Home

Erkulamikin Koytema Kabara:;2017

Erku Baškulla Fada Koma Tagis Kiyama Šabiya Usula Kunama Agara Kikki Haddados Gosumowa Kotakke.

“Abina ontiki asara likinke”mma masalowa Šabiya kibinno, Erkukodisu koybiša baškulla iddire okama fada komowa tagis kiyama Šabiya usula,

kunama agara sasowalle marbata kutu kikanasi sababoski, “ekke kekasi” ski ika haddados gosumowa Erkulami igidakin koytema kabarowa ossoske. Tela 11, 2017 agasala, Šabiya usula sillaya mare, kunama suka manne bubiyesi Barentu mandarata kikidaki, usulowa koybaki ke diibeta hules gosuma kunama tanfedowassi ‘miniya ňada iwiki atta kideki, akumatala kasarata kele kaso gosuma sabbatasi inna tanfedenaye kakasinasi suka agarette kedarmaki ifira keso’ nki ika haddadon kišimowa koytema kabarowa italalike.

Usulowa kokkoybaki ke diibeta hulemma laga kiše, košere bubiyekin kosayyana ellowaye mina ňadala tarfommala kunama tanfedowa Erkukodisu suluba koweki ka šukalana akumata šilalelana makiniye baddala kasarata taggima kele gosumowa derňanki, “innaye kabinimma kišayya awibbu kamin kaňana kaynamme” nki suka manne agariyette kodarmaki kunama agara, ikke kibinki koniyala kiki sallamosunasi ordina kole kišoke. Oynalle Šabiya sillaya mare suka mannowayesi kisasamala, “animaki kunama agara ikkeda kada gammowaye kida kilattanasina, olomala miko minenenasina,sanabayowayela kolunnimasi išiša mišonasi fanen maso mašike. Lakin tamata kunama agara ikka kiba kiyano fanedena kibinki ikka kiko kinenema ka kosimme. Iša ditta akumatiňňala kolema kasarata taggima kišama sabbatasi, agarasi mubuceki gadiyatenalle midarmi mussuna kogošake dabbu ordiniya haddadabbu kole kišomowa Erkulamikin koytema kabarowa duwadiyabbu kotalalike. 

Erku koybiša baškulla iddira; kunamiya agara, afiya lagala konandibbu koybišiya kotalalinata Šabiya sillayena šilaliyena makiniye baddala kelena kasaratowa isakki kikki gasunakin kulisunni. Kunama agarana Šabiya usulakin koytena gola kosimmowa anin nibinki minta olabbu nikki gan gonuma koybišeya bacena Šabiya sillayena gilawiyena ušurufebbu nokomamaji kulinummiya kunama uddoda Erkukodisu kittita afunala lakanki koybišeyasi nibacina kogošake.

Tanama Erkukodisu Nissale Aritomuna!!