Home

Aftatana Ankatana abacaca iddira Tigray agarana Hiwehat/iheedegsina:

 Tela udumala kikama hiwehat/ihwedeg summada šeb anala asatta ka ula hegewedabbu kosullumaki tillada kiteke.

 

Tilladiya ojana sana atilladena agastana komite tame kinatawake. Inna summadenassi hiwehat/ihwedeg oja lušana bata falabbu fos konanda koludowa kos kišimme. Šabiye antatana " tamma komaldiyanno salan kosanaňaski" kososoniya kalla hegeweda agigatittowakin feski oina lilikowa kidorki tamma ketika sellasi fayyamu bušukunki salan kosanaňammaski taleniyesi amanida kišono hakkadabbu ewenada kokotu kosa košike. Iša ditta ašikin diyadatabbu kitiribama marimara tayta awsanki bata falabbu fon koloke. Hiwehat/ihwedeg tiriba košera angudena okommime majasi wasan deya. Ertereya Kunamana kittitiya uddoda Erkukodisu marabbu hiwehat/ihwedeg summadenasi urfiya bubiyabbu kotulke bata falabbu fos komasi gogodiya kidorke. Inna fardenalle aninki baca fardakin igija košita tamesi wagana kososona kasomma marimara gadimena ašik inna summadenatta agastanana sana atillada hirabbu kokos košimena saniya esmadala kišano ka ulabbu lewenki arurittabbu mara tame kinatawaki bata falabbu tillammowabbu Ertereyala kontina dimokrasiya lateba tuntedana fos konasi arba taggima hommowabbu summadolle kokotafki bata falabbu fonkonasi arbiya homme bubiyeda guje sattiye(gadime, sanala kos kišima agastana komitowana tamowaye) si Erkukodisu urfiya kerima aftatana ankatana leweske.

Tigray agara Ertereya agarette awsatte biyatte kišaki Ertereya koibiša talalasina Ethiopiala kosima akumata fegedowalle homma arbowa ayokoma nume. Uliyasi koddima sama pagina kinake. Hiwehat/ihwedeg tiriba okommima košeresi danna wasan deya. Tamabbu kokatawama hiwehat/ihwedeg agastana komitesi afiyata udumalana ammarosuma sanana tamata galla tameske. Gogodeya Erkukodisuna taleniya kosama Ertereya Kuname gogoda kišamowana kekabbu kimmi kidorke. Bata fala okommima košerena agaresi! Tillada kalmana wojiyalana kodoroma sana hegeweda marimara kalma tiribasi dordiya wasan deya!

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!