Home

Tamfeda laga niminti ganumowabbu

Ye Kunama tamfeda laga niminti ganumowabbu

Soneyakin nokotudamowabbu

Tama fanakenalle Šabiya askarab niša haron nišomowabbu

Nigallo ganki salan nišamowabbu.

 

 

Sabbota lagala biya koya kolilabbu šukeya šanumowa

Baharala ise tune dira nišamowa

Sinay badummala abaye uleya mintide kinola kikamowa

Šukeya  šigidella kokala adagala dabommowa.

 

Šigidasi kafiyabbu gammacca katumowa kokala Šabiya enasi

Emeki nafos kekamala Kunama woddi jiginaski

Imiriya galle kigalle kikanasidabbu Ambasa Nebiriski

Badalabbu ašeya duguleye kilili kiyaki

Kalašinende kaccisumala enasina ersasab tugus keyaki

Ayšino ki baddeyala tillasuma ki.

 

Agareya kišano ena Šabiyabbu sulluma nitena kosimme

Munutellasi hakeda niteki sin nikana fanaka kosimme

Košereya imba amadakin šaski sidaka kitena kosimme

Nasanaski sullumabbu kuta karesuna fanaka kosimme.

 

Digina dadoda sellala gogos kutana yama  kosimme

Ila jiňa kowwa kolana inamme

Bišaba senamala kosodana okita kosimme

Tummada samarabbu kosoda kimin kiňana fanaka inamme

Sukakin sukata iroski dugula išigoliyette kolena kosimme.

 

Biša uda tabila kosodanasi tagama kišake

Biya tabila kosodanasi šukiya dabesuma kišake

Ena Kunama tamfedowana worita suba ganunasi tagama kišake

Luga fardala sullumabbu nutanasi kokayla kišake

Suka amfure diibala mekkoyte meynamowa ayana sollekala kišake.

 

Oynabbu Kunama tamfede anella kasamokowabbu

Tummadki kakosamaromokowabbu koybišiňňa kaytena

Ummadki kakowawimokowabbu hakiňňa katalalina

Katirod fedimokowabbu agariňňa sullumowa kitena

Ye gomatodki sogella katumokowabbuma ara femu.