Home

Bata fala kabara: 2017

Erkukodisu koibiša baškulla iddire Inkota yette Gonyette agasala Šabiya akumata baddala fada koma koke, kasarata koleke.

Libanos yette Nayte badumme agasala kolongabbu soron koloma Toyota pick up gabine bare kinama askare salle sulubiyennabbu askare rašiona šilin gomma ergada makinowaye baddala kokama fada komowabbu gondoranellana Toyotellana sanakin adagata kosamowana askara rašinowana haynata kofegedamowa iddire juwarakin nawosuma kabarowa ossoske.

Inna tela uya 1/6/2017 awada sate 9:05 la kokama fada komenalle Šabiya akumata askare salle acce bare firite kosake. Šabiya akumata Erkulamila Erkukodisu suňada natuno lakaskeski arfasuyana, woyne unu etawama mailana fanakala kolongebbu ordiyatosuyana Erku baškulle gawidakin okobesamme. Tamakin anatana bata falowa anokata šidausunaňa.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!