Home

Adugaba Amana.

Adugaba amana nissaliyasi

Akosoda karbiba kunamiyasi

Iddire koola kige kollima baciyasi

Iňamma inomma kosodama agara jallabasi

 

 

Uya awada hakeda kikamma kisanama

Haykiya uliya kin sayna summa tillasuma

Abaada akosoda kokobiya atagame kigesima

Ajja aggada mema biya kinoki abanya awsasuma.

 

Taliya sakadabu ardiya kolli kišamana

Šoma neneda daňgirade kite šasuna

Saniya tabila imintimma šiňkas kitena

Hesuma maylowatta katirabu seges kina. 

 

Mara ňelata asbateski fanakowayette sawsuna

Koddi kima abaya makina baddala tuguda weykesuna

Utu kimasi kondota dambarowassi

Eji šasumasi seketa ana mošowassi.

 

Igardemasi RBGbu

Utu kikomasi kona bambabu

Firitosumasi “id ni laali” kona badda kibo

Nabatanaski karfana sumasi temberkek kalašinabu.

 

Nibat nifalkema šiliboda

Oliki košigida daroda

Koneya sanittende kosuňguda goma šuwada

Anta tabarammesi miyya nibinkema aňkateya wagata sofda.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!