Home

Tamana botatowakin sarodi kakosasa:

Attile kakosasa godimme. Attile malla kamalleke. Ka uliyasi nafosuna ikailona? Ka ankatiya gitiya dannoda wasa ayiba isabina? Galle aykalleta ananelloka selledi? Galla aykalleta tongila aw gintokabbu anidi?

Ka oiniyodala ňadella, awrelloka, ananelloka nafoda kowa anda ajjiske, anda gontoske, soga kasabke, anda tokoliske muna. Tamana min 2003 kin oinoka kodano oinoka kasasano ollokala kokoske. OINAKKE attile oina oriya lilikowakin osamme. Tummada koibidiya. Kosamara dagasiyala amba. Dankune eme dankune dimowa siyasata nitakemme, ambal kotada, tema kotemakin šamunni, siyasateya kalma angolgoleyala kerima lawa šibaba dittiya ka kida atimana tummada saladana awra takallana dowa kasasamala lilika kamalata kodeke amesi dankune deda damade, dede kontabare kontasatte mashimesi oken kataremenanki okomake. Deda arta aw Damama nišimowabbu nume siyasata targada suggunneda medana. Amanuel Macron deda abbatellana kinamme lakin Faransay agarana akumatana maros goske. Deda arte kišiki išimowa ditta ikke inkalle kokosibessana kotakemma, košerella kasakala kona sana aw laweta maydabbu dittiya tummada bušukudana, košerella ankata sanabbu tašatana kokotakemena kannake katakke.

Deda arta košimowabbu Kunama košera budedala homma arbossi aftatana faduba kasobasi urfa buta kainana heske. Innakin adagata siyasata koggallena kišaya ekkenabbu nissala tayta koibisha baca damana kotakki okosima wagala košeriyana uliya dumiya ankatasi kobacimokala deya dankune da kidowakin okobesanowa. Tamana Erkukodisu lawetana durmedabbu ay wagala kakosi tummadki kakosamaraki Šabiya sarodin gonake. OINAKKE duguliya bubiyasi okilomunnimowa katakena heske. Išaditta Atlantala koggasuma fardolle Kunama aňňadowa kittitowa kowwa kibin kikki inna tummada bagana kosama kenaye akidama fardata malinnimmala duguliye bubiye kosamma kishayana okotafke. Oinabbu inna konebbu kokkelana teraba bayenasiddabbu duguliyela kokka koiba maynamme ide maynanni. Lakin imena kittitowa lilika kotakki obinki tummada bagana kosama ke ossuma fardakin salamuna heske. Oina kišamma kišaya oina OINAKKOWAYe laweta sadenammowa ella bare inamme. Ame ula kokkakin femaki maudamme. Tamana mayda kabini. Innaye urfa kokoma fanakowakin tummada bagane deya. Kunamala barka mardanda katawowa kokomena ime. Kunama koibiša baca kodusunanasi fenki abacaca iddire kimalame ime.

Kunama agara haysuna dada nume kommina dadanume dabbu femaki Kunama sasossi lajina hella massuma oina bagana fenke. Kunama nafare šuka massunasidabbu makama kona sana maydesina aykalli ambon kanolaki aykalli kitemaki aykalli kokki koiba mooda kotubessa kantike. OINAKKE websitowana Erkukodisuňette saudiya hakowa kekiya mentina. Erkukodisu websiteta alaka šila hesuma ňelabbu kolatta kolatta kosameno masonkolo maso gomake. OINAKKE web sitata na isamennino Erkukodisu latte kiki ‘Assi tukumu ossi kalles’ goske. Kam ilattama latta ayniyam yesummabbu nikiki takodowa jarimata kišamowa asbatemumme. Imesi oina dimokrasiya. Erkukodisu farda tummada komemena akoibišesi ditta tummada baganena BUKUNEGE si išanni. Tama kišayana DANKUNE OINAKKE GUGUNU BUKUNEGI kena taleniyesi kokosasanam kosiya 1. Marbatasiddabbu imette kotaytana Kunama kosimmowa otake 2. Ime onimbi gommowa sultatasi kišaya tama kokosoda gomma tabilowabbu oitennimowa maydabbu kotakena heske. Aysisi Erkukodisu kišano Erkukodisu mare kolliye nume kalmiye nume. Tokkamuya duguliyesi jarimatiya orotta kiki han kutunowakin šamunni. 3. Erkukodisu usa-sada la kinama lilika OINAKKE tukušašabbu kodamowa kišammowa Kunama agara mayda kitakke. Makosasakenki Ugaro Gage Ariši suka dinesi usine sadine sumowa Erkukodisu dittiya OINAKKE kosamowabbu inna kenayesi gate barebbu kantina heske.

Ekkena Kunama agasala sadine-usinemmowabbu tummadolle koma ajalowa, abarma ene usine sadinemmowabbu kowaye lilika aw psychology la kikoma lebowa na kantina heske. Tigringa gunumme masalala kosimanda ‘ziaklen tihnen beale mariyam’ mowa kokala botatiya ňeliya kilafatakin kosowana kokkowa šinan kolaki tamaki ode magin lakanki samanamu dowa fanakiya šasuma šobora kišamowa Maso suka dinena olakke. Oinabbu innakes kinenema botatonesi kosasa kasoki Kunama tummadasi wasa kasona kishaya ekkenabbu Kunaminga furda natatikeski shakkatos kishimowana Kunama furdasi anda kimemowabbu Kunamiňňa furdabbu akuriya kitena dada. Ugaro Gage Ariši suka dine bubiyesi okošiňňi kokolana akura koyana dada. Abarma Amerikala oiniyon gommowabbu innakenaye sada-usa koinammiyabbu oina sosa kidowa kišomowabbu agarelleta sugunki sullumabbu oiniyomunnimasi jumlatabbu kelema jarimatowa court house ta kiki unu elema ‘societal stigma’ si akuriya koitena dada. Inna deya botatinesi kišana ankorada. Innalle koyama akurolle makotafenanki osa kolomena oina jarimatowa akotafe kosamowa maydabbu katakena heske. Inna OINAKKENA yesi kolloda aw tallada osammabbu aw kasammabbu sadina usine da sosa kolanda ime asomowa kabbate dima kalla. Ide innana tummada bagana lilika kishamowa deya

 Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!