Home

Kunama kokobalana šukala somayyada koynamma abaye, attile Kunama košera asara likidabbu soga kokkola gonke.

Kunama agara malana Erku lami laga buratana, Sona jaba igida dirga totomowattana,   murtowayeta someski waa bisuma iňalla usula Šabiya hakumata, agariňňa kiya kolaki aturiya kimintinasina, kotoroniya irawanda laga arsiba kiyamowa kutu was kikanasi dabbu, aširma kobinima Eseas, dinisiyana košeriya neda-ya koynamma taleniyesi, Kunama uta kareski kosoda kimin kiňama  wage kisoda goske.

Inna damanenabbi, agaliyana kokoba dinisiyabbu Kunama kosaki, lakin uliya nafasidabbu košeriya haydinowa komengelenasi, ňela furdiya kokkormeki, ka ňelana furdana tamemma Šabiya šaltutena, higidef kaluse, guleša kobinima tayende Kunama asara likinki saludala kokoske.

 

Ahandi babara Kunama agarasi eyabbuna mayda lawanki, okkana kosono kanti katak kaynamma Šabiya sabe, oyna hayda koňadam olano, ka lagala lajinabbu tagamos gosuma Kunama agarowa asara likin gonke. Kasakala abayowabbu sella suda kommi komengele jajenonki, olli koya gomma agarowa šuka darinki okkana kosommabbu, Americala kosima Kunamowa komamaji komangeleki, kokoba šukiyabbuna kofaliya malab šakkaton kotarebiki,  andiya Eseas kazanatowatta kowawi koki kotu wan kosonasidabbu, Kunama agarowassi kubula maba masobbu intinanki fanemmo katik godike. Inna kenaye amanabbu kunama košerasi mayda  lawanki sana mayda kosan kosona  kele kosakessa, oyna dogoliyala Šabiyabbu kolli koya hays gosuma agarowassi darinki okkana kosomma? Gaš barkata inki, oyna usulowa olkomala kosima agariňňowa igida solinki oba kišob ontimma?  Be inna kenaye babara ahandi aykaddi dinisiyasi mayda lawan koso koynama kowayeno? tamma ime katakemmella kalla   agara miskinowa komamaji komangalenasi dabbu, andiya Šabiyawa matareba bajilinowa tillan kosonasi, taya aširminende kunama kosima wage šinkanki košeriňňa asara likikn gommo?

 

 Oynabbu koňadina Kunama agarowa, inna kenayebbu nokomamaji nokomengelenowa dittiya, urfeyab nitakena kogošake. Kokoba šukeyabbuna hawkeyabbu šakkatonki, Šabiyowa kazanatata kowawi koki kotunasi lawanki, Kunamasi mayda  lawammella kallabbu massuken gomma fardowattana sellowatta, nokomamajiki nina kogošamme. Tama fanakenalle Kunama agarowa, abayebbu nokomamajina fanakowana okitowa kosimme. Kosimme dokowa dittiya, abayeyebbu nokomamaji nokomangalena fanakowaye šaneke. Ide inna  kittiteya uddoda Erku baca kalmabbuna Kunama sasowa tummada tiribabbu šutana lilika kekana amanana deya. Kunama kokobalana šukala somayyada koynamma abaye, attile Kunama košera asara likidabbu soga kokkola gonke.