Home

Kabara.2017

Agaram imin kiňama mina ňadala kona kutuki gudurtabbu kuful kika gosuma šabiya usula, tamana agarasi miniya ňadakin kugura kola gosumowa kotakke.

 

Inna damanenabbu, Tela uya 28/09/2017 amela kosolda dahaba wagala askara magada 57 dine agarasi dahaba kesaki imin kiňňannimasi kokolamowa kotalalike.  woyna nawosuma kabarowa itafki italalimende, agarasi Dahaba kesaki imin kiňannimasi sababa tantamitta kosoki ogura kola gommowa kitafki ossoske. agarasi kokolama  sababowa kodamala, Kee satte suluba koyname inna wagena koloki obal kosakema kenaye mitakeyya mawibbu mesana mekana dowa kodano agarowa matakkemme dowa kokas kišono  gamunki ugura kisamemowa koytema kabarowa itafki ossoske.

 

Innakin aňňadi summa tabilabbu, Tela uya 26/09/2017 amela Tuka adagala askara magada 18na 57 dine oliki agarakin adaga afaše gudurtabbu kilin kolutamowana, okodoka tela uya 04/10/2017 amelana Tuka bilokanki afaša arta kilinki kambiyata kolaj kolutamowa kotalalike. inna mola kin kobinki ašik sate kontalle sudata koli kolutamowa kitafki kotaske. inna agara afaše gudurtabbu koful kokama amuska sanenasi  agarowa anda fifis koybamowa Erkulamikin nawosuma kabarowa abbareske.

Inna innakes kosimala aginjara šabiya mare, šifita sana kososonowa anokata anin kokki gan gommowa kotakke.

Inna damanenabbu, Askara magada 18ňa Birgeda mara kidiya Woddi Kidane dabbu kokidamella,  dedella košitiya marda iwa hedaruba Odorob aw Nasib dabbu kokidama dedenasi agarakin šolda kilis kikibbu gen mikanasi turka kišono isan kosso miliše woyte kobinki Šakat koki kotuki turka na esono dowa kokkelano Woddi Kidane išomowa kudano tela uya 23/09/2017 amela unusina mabusa kobinimowa woyna nawosuma kabarowa itafki orotoske.