Home

Eritrea Košita Laga Diiba Dimokrasiya Kofegedasi siyasata kalme seminara Secretariya Jornala Faneda

Eritrea Košita Laga Diiba Dimokrasiya Kofegedasi, fagudebbu kosabbiki lakas kišimowakin anata bikisunasi, siyasata elatebbu badikosabbu kokki gas kišima gufedena kotengenena kitiribaki; tela uya 20 kin 28/10/2017 ta kosima uyenayela diibowa siyasata elate, “Eritrea agarana lagana kabesanasi kogošama bubiya jabidinasi kakkossu” suma kamaša olkomala kogošina seminara kokki ganke.

 

Seminarowa kobinimala, Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu kittita, kokkolatiya mannabbu siyasata elatowaye gomata bobabbu, tela uya 7/2/2014 amela “Eritrea siyasata elate summadala, Erkukodisu suluba baca kobinima amela kokkaya 2012 la Eritrea sawarata masa kibinki fitetosuma Hamid Idris Awate kililiki šas kolama kittita samedowa sabababbu Eritrea bagana kittite fardala kikoma fargudowassi samanada kokelake” suma lilikowa, tamana lilikiya kišamowa kidabbu kikas kitalalike. Eritrea siyasata elate marimarena, woina Eritrea Košita Laga Diiba Dimokrasiya Kofegedabbu, Erkukodisu baddala kokki išima fada komowa naws kolanasi samarabbu oššala kikke.

Seminarowa itafki asusa šimagallowabbu seges kokoma; tama kosima Eritrea siyasata daňodana hegewedana, Eritrea Košita Laga Diiba demokrasiya kofegeda kosodala siyasata elatowaye hon košima arbowa kililikimabbu masulata kinama tabilabbu hegeweda kikki gaski, kogošina kosama samara gomatena kataboske.

 

Inna gatenalle Eritrea siyasata kalme Diibowa tufes kodoronala oššalina kišama arba hos kišiyyana, baganiyabbu diibowa kosodala fagudina suňade kika gas kišimowa kibin kikki, diibowa kosima turbowaye kite lawsuna ifira lawetena kiddorke.

Inna baddala; Eritrea Košita Laga Diiba Dimokrasiya Kofegedasi, diibiya tumma summada abarmala kintina latte seminarowa asusa komitabbu seges kokono lawetiye kinale kodarmaki kossunowayena kinolaki ililikima Diibowa dineta išišella kallabbu šasunasi oššaloske.

Siyasata kittite seminarenalle fanaka nišoki nidarmanana samara gomatabbu ifira nišona kogošama gadiyate okosimowana keka kolaki, inna nekedenayesi siyasata kittite Kokkolata manne subbiddadabbu kokkossunasina komaldiya ifira kosonasi kintike. Okodoka Košita laga Diiba, diiba tumma summada abarma batafalabbu fod kasana arsiba mayda faymunasi ossos kišoki seminarowa saniya tillaske.

Semenara akotafa siyasata elatowaye, Ethiopia agarena akumatana ide šadiyabbu Sanaa Forum Maktabasi, tillas kasoma kodadiya sasowassina okodoka siyasata kalme seminarena batafalab fos konasi kikki gasuma totagedowana kodadowassi aftata udumala leweske.

Eritrea Košita Laga Diiba Dimokrasiya Kofegedasi                    

Siyasata Kalme Seminara, Secretara

Octobere 28, 2017