Home

Dede niňa orita dagasam košomake, lagi feda Minta ekkena.

Suka nadurellala oyniyomma agarela Oritada kokidama darka sinna, dumina dede 5me niňa kišaki adde satte kiše bare niňan deya. Orita dagasiyala ikkettena dumiya dinette amma kekana, oyniyoda sullumabbu gogonki šan kola koynake.

Iša ditta fanaka baya  ka kišana ellabbu oyniyomma dagasana kišoma kolamam selliski, oyna sullumina dagasowassi amadata kifegedama yamam hadorske.  Inna fanaka bayenabbu   Orita išima ikke dagisiyakin, kwa konabbuna, fanaka bayenabbu ella bareddabu gušammo dagasiyala gogodam kos kinamowa amadana   šoma fanakata kofegedake.

Inna okita memenabbu Fanakellala Orita kiša Annida kokidama dedellana, Iwatte šigidiye mikaki Mabaytiyala niňin mikosima fanakala, Sulba kokowema kwe laga dagišitta ka mindana sosone mena komintima satasi, Juwariya koli igi kileki, Tukuda weykenki, šigideye juwarala Anniyette iwattesi ossi acca kiyaki, šigidiye bubiye tarfitta nau kika koli ganke. Inna andada memena kulabbu laga sarkasumasi šigidada kodiye tukudowa otik karemmowano oyna annikime iwatte juwara wagotta ardan kolike.

Iša ditta Annikime iwatte juwariyala sulba kokowema kwe konabbu laga leddenakin šukiya saronke. Inna halatenabbu  Dede niňa Orita dagasiyakin kwe bare šukana innama dagasiya šigidena dauske. Dede niňa Orita Dumiya abišana ikka Annina šuka dausumowano dagasiyala amada kišaki  lawabbu gita kuwaki dagasiyala ikke sallette tarfonke.

Galle kiše igimma kulabbu fanaka baya kofegedoka kofegedano, košita laga udumaliyala lagana agarana abaye osa koloke. inna lagana agarana abaye bukunadenassi laga košita bubiya oyna lagiyala kosa koloma abayowaye sarodasiEritreakoybiša baca fardata lagiyana agariyana jallabasidabbu koybiša baca fardata laga košite orita aylende dellen gomma fanaka kišake.   Orita kiša itoma deda gurjaja Badummeda kokidamella Ertrea lagana agariyana  koybišasi dabbu kodoroma koybiša masowatta suka anfura kodiyette kobinki Eritrea koybiša masa neňedowatta  kokotafake.

Dede niňa orita dagasam košomake suma Aniboda olkomala kolattama lagifedena mintiya  ekkena innasi kišake. Mintiya abarma kulin kekutule.