Home

Tillada kalmina Erku baškulla

Ye tillada kalmina Erku bašakulla

Asana fadaba lageya kotikina

Minta olina Kunama akkana

Lageya  agareya worka Kodisu baškulla

 

 

Erkulami laga  abaye konala išanninuki

Sona jaba laga kunama bura ekkena kišamowa ossunuki

Kunama laga kiša adigila ekkena kišamowa wasonuki

Kunama diibiyala  haydokabbu šos kišanninuki

 

Kunama hayda sarodasi fen nišama deda

Yayo ninia imbaba tikan nolanasi nekkamašima loňgiba

Kunama hayda furdiňa dada išannimowa derňanuma laga kiša adigila

Kunama sullumasi katirabbu fenuma Erku baškulla

 

Šabiya mina baye maydakkata ninatawa nitakki

Kunamala kele gosuma assariba sanowa san nitakki

Kunama dannodasi kokela alematala fas kutamowa abbarenuki

Laga kiša adigila sella suda konedabbu gosunninuki

 

Kunama hayda sarodasi sulba daronuki

Košeriňa Koybišasi baca fardala lakanuki

Uya awada lageya diibata nokosodaki

Šabiya baddala batafala tillanuki

 

Nitelano kawake šabiya baddala

Aynata nifegedake šabiya makinesi

Mema nišono kelenke askiriyesi

Tirimbiriye okoyake Erku baškulle konabbu

 

Libanos Nayte badummala

Toyota Pic cup gabbine bare kinamala

Rashion šilin gomma ergada makina gondorana baddala

Makinowayebbu kolom,a askarowaye baddala

Tillaske Erku baškulla gawidiyabbu batafala

 

Šabiya Erku baškulla kekas kekobbu makonenes gosuma fanakala

Kunama ande kibinki Erku kittita kekas keko gommala

Šabiyatte sulluamabbu konena kosimmowa Erku isasake samediyala

Erku baškullana toma bibabbu kasida kišoke šabiyatte konena kosimmowa

 

Woynabbu kunama ankatiya kiteki lagiya diibala gosunata

Lagiya Erkulami sona jabala hediya suňasunata

Kunama dausuma majowaye duwadiyabbu kotalalinata

Suda kosimme atoda kosimme lagiňa bibi kaytenata

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!