Home

Erku lami igidakin nawosuma kabara

Šabiya hakumata tamana kososoniya kalla, agarasi mayda lawasumella kalla kuda gosuyyana  gatellalabbu agara badabbu šukiya daws gosumowa kotakke.

 

Inna damanenabbu, Kunama igidala Kollera bada kontike dabbu, Barantuki hakime oloki, kodada kišo gommowa kotakke. Išo gomma kodadowa ibadino ibadimmeno daridasi dabbu ay kaa koso gommowana  haddirabbu kinadadi gomma suke,

  1. Tela uya 23/09/2017 ame Aburnala kišo kolutake
  2. tela 24/09/2017 amela Dokko-la  kišo kolutake
  3. Tela 25/09/2017 amela Fode kišona kišamowa kodama kišayyana

Tela uya 18/09/2017 amela Barantula Kolera aw kafa fudowa feski Dala darka kidiya kotakemmella kibadino hakima ita kokino sada maynammema ekas kekki gamu bakateya kišayya ebonamma dowa kodano okos kokino imirosumowa kotakke. Ardellalabbu, Tela uya 01/10/2017 amela Haykotala agarala konti gosuma sisina badowaňabbu tikketa kominti kišomowa kotakke. kabarowa itafki ossosumala woyna ominti kišoma orgatowa  kinamma kaa Barantuna, Šambokko, Binbinna hakima itela iiki kontinnimasi fanen kišomowa Erku lami igidakin nawosuma kabarowa itafki italalike. 

Inna innakes kosimala, Tela uya 19/08/2017 amela Aykotala manniyebbu summada komin kišo kolutamowa kotakke. woyna Erku laminkin  nawosuma kabarowa itafki  abbaresumala summadiya ajende bare mišaki,  summadowa ajende,

  1. Dede agilgolata kilatta kišonasi kodano agarowaye dede okosimmeno manola masonnima ayneyebbu han kekada kasa kišomowana
  2. Kaa anda miliša kišo košimowayekin turka kilinki ikke kišonasi kisasaki ollokabbu kišo kolutamowa kotakke.

Tela uya 24/09/2017 amela Aykota košita Šuli Fadi milišabbu gos kosso iminima jarimata kosimmabbu askara magada 57 dine obinki Šambokko koki kollimowa kotakke.