina muda šaronke.

Inna antatename Sonasi asatata sana misananasi lawamman ditta amanabbu asaniya kišanasi lawanki muda gomma nume. abbariya oina antatowame bariye asane minnaki telala šolda jabin kišono osana kišo gomma asane minnake. Anne iniňa Oritasi dagasiyala ingalliya kiwi komowano iniňa konedowana haydowana kintimala dagasaňa kakas kasameski imbittena aurette ellabbu kitafke. iša ditta oina kitik kišoma ka ellana kosimme. Orita kiša anne komalda lawasuma sabbatasi ňada kinamme na kinamme. inna sabababbu uliya bada kotu kišaki soga anda kileno utu anda kutaki. anda tagamoske, inna anne tagamena kontimala maida lawamma kalla hakima kodada kosonasi oina kifilowalle kosima fulkuda itata kokike.

 Asitana lawa baya šabiya sana ita bubiyala kofarama ašimmeno Orita kiša Annesi fulkuda mayda kosona owiki unuyette gasumma badiyowayette kisanamma ankorada kosono  Anne oina ankoradowabbu bada andabbu kitaf kikki tagamosuma ašimmeno limmala uliya kokamali kišmowa kontiki karesuya sella fanaka iniňa dagasa kosamenasi lawanke ditta, suda minda kišama fanakala orita kiša Anne šukiya šasso, šabiya askare Dede niňa orita dagasata Anne salmata kokike.  Dumiya dinana ikke kussumena dawsuma Orita fanakowakin dedinabbu deditta kišaki lawa badabbu  hays goski komalda  šukiya laga leddenakin saroske. Orita dagasa oynale komalda leleda kinamma šomabbu košoma kišake.

Afaydaňa ankatiname Dede niňa orita dagasam košomake suma Aniboda olkomala kolattama lagifedena mintiya  akonsattana komaldana innasi kišake. Afayyadaňa ankatiname, inna Orita dagasa košomake suma lagi fedanakin ay kakosasano?  lawetana koyšišana kossun dada damanena okosima kallale kišayya,

 1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. inna Email addresenayebbuna  okodoka

3 kabara dama facebook pega tana  misame kasonasina.

ankatabbu osson maso gomake. ide inna mitemma afayyadaňe minama bakatabbu lewemunasi edettaňa masame gomake.

 Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!