Home

ቤት ትምህርቲ ኣል-ዲያእ ስልጣን ምልካዊ ስርዓት ከንቀጥቅጥ ገይሩ፡

ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ቅልጡፍ ምዕባሌታት ተኸሲቱ። ካብ “ኣኽርያ” ዝተበገሰ ዓቢ ሰለማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተኸታቲልና። መንቀሊ ናይ’ዚ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ምልክታት ማለት ሕጃብ፡ መስቀል፡ መዓተብ ወዘተ ዘኣመስሉ ምጥቃም ኣይፍቀድን ኢዩ ዝብል ውሳኔ ዘንቀሎ ኢዩ።