Home

Dede niňa orita dagasam košomake lagi feda. Minta abarma

Orita kiša Badumme suka deda kodiyowayette olima mindokowabbu fanaka arta kokammabbu bursala kososona, aw talima kososonata kuwake, oyna otomowalle kowama bulkowa fanaka arta  kokamma talimiya kokososoni komalama kulabbu, askara bulkiyedda  kisasano uyowakin bulkiyela kowaki saniya geda kokki koybiša bacowa anin kokki ganke. 

Orita kiša Badumme sulbiya Berena aw Tirišša ayniya ndeya. talimiya kikama fanakowakingalleartoka haroske, ide inna orita kišena  masa otome bubiyela kuwaki kalmiya gonisumma serkis kibacimana, oyna kifilowalle aw akara magadowalle masa abacabbu kotakema deda šatiran deya.  Fanakellala laga dorubuda okitasi  kalmiyakin baddala kišama abaya kalmette kokolalano, masa gerbeba kobacke.  inna masanalle abaya kalma koya dargimma kišayana, abaya kalma diyatadabbu kotaf ardaske, inna masa tokomenaEritreakoybiša kondora askere kalamakin abaya gudurta baddala kišamowabbu imekinna ka arta fitetoske.

Iša ditta inna abaya orenakin kosanasiEritreakondora askare mara masowa maros kosima andiya oyna tarfomma askarowayesi  gatellata  tukunki ošanasi ordina šas kola kišono,  bubiye turkiya uda anellabbu ošana wagowatta kofegeda tukunki abayam isema borowa takan kolaki osanasi šonke. Inna fanakenalle Orita kiša Badumme tukus kosima wagowakin beriya naus kikki  ela andella bada foynaski, fayfa  kimin kišono kodiye oša komalama kulabbu ununa bereniya naus kikki išama fanakala kona sergalabbu  tukusuma abaya  ersasabbu leba kolake,

Badumme oyna kolama lebowabbu wagowakin feski išanasi šosumme. lakin orita kiša badumme okodiyokabbu abanyoski  koniya kotikki gogodabbu atteski suňas gosimala oyna kifiliyowayekin aw askara magadowayekin askara aw baškulla kodiyella  badumme leba kolaki išanasi šosummowa kintiki unuta kide magiski olanasi jarbeske, iša ditta  andiya aws kikida kitareki ideske, askarowa antatiyasi badumme leba kolaki išanasi sosumabbu tagamos gosumowa kisasano, antatowa ikas arfas kitareki Badumme uliyana  kunama ay niminiňabessa uleya kolaski arfas kitereno askarowa badumme kolanasi lawas kutamowa badummesi wokabbu kinti goski iwi kideke. oyna tokoma udumalakin šukiya šas kinola kinama kunama kiša iddira Badummesi olana bakatowakin andiya menakin kišama kokka oridinowabbu  bada koso kowi  ganke.

Dede niňa orita dagasam košomake suma Aniboda olkomala kolattama lagifedena mintiya  abarma innasi kišake. mintiya asatta kulin kekutule.