Home

Dede niňa orita dagasam košomake lagi feda. minta asatta

Orita kiša Badumme abacaca iddirana kiflowalle aw askara magadowalle masaa abacabbu kotakema berena aw tirišša ayniya, oyna kolama lebowabbu, išana bakata kos gosumiya andiya aw mariya menakin kišamanda kokka ordina memowabbu Badummesi bada koso gammo

Orita kiša badumme lagiyana agariyana sullumasidabbu fiteta Fardala kotafki šukiyabbu kibac kinamowa, šukiya kofulinnima fanaka aw otomam ilemowabbu, Oynale  okitowakin Orita kiša Badumme fitetabbu kodiye agasakin katawake. koybiša masowana fanakiye kikaki anokata aniske. Dede niňa Orita dagasiyala  dausuma duma dinana ikka Anninaňabbu niňisumala kišano, gosuma fanakala lawiya ewi welesunasi šosumme.  Ay okitala oyniyodiyala lawana konedana kišake. tagama dagasiyakin kiwe sarosuna kukuma darka sinna orita dagasata ikaski šimala bayam fifis kekeke. Inna šimala bayena Šabiya kittita suka bubiyala tamfisandabbu šukuda kiggaski agara arte kibinki dagasiyakin nauda aylende ummaski ika gaske. Inna šukudena darka abiša deda damada kodemma šukumman deya. Orita kiša Kiša solella sona-da kokidama orita dagasakin oyna šukudowalle kobinki okkili ganke.

Dede niňa Orita koneda menabbu Aninaki dumaňa dinana akka annitte jabana ummanamma nakos gonano ide aniski ima akka badumme  kabara naynamma!! ide tamma dagasaňakin akka Sona  kobin kokkili gambe?-ski gadibiyakin fafe bariyelabbu imababiya komintitta tatta tattaski andoka alteski, koneda kimbike. dede niňa orita ay namida, dauda aura kišano ay naminiski annoka košodiki dagasiyala gita kuwaki laga inamowa fayyaske.

Dede niňa orita dagasam košomake suma Aniboda olkomala kolattama lagifedena mintiya  asatta innasi kišake, mintiya asalla kulin kekutule.