Home

ዓጸፋዊ መልሲ ንቅንጸላታት ስርዓት ኣስመራ

ንከባበር ማለት ፍርሒ ኣይኮነን። መሰለይ ይተሓለወለይ ምባል እውን ግንዖ ክትኩበልካ ምጽባይ ኮይኑ ኣይመስለናን። ኤረ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ንዑስ ዕድሜና ብመንፈሳዊያን ካህናትና ተኾስኹስ ዝሓለፍናዮ ትምህቲ ክርስቶስ ከመስል፡ ኣነ ኢየ ናትካ ኣምላኽ ብዘይካይ ካልእ ኣማልኽቲ ኣይየሃልውኻ ዝብል ኣመር ዝተተርጎመ ከመስል፡ ንሕና ኢና ኣመሓደርትኻ፡ ብዘይካና ካልእ ሕቶ መሰል ከይትሓቲት ዝዓይነቱ ትእዛዝ ህግደፍ፡ ኣብ ኣእምሮና ፈጽሙ ቦታ የብሉን።

 

ዘግባዕብዑ እንተ ኣግባብዑ፡ ካብ ዓዲ ንዓዲ ሓሊፎም ገዛ ንገዛ እናተው፡ ካብ ሕቁፊ ወለዶም ፈሊዮም ብምውሳድ ኣብ ኣብያተ ማሕቡስ ይቀትሉኳ እንተ ሃልው፡ እንሆኩም ወኒ ቃልሲና ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዓጸፋዊ ስጉምቲ ንክንወስድ ኣለዓዕሉና እምበር ካብ መትከልና ፈጽሙ ነቅ ኣይበለናን።

ሕቶ ህዝቢ ብሄረሰብ ኩናማ፡ መሰረታዊን ግልጽን ኢዩ። ምጽናት ህዝብና ብቁልጡፍ ደው ይበል። ብዝርድእና ቋንቋ ኣደና ክንዳነ ምእንቲ፡ ኣብ ከባቢና ብባዕላትና ንመሓደር። ባህልን ወግዕን ብሄርና ዓቂብና ምስ ዝተረፉ ብሄራትን ብሄረሰባትን ሃገርና ንጎደና ሰላምን ልምዓትን ክንግስግስ ምእንቲ ብዛዕባና ምንም ዘይፈልጡ ጨጓራት ዝዳንግኦም ተጋደልቲ ገይርኩም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ብምእታው መንነትና፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓሪስና እንዕንግለሉ መሬት ዓዲቦና ኣይትወረሩና ዝብል ኢዩ። እዚን ሕቶታት እዘየን ማንም ዜጋ ክሓትቶም ዝኽእል መሰረታዊያን ሕቶታት ደኣምበር ሕቶ ክርቑስ ስልጣን ከምዘይኮነ ክስመረሉ ይግባእ። ምጉዳል ናይዘን መሰረታዊን ሕቶታት ድማ ምጽናት ንዑስ ብሄርና የቀላጥፍ ከም ዘሎ ስነ መጎት ዘድልዩ ማተማቲካዊ ግድል ኣይኮነን።

እዚ ክንዲ ዝኾነ፡ ኢድና ኣጣሚርና ኮፍ ኢልና ዝምሕረና የለን፡ መሪር ደማዊ ቃልሲ መሪጽና ዝሕጎስ ህግደፋዊ ሓንጎል ክሳብ ዘየለ፡ እታ ካልኣይቲ ኣማራጺ ብምምራጽ መሪር መስዋእቲ ንከፍል ኣሎና። ህዝባዊ ቃልሲ ክሳብ ዝኾነ፡ ዝሓተተ መስዋእትነት ይሕተት፡ ኣብ ልዕሊ መቃብር ዓመጽቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህግደፋዊያን ናይ ዓወት ጥሩምባ ዝንፍሓሉ ዕለት ነዊሕ ኣይክኸውኒን ኢዩ።

መርባቲ ኣምረን