Home

Kotengena Kotangeneke.

kada  kikadaki  šilada  šilaske  iddire  tomowa

heňada    heňaski   anata  kitela  kutumowa

kosolla  kosolloke  gindira  tomende kawamowa

mogoda  mogoske  wiyelabbu  suketa kitantaňemowa.

 

 

Sata  sekendebu  kokosoki

Fanaka  išomme   kududa  masa kotuki

Biliňňa  šikaw  suma  sulubabbu   košigidaki

Kunama  kiišende  killisuma   suluba  koweki.

 

 Arsiboske    abaya šililesi mukurutowa

Haynata kutuno kiyaroňke iddirowa

Makine hururuda komintike šatire kona sanabbu

Mariyena amadoňki ňela kosantala kolumowabu.

 

Atoda  kikayloma  kodada  koinamma wagala

Šada  oynamme anata  kokomina  minda

Hawemuna  kosimme  fan  kokomina

Iddire olalamette  leda  tette  abaya  makinela.

 

Kula  odemme abacaca iddirowaye 

Kotolabu  gamma makinela   toma  billi

Erešina  ergasuma tumabalala  bibbi

Askare kinolima gasuma tirimbirala šikaw salab salab aggere.

 

Iddire  kona  sana  ayka  kaudaki  ayka  kawi

Makiniyela tillasumowabe šililiyela

Mariyelabe  tikilediye nuttutommela. 

Isoloke  Boggo  kin  ašik  Guluj   Sudan hududata

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!