Home

June tela 2017 kabara derňada

Šabiya usula attile mamajiya sana kosodakin maltanasummowa Erkulami igidakin koma kabarowa ossosk goske. Inna kabarena bobabbu Šabiya akumata siyasatiya ištandana summadiya agenda ellana ellokanda “kime Eritreyane košita laga besadasi fiteta gerbebana memana jabidke. Košita laga kabesama kulabbu košera elle lakammo kunamokowa aya goske. Kobesema košita lagowa dabos kolanasi kisana goske. Oinabbu eme kuname ekkesi mekoki menenena dadaski” sellana sudana oinokowa aboratol abehemansgoske.

 

Inna bobabbu inna tela akontallokenalle orita luga kidemma kunama igida artela summade kika gaski oiina kodama ajendokowa šafis goske. Inna bobabbu Ugaro/Daretallakin baddata gosuma Kunamossi wage sallela summada kiminke. Guja ekkenowaye tela uya 5/06/2017 amela summasume kosaki inna fardenalle kokoyteme Daretalla Awsubina Dase agoddabena deya. Guja abarme Tole gamuja, Aymbana ollokoso Šambakola Tela uya 9/06/2017 kiggaske. Guja asattowaye Agani Kuftale, Kona Dagilo, kollukuna igidiyala kokosima ora sukena tela uya 10/06/2017 summaske. Komaldana guja asallowa Karkaša Taykanaba, Aykota, Šuša biya, Ketumbure Tali Maritana tela uya 11/06/2017 amela Awrellliyona askara magadena baulisena okoytemabbu Mardebi subala kiki kumowassi anabbu koragki orakala han kotuki haddadabbuna kunyisunasi tuffanki oggan kolutamowa kotikke.

Guja ekkenakin ašik asattata summadowa Tigirnya gunumma antate oggammo agasiyala turgumasi kunama askarellana kosimowa kotalalike. Asallole Awreliyo Jakumino ayniyokam Kunamabbu faneski Tigirinya gunummowaye lawetana turgumanos kišoke. Summada ajendowa anidki kadoroma kalla oinokowa kinana goske. Inna summadenayela agaram išoma laweta sukena manna artena summada akotafe mose aninki odoroma kalla tamana Erkukodisu mako manenena kalmowa maynamme. Kisbatonki aše kamalana lawowa kišamowa mali masake. Galla kelida 1996 innakenki summan kakiki ka urfina bubiya memalke. Tamana eme hemma ke okosso sosson gonkema summadamme eko keneneda mudameki eme hemma kowaye enatawa keka dabbu kikas kišomala, Aymabana igidiyala kokosimowaye kalmaňa nume lakin akumatowa kisabatosumowabbu ayendi dowabbu darben mantinandowa kodorkedam kotikke.

Inna summadena kililikimabbu Erkukodisu kittita laweta:- Ekkeniyabbu Kunama koybiša baca suňada inna hirenassi kono abayana itakki Kunama agarette fardellala inna gadiyatenalle kidarma gosumowa agaliyabbu aiyba ekkenowa kišamowa kotakena heske. Abarma galla kelida 1996la Šabiya akumatam amengeleki haddadosumossi kakayloki fitetodimma  kakonenekessa Kunama koybiša baca inna tamma kaloma hirenatta kalonni. Inna bacana fieteta mema gallenaye šamummeskessa tama kaynama targadena koytenni tama koytema fardena koytenni. Abayana sawra Šambakkoski fas kawinowakin ayiba aňňada kaytenni. Inna Šabiya lilikenana haddadana walanasi kona badabbu kayaki minda abarmabbu diiba tumma summada ekkena 1998la kaggadki kakossu kadorki baca aca tamabbu fedimowabbu oine kunama košera kotoronala kišano siyasata gatala kofegeda taggima kikoma hirala kaloke. Inna targadenakin feski ay fardala ňelella gonuski majiya kitalali goske. Inna targadenana kittitowa kosoda gosuma siyasata tasowana gawidowakin kokonandima ayiba  keddusowaye deya. Woinabbu Šabiya hakumata Kunama agaranda abayiyella kallabbu kinti kinamossina kinti gosumossi eke kekoki enene suna kišaya lawete barekin fesuma kišaya,

Ekkenowa: Atille targamumme ide aykalli nayaki nabal fan gonabessa otakemma sabbatasi inna fanakenalle natingiribbu olo kokonenema kišaya abayan suma naynanni da lawetakin fesuman deya. Aysisi ayniyana kelettiyena kalusiyebbu šinas gosuma kabarala inna kittitena kišamma kišaya elle okosimmen gomma sabbatasi.

Abarma:- Galla fanakena šasuma kišaya Ethiopia masa kibo kayana kišama sabbatasi Erkukodisuna tabila mara kišabbu ajala bayala kakinanda kaylakin feski imin gosumana kišaya, inna damanena maidabbu kitak kikanasi kunama urfine aykalle namalno aykalle tarfommoski fodiyana lawetiyana katiriyana kitakenasi fardellata kikida gosumowa maidabbu asabatedina heske. Ora sukellakin Kunama aykalle okadaki Ethiopia sudanna Amerika Europata gambessa elatta kekosumowabbu Kunama numoratana foodiyana kitakki diyadatabbu kamalanasi deya. Tamata mabusa itokala ke aykalle kiyafaski imba abinibessa kalusiyeda kunamabbu Šabiya kosamowayena tarfomumma kotakki hakowa kodana itomano Erkukodisuta kona košura gonke. Innayena Šabiyette sakon kosanowakin šan kosumme ide fanakiya kokoludamoke deya. Inna lawete barenayekin feski Šabiya akumata sellana sudana eke keko keneneda selledabbu soga kola goske. Ka munadima nafiya isabinni. Buňňa aw duda išana bora dawsunni. Ibacimma fitetosumma ka majiya kišano batafala koybiša itenni. kommimossi ditta ňadam illeno ibacki fitetosuna niyatana someda kinama kunama aw ka kiša kosimme. Dora buda imbabbu soga kakola godimowa abaya aňňadam ayame dittiya Šabiya akumata kona sane deya. Oinabbu kime kuname babara aykalli kakoskama kaynaki tamma ay kasabessa ayniňňesi asabimme. Inna hirenassi kaloki Šabiya akumatasina kalusiyesi Migraine (asanga fada) kasa kasoki košita laga sasowalle ajendella kasano kakonenene dabbu kifali gosumowa kabacimma fitetodimmabbu yaa dabbu kaytema ayiba nume. Ay gatalabbu nakoske suma kunama tama fanakenalle ňelella gunus goske. Kunamiya koybiša hira inkalle kosibessana yii kišaki arbiya hos goske. Oinabbu kabacimokala deya batafala kaytenowa. Batafala kaytemokala deya majiňňa dogoladittabbu kaytenowa. Majiňňa dogoladittabbu kaytemokala deya ankatana giitana kaytenowa. Šabiya  mamajasi kakobinki alilikimma sanela kaluya batafala kaytemme maja kaynamme ide giita kišano ankata kaytenni.

Tama fanekana nake aykalli fitetommodabbu kakasaroki kakomaki baca fardakin kakotudana okitanume. Maruwatana baca aca tamabbu saboyya katuki Šabiyana kalusiyesi tankoliya kanalenowa deya tarfos kasoma. Eritreya Kunamowa tummaski batafalabbu gos kišannimasi “hemuya are laga gamu ditta ašiňňi mebac gommo? Košerelle amino owi gammo emoke ašiňňi gommo” suma lilikowa uliyabbu kunamowassi Ertereyakin tuffaski immibbu ufukes kiyabbu lajinomunowa agenda ekkenowa kidorki lajinomma kišayana koybiša bacala okotafemeki laga asattotta hulen gamu dowa iriga abarmolle kidorke. Oinabbu Šabiya hakumata Eritreala lawetiya kikamma agarasi Ertreakin keles kolana matarebowa kekiyabbu kasasa gosumowa maida katakke. Are kišano umme laga gadinowa Šabiya akumatam asasanasi kakoludanni. Ide unu kilikima nume. Lajina aja koybiša aw ankata kišammowa unusina kisabimme. No ankata kaytennima kosodola kalunasi dorosuma akumata lamatiyambe dima  kišaya Šabiyoka kišamowa kadorona. Kuname masaliyala inne kena Kunamokiyambe dabbu kodamowa maydiyokambe lamatiyambe dowa deya. Oinabbu kunamasi lajina kejina dada kommina dadansuma akumata akamatiňňa nume, katuturabbu sarosuna dada. Oinabbu ay fardala Šabiyasina kalusiyesi kasasana kosiya “ameda kunamesi kišana aw kalana tabila maydowa aynaňňe matakkema awi” dokowama esasa. Erkukodisu Kunamella šuka berňentebbu kibalena niyata inamme. Ide kunamella kunama kodiya šuka aw košeriya dannoda bagana suňasuma kišaya Erkukodisu kalmakin baddala kišammowa weddi Chamokekin kosasa koytena heske. Urfa minaya urfeyabbu ketake, lakin melutaki bišaňala ňora isummedowakin keluta. Erkukodisu matarebabbu Šabiyette gufedinowa katadaki nabuliyala ayfa todimala kikka kiše okosiya kiškišabbu olle kaleki kakotarenolle kišamma kišaya kunamana Šabiyana gallette solette deya. Konenam kosimme kowalam kosimme. Inna Šabiyana kalusiye ukunata eki kwela. Kunama kalma kunama koybišasi ditta Šabiyatte konenasi lakasunni.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna !!!