Home

Hayda

Hayda kunama hayda

Hayda košeriňa hayda

Imba amadabbu godda

Mima jajenada tagama godda

 

 

Šabiyabbu hayske kunama agara

Šabiya kanadabbu tagamoske kunama košera

Higdef mannodabbu kunama iteke tagama

Hayda kunama hyada

 

Šabiya kunama agarasi

Šabiya kunama košerasi

Košerella kallabbu dannosunnimasi

Diibiyala sullumabbu gosunnimasi

 

Kunama agasala ka anda urfene koyšeki

Kunama agasala šibabine kotaski

Kunamiyasi darimune kotulki

Ella baredabbu kibinki

 

Tillaske hayda mema kunama baddala

Eleke jarsata mema agariňa baddala

Etowa kiyake košera aňade agasakin

Mabusa kibinki acca kiyake diibila

 

Kunama hayda komala kinamma kišake

Košeriňa tagama aurabbu komalamma kiddike

Laga kiša adigila maja dauski haydabbu konedake

Kunama suka bubiyala amada menam agus kišake

 

Konedake kunama agara haydiyam tagisso

Diibiya sakaske šabiya mimi igitta kiyano

Aciyam kofuma laga kiwi baddaske tagama goddam olano

Ye lagiyasi bada kišoke šabiya mannodam tagis kiyano

 

Eritrealagala kunama košera adigilowa diya

Laga kiša ekkenowa kunaman diya

Ere lagala košera adigilowa unu diya

Ditta šabiya koybake košera adigila kunama agarasi

 

Baganiyabbu hayda baddiyala keleke

Bišiya itiya kulala toma bibabbu kiyake

Haykiya kofiliya malala somaya ditta kiyake

Kunama baddala jumaltabbu fada koma kikke

 

Hayda kunama hayda

Oynabbu o kunam agara haydeya nintikema

Šabiya mina baya netowa nolakema

Unubbu nitema tagamowa esibimmema

Kunama arta šabiyabbu daudimowa katakkema

 

Fediki sullumeyasi lakada

Šabiya bagana kišaki koybišeyasi feda

Hayada furdiňa dada išannima targada

Koybišasi tamedaki anella lakada

 

Tummadiya šabiyasi sarot kaulanama

Anella kasaya lagiňa šodinama

Tummadiňa sellala lakadiya tagamiňa kabišinama

Kuname anelabbu lakadiya koybišiňa kaytenama

 

Inna kitakki feda šabiya bagana o kunama agara

Akkaneya koskema afuniya lakada košeraňa

Kittiteya Erku koskema feda afuniyala

Ye targadi kunama tummiňňe haydiňa sarodasi

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!