Home

ዜና ዓወት ወርሒ ሰኔ 2017

ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ኣብ መንጎ ኢንኮታን ጎኘን ብዕለት 1/09/2017 ለይቲ ሰዓት 9፡05 ኣብ ልዕሊ ጸላኢ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምክፋት ኪሳራ ኣውሪዶም፡፡

እዚ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ጎልጎል ሊባኖስን ናይተን ዝተወስደ ኮይኑ፡ ሓንቲ በዓል ክልተ ጋቢና ፒክ ኣፕ ኣርባዕተ ሰራዊት ሒዛ ራሽን ዝጸዓነት ኤነትረ ብምዕጃብ ኣብ ዝኸዱሉ ዝነበሩ እዋን እዩ እዚ በርቓዊ መጥቃዕቲ ብጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ዝተወስደ፡፡

ካብ ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ዝመጸና ዜና ከም ዝሓበሮ፡ ኣብዚ ዕውት መጥቃዕቲ ክልቲኤን መካይን ካብ ስራሕ ወጻኢ ክኾና እንከሎዋ፡ ተጻዒኑ ዝመጸ ራሽን ናብ ሓሙኹሽቲ ከም ዝቐየሩዎ ሓቢሩ፡፡ ን ተጻዒኒ ዝመጸ ራሽን ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ፡፡ ኣርባዕተ ተቐቲሎም ክልተ ከኣ ብከቢድ ቆሲሎም፡፡ ስርዓት ህግደፍ ምንቅስቓስ ውድብ ዲምሓኩኤ ኣብ መቦቆላዊ መሬት ኩናማ ኤርትራ ደው ኣቢሎዮ ኢሉ እንተተጃህረ እውን፡ ኣብ ዝመረጾ ቦታን ሰዓትን ብወታሃደራት እንተዓጀበ እውን ካብቲ ዝፈርሖ መጥቃዕቲ ኣየምለጠን፡፡ መጥቃዕቲታት ዲምሓኩኤ ሕጂ እውን ቀጸልቲ እዮም፡፡

 

መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም ክዕንብቡ እዮም!!