Home

Tamana Fayyadi:

Kunama agasala kontima wa taytowa kišano siyasata kokkowa laga sasa agarela konti gosumowakin angada nume. Kime Kuname angudema wage bare satteta gedowa kawiki tummadi dowa deya kosakki gosuma.

Tamata targasumma Kunama kosimme aysisi tummada nafa ayšino? sumowassi kittita fanaka gerakin kibinki ištaski fanesuma sabbatasi. Min fediňakin Kunama tummadasi tagamana turba šadiyowaye bare deya. Ekkenowa kosasa daudowa. Kosasa kainamme targadimme targadimmowa baddala košera angude kotikanda ka šuttala haroda košera ande aw aňňadowaye furdana kubula kowedasi tamedowa deya. Kakosasammowano targadimme.

Targadimmowabbu tummadanda nafiňowa bagana lakadke. Innabbu košerelle hediya nafon kakaki lagiňana kafulki tummadiňana košumbure kolake. Abarmowa makosasake fajanomake maburke oinabbu Kunamossi ame maromana, amebbu komma koibiša baca bata fala išanni dabbu kosasana botata bayabbu kokošimfa kosa koloma terabe okosimowabbu deya. Inna terabena min urfa kokoma okitowakin Kunama tummadasi jebiyala kotuki ame lagimaki saun masomabbu mekosodana dada oina kišamma kišaya tummadowa salam maulananda kobinowabbu fenke. Hakabbu lakin imelako degree kimalki kokidama kantimme. Sukabbu kišano ňela Ňašabbu ella kosameda okosasowaye bada kokomaceneki ňela ňašellowayela koinama kokkowa kekiyabbuna sanabbu kasono kantike. Nakosasake suma ňela ňašella dina imette sagusuma Dergi okitala kontimowakin tamata kosimme. Koibiša bacam kobinima kulabbuna inna bacena ame maromamma kišaya, inna akumataňena bagana suňasuma elata Kunama košerakin fesunnidabbu kokamase fenke. Abacaca iddire fatammowa ididimmeno fatammowaye dugule osame ikke kiwaloki tamata kittita bagana lakanki botaton gonke. Iša ditta tama fanakenalle Kunama sasanda dugula kura kitakemmowa Erkukodisu fardala targada sasana kitemowabu inna salagenaye ušurufa sasabbu kotakke. Dugulabbuna ašino-našikeda kirowabbu kokotaytaki kittitowa kida komaldata kotima bušukun kolanasi darbemuyana oine kantino komaldiya kona ašure bare satteta koloke. Kunama sasowa itak kinolamowabbu tammake Facebook jabenla imesi sadenasuma ka daunke.

Inna tagamena bubiya botatiyanda akumataňa Šabiyasi mesanemenki Kunama koibiša baca bagana lakammowassi deya. Ay kokofegedayana kalmiyanda kosa tarowabbuna kida atimabbu kokona kofegeda kosimmowano tama sukabbuna ňela ňašabbuna kokka moda kida atima kobinke. Inna kosambalenabbuna kofegedellana kokonnimowa maydabbu kasasabbu otakena heske. Yona igija košerowa inna terabena tagama tamiyabbu maydabbu kasasabbu itakena heske. Ay fanakala inna kenayebbu Kunama kanadinowa iwiki kotaytannimowa maydabbu kalle kador kasona heske. Garibala kokosimowayena inna kenaye makosasakedabbu Kunama agarasi awsa šunki sogiya haykiya oja koful gommowana kakotulki akumatotta baloko dina heske. Okossuna kišaya anidki kadoroma nekede barowayekin tabila aňňada kosimme. America korala mekosima kittita dinena inna korobenalle keluki agareya kittitomu. Ime akumataňandabbu kokasaromossi aykalli kosana gombessa mayda ketarbi. Tama akumataňam yono Dergi saroskenki tammata oinabbu kokasaroki sosiyasi Šabiya baganedabbu lakin irigella jaben kolatta kotare koinamme. Kalmiya bubiya Erkukodisu na Erkukodisu baganana kosanake. Innassi kormena Kittita dina iwiki Kunama sasowana kosimme itakke. Ime nissaliyasi akumatiyasi osana gonke. Americala kittita dina diyadata kainaki innayesi salage dirara kosanasi kawinowa kekitta. Ime Šabiyanda akumatiyasi kosanamowa kalla, kimena koibišiňňa emeda kišama kittitasi digodina hedke.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!