Home

Emallenaske Kunama:

Šabiya hakumata Novembere 2017 kin kibinki tagama taggimala koske.

Asmara kasakala kominima sulluma sagudowana Kunama koibiša kittitam ikama fada komena sullumitta-masitta guffa goddowa kofegeda talabosuna kikišamowabbu ‘Ethiopia maros gosuma Hiwehat/ Ihwedeg kišaki inna minde 13ttesi kiggas gosuma agastana komitowa summada kittitowa salas kišanaňanno tagamowa kimetana kokabininama kakossu’ dabbu Ethiopia agarasi mayda lawasumella kallabbu chuchuga imbaba kutur kišike. Inna Ertereya mara aw antata Isaias Afwerqi laweta kišamowa dogoliyala kokosimekin koitema agigatan deya.

Sulluma sagudowa takiyakinna koludiyakin adagata kišamowabbuna ide Africakin ašik Europa Americata sulluma sagudowa sadenamma summadena sulluma sagudena okontimowabbu oinaye kudusunanasi isamemma kadara, ilimma Ertereyana, isodamma jasusa/ ukuna kosimme. Ertereya kasaka bubiyala sulluma sagudowa tušam kotikannima hirata kikinasi kolas goske. Inna sulluma sagudena marosuma elata nano? Naata nakiki sokon nasodabbu Jabarta suňadandabbu kokidama siyasata jimatellasi sokos kišoki okosasamena abura ellide kiya kimalanasi kossu goske. Awra kekana eteta kišabbu sulluma sagudowa košerana diinabbu kittitomma suňadena kittite osa kolonasi dorosumowa Šabiya kanadana lilikiyana deya. Sulluma sagudowana higdef usula ayniyam inandiman ditta, gata aňňadakin kiša koma nume. Erkukodisu babara uyella kišano tela akontallakin ašik Novembere 8, 2017 ta kikama fada komowayena Kunama košera baddala dummena Šabiya akumatam inalema mengelekin keriman deya. Fada komowa kulabbu Kunama ora sukekin ka urfinesumowaye kikida kikiki kittitowa bušukud kawla kikke kako kanene suma lilikolle kali saudimma kišayana tabila aňňadebbu kittitowa bušukud kaulanasi kasanamowa bata fala kakokedki gogodima kišayana oine kantino koludiňakin baddala kosama fada koma artena kasarata taggimena kinalenowabbu kittitowa ašikin diyadatabbu kitiribamowa sababa ayšino? Aminno inna konyumama ayibena kafakalla katakena akailono? suma kokelebbu kisabbi kinolaki nafiyata kifegedanasi darbeske išamme ditta. Oina kulabbu kišayana tama etetala suka sukebbu summada kiminki “Ekke oloki okama fada komowabbu akumatowa Kunama baddala acca yana mabusa lilana asaritta bala fadabbu Kunama košera artida nakisos kola goske, Kunama Ertereya arsibakin šillay kotada goske dako ekkenayesi miko menenennibeski “minda abarmabbu koda kideki dagadana haddadalana kuke.

 Kunama košera tamfede anyunyana ka nya kososonabbu nume bila kosamowa. Šabiya akumatam elema haidowa saromunasi deya omema afiya laga sakanki lajinonki omema Šuka jabin gomma. Na Amerika akumati aw Europa mari yoki šukusso Ertereyane kosano Kuname Ertereyakin osaki ke dibeta hulenki lajinon gommo? Kunama ora suke bubiyekin deda saganna galle 11 koiname ay iminno Sona suba okadki biya koyabbu sosonena ete dirara osa gommo? Inna miskina longibenaye otakemma lagata kokadanasi Erkukodisu be Americabe Europa aw išigola akumate itemabe? Šabiya mannoda mengelowa ufkes kiyamowabbu deya Kunamowa kišano košera aňňade lajinonki afiya laga kowi salan gomma. No inna jarimatena nasi kibibi kišonasi ajjisso kanti kaso godno? Gata aňňadallebuna Kunama kommike komengeleke bila kišaki koibišiyasi kibacimowa keka kišabbu lakin ame maromammabbu koggas gosuma koibiša bacowa keka nume, Erkukodisu yiki tugusumowabbu Kuname Ertereyakin kabal kasakemme duguliya kura kotanuya Kunamiyabbu igije satte salleta kikadamma Kunama diiba samana nyumadabbu kotomma dankunena allebbu Kunama Haydan suma sosa kida kokosoki ottalabbu togila agala kokofoki Šabiya akumatowa farmatorena adugabe kosamowa lattiyena lawetiyekin kanti godke.

Usa-sada kosa Kunama agara kasakala koiba amba kokka kikonandabbu kittita Kunama agara targada kigota gosuma fanakala makosasake Kunama furda dannodasi kišano koibišiya baca ame makosimma kišaya bilaš dabbu gollan košime tammake ka nafaresi dittiya, Kunama samala waga kinama Gage Ariši suka Ugaresi jumlatabbu sada-usa kišomeda Americalabbu Šabiya kadadinki gila kole gommowayena Kunamam Ertereyakin kotudanasi Šabiyende arba hon gommowa Kunamowa asbata mayda katuna heske. Sellasi leesuma fanakolle inna kaluseda min dergi fanakakin ambal sultata imba kišamma kišaya Kunama samala iriga lušella jaben koinammenayena košeriňňa atura mintasi koggas gosuma jarimatolle akotafe kosanowa tamiyabbu gujummende falakala sokodina heske. Kunama tummada min dergi fanakakin inna terabenayebbu bušukuski hays goske. Erkukodisu inna haydena Kunama kasakakin tus kolana kisbata kinake. Inna tabile barebbu kišana. Ekkena: ay kokofo ay koda Kunama samala tummada baganena bukunada mare kosamowa kabbatenki agaraňňette makoskenki kekabbu menabbu lattabbu Kunama sasowa itakema tabilabbu samanada kokkelabbu išama igija košitowa tummadiyala dayšedana sullumana kitenasi oiniya agaliyabbu kokotafemabbu laga bagisummiya tummadiyata kode. Abarma: bakata ekkenowa tillada kitemma kišaya Kunama tummada ka nafarena teraba bajolinenabbu haysunnima dada kišamowabbu Erkukodisu arbiya hosuna. Ertereyala Kunama tummaski kosamaraki dannodiya kitalalinnimasi konella sogella kosaki obac gomma elate bareda šabiyana OINAKKENA Kunama košera atura minta matarebolle(Genocide or ethnic cleansing) bbu akokele deya.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!