Home

Šabiya usulakin kunama gara mayda koludana fanakowa kosimme ide kosinni.

Haydana jajenadana tagis kiyama kunama agara lagiya Erkulamila initena dada maje tummiye dauski konedaki golgas gosumowa kunama agarasi ikayloma inamme.

okodoka lagiya leddowa sakaski aciyam kofuma lagasi bada kišoki išgola lagetana mindiyam etema wagata kogalleki konedabbu giita kuwaki hayski woyniyos gosumowa menaduma bubiya itakema hakan deya. ka ňada kišama šabiya usula kunama agarasi aykes kiminki lagiya leddowakin saros kolanasi ondobos gosubessa kanti godike. agara abaya kišama usula furkukena, bišiňa lagena itiňa kule kaful kikaki kunamasi bettata dors kolaki ikki jajenas gosumowa baddala kunama agara kotoronabbu košera bodowaye olima sebbudadowa  kokalata kinnimasi kisabbi kolaki ikka jajenas gosuma usula kišamowa kikayloma kunama kosimme.

Šabiya usula kunama agarasi lagiya Erkulaminkin keles kolanasi kimin gosuma damanowa ayšino dowa? kuname bubiňe maydabbu katarbi kantina kogošake. Kunama diiba tummiyala šabiyabbu haysumma, kollimma, koyamma, mabusa kobinimma kunama kosimme, ide okodoka Kunama ita toma talau šabiyam uwaki jajenasumma kunama diiba kosimme inna kunamowa maydabbu kitarbina kogošake. Inna bubiya usulowa aykes ondoboski masulatiyala gosu ditta agara hayda tagamiya kišammowabbu oyne kantino kunama baddala salada kolaki mannoda suma ušrufowabbu kosodaki kunama bubiyasi lagiya diibakin kugura kolaki masulatiyagallekimanye kikanasi suňas goske.

Innoka aykaddi  bukunega kišama šabiya usula kuname ayniňe bilebbu dugule masana, suka masa kabo kakoya kakomalanasi lawetabbu kasabbiki lilika masa sakas gosuma ondobe kunama agasala toras kutu gosumowana isana gosumowa kunamowa targadabbu kintina kogošake. inna damanenabbu Šabiya usulakin kunama gara mayda koludana fanakowa kosimme ide kosinnima kišamowa kunama agara maydabbu kitakena kogošake. ayšisi higdef usula kunama agarasi haydana tagamana kišonowa kišamma kišaya kunama agarasi nafosunasana tillasunnima usula kišamowa kotakena kogošake. inna kišamenabbu  kunama agare koybišiňasi targadiki tummadiki daudima majowaye talalasi kabaciňala gannasabbu fedina kogošake, abdan Šabiya usulakin kunama gara mayda koludana fanakowa kosimme ide kosinni.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!